Grans Conjunts

El cicle dels Grans Conjunts de l’ESMUC té lloc dos cops l’any, generalment coincidint amb el final dels períodes lectius, quan les diverses formacions de l’escola mostren el fruit del seu treball en un cicle de concerts que reuneix les condicions i el nivell d’exigència propis de la pràctica professional.

Totes les actuacions d’aquest cicle s’enregistren en alta qualitat i es comparteixen a la llista de reproducció Grans Conjunts del canal de Youtube de l’ESMUC.

Grans Conjunts Esmuc 2022 2023 2 1

Camerata ESMUC Quartet Casals i Quartet Atenea

La particularitat d’aquesta formació és que està encapçalada pel professorat de l’ESMUC, presentant un Quartet Casals amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, Jonathan Brown i Arnau Tomás actuen com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en ensenyaments artístics superiors de música de l’ESMUC, conformant una orquestra de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d’un grup de cambra en format orquestral. A més, aquest curs els concerts comptaran amb la intervenció del Quartet Atenea.

Big Band

Una de les característiques principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge les persones que l’integren, des dels primers dies d’assaig fins la posada en escena. Les habilitats interpretatives es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el concert final. Dirigida en anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre altres.

Bottega d’Opera

Un dels projectes de més envergadura que ha impulsat en els darrers anys l’Escola Superior de Música de Catalunya ha estat La Bottega d’Opera, que va fer la seva presentació al Gran Teatre del Liceu l’any 2021. Es tracta d’un taller per recuperar, restaurar i escenificar el patrimoni operístic en col·laboració amb altres institucions culturals com el TNC i el Teatre de Sarrià. Les investigacions musicològiques realitzades per estudiants i professorat de l’ESMUC han aportat nova llum sobre idees prefixades de la representació operística, i han permès que el públic conegui algunes obres per primera vegada. 

Ensamble Instrumental

Aquest conjunt va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement musical de l’alumnat aprofundint en l’estudi de les obres dels compositors i les compositores més prominents del segle XX i les tendències musicals més actuals. Aglutina dins d’un mateix projecte musical a Steve Reich amb el pop-rock de Radiohead. És uns dels grans conjunts estables de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i pertany al Departament de Música Clàssica i Contemporània.

Gran Conjunto Flamenco

Un gènere que compta amb diversos nivells i camps formatius dins l’Escola Superior de Música de Catalunya, tal com demostren estudiants del Màster oficial d’interpretació del flamenco. L’acceptació del flamenco com a objecte acadèmic i la seva inclusió en conservatoris i universitats ens porta a obrir i explorar nous conceptes i metodologies en el seu avanç i recerca.

La Cobla de l’ESMUC

Aquest Gran Conjunt vol formar estudiants en la gran música de concert per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres de fusió amb altres disciplines com ara el Jazz, la Música moderna o la Música d’Arrel. La Cobla es nodreix de bona part de les obres dels compositors i les compositores que han escrit i escriuen per a aquesta formació, aportant també una mirada de futur per a la formació de l’alumnat. Enguany, la Cobla de l’ESMUC dirigida per Marcel Sabaté interpretarà obres de Jesús Ventura, Manuel Oltra i Albert Guinovart al Casino l’Aliança del Poblenou.

Gran Conjunt Simfònic

L’Orquestra Simfònica de l’ESMUC és el conjunt amb més instruments de l’Escola. Aquest curs compta amb la direcció de Diego Naser (1981, Montevideo). Titular de l’Orquestra Simfònica Nacional d’Uruguai (OSSODRE), Naser ha estat designat com a nou Director Musical Associat 2022/2024 de l’Orquestra Internacional de Barcelona. Sota la seva direcció, el Gran Conjunt Simfònic de l’ESMUC interpreta la cinquena simfonia de Gustav Mahler.

ESMUC Jazz Project

Amb una formació integrada per estudiants de Jazz i Música Moderna, però incorporant també instruments de la Clàssica i Contemporània, de la Cobla o de la Música Antiga, l’Esmuc Jazz Project aposta per la transversalitat i la multidisciplinareitat amb un repte que fins ara no s’havia plantejat: combinar la música amb la pintura i les arts visuals. En la present edició, Joan Díaz, Joan Monné, Joan Sanmartí i Lluís Vidal han posat música a quatre creacions videogràfiques basades en retalls del quadre El jardí de les delícies, del pintor renaixentista el Bosch.

Gran Conjunt d’Antiga
Gran Conjunt Antiga Esmuc

Impulsat pel Departament de Música Antiga i dirigit pel seu professorat, aquesta formació ha actuat al Festival de Música Antiga de Barcelona i a diferents espais emblemàtics de la ciutat com el Monestir de Pedralbes o l’Església de Sant Felip Neri, entre altres. L’alumnat que forma part d’aquesta formació prové de l’Especialitat de Música Antiga del Grau en ensenyaments artístics superiors de música i del Màster universitari d’interpretació de la música antiga que ofereix l’ESMUC en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB).


Programació curs 2022-2023

Divendres 2 desembre. Petit Palau. 19 h.Concert al Petit Palau: Camerata ESMUC Quartet Casals: Simfonia núm. 41 “Júpiter” KV551, W. A. Mozart; Quartet Atenea: Quartet núm. 17 de W. A. Mozart "La Caça"
Dimarts 13 desembre. Sala 4 (L'A). 19 h.Big Band: Direcció: Eladio Reinón. Programa: Clàssics del jazz i el latin jazz.
Divendres 16 desembre. Sala 4 Alicia de Larrocha. 19 h.Bottega d’opera: Un avvertimento ai gelosi, de Manuel García.
Divendres 13 gener. Teatre de Sarrià. 20 h.Bottega d’opera: Un avvertimento ai gelosi, de Manuel García.
Diumenge 15 gener. Centre Parroquial de St Pere de Ribes. 18.30 h. Bottega d’opera: Un avvertimento ai gelosi, de Manuel García.
Dilluns 16 gener. Sala 2 (L'A). 19 h.Gran Conjunt d'Antiga: Ensemble vocal i Orquestra barroca de l’ESMUC
Divendres 20 gener. Sala 2 (L'A). 20 h.ESMUC Jazz Project: Dir. Joan Diaz, Joan Monné, Joan Sanmartí, Francesc Capella i Lluis Vidal.
Dissabte 21 de gener. Centre Artesà Tradicionarius (CAT). 19 h. (Fest. Tradicionàrius)Gran Conjunt d'Arrel. Dir.: Eduard Iniesta.
Dissabte 21 de gener. 18.30 h. Palau de la Música.Concert del Gran Conjunt Simfònic de l'ESMUC amb la Orquestra Simfònica del Vallès.
Dijous 26 gener. Sala 1 (L’Auditori).Gran Conjunt Simfònic: 5a Simfonia de Gustav Mahler. Dir.: Diego Naser.
Dilluns 30 gener. Teatre Casino Aliança del Poblenou. 19 h.La Cobla de l'ESMUC. Direcció: Marcel Sabaté. Obres de Jesús Ventura, Manuel Oltra i Albert Guinovart.
Programació curs 2021-2022

Primavera

  • Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L’Auditori, 20 h. 

  • Divendres, 13 de maig. La Bottega d’Opera. Sala 4 de L’Auditori, 19 h. 

  • Diumenge, 15 de maig. La Bottega d’Opera. Teatre de Sarrià, 18 h. 

  • Dilluns, 16 de maig. La Bottega d’Opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h. 

  • Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l’ESMUC. Sala 1 de L’Auditori, 19.30 h. 

  • Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L’Auditori, 19 h. 

  • Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L’Auditori, 20 h. 

  • Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h.

Notícies relacionades

Bottega d’Opera