Grans Conjunts

El cicle dels Grans Conjunts de l’ESMUC té lloc dos cops l’any, generalment coincidint amb el final dels períodes lectius, quan les diverses formacions de l’escola mostren el fruit del seu treball en un cicle de concerts que reuneix les condicions i el nivell d’exigència propis de la pràctica professional.

Totes les actuacions d’aquest cicle s’enregistren en alta qualitat i es comparteixen a la llista de reproducció Grans Conjunts del canal de Youtube de l’ESMUC.

Grans Conjunts 2022 Esmuc
Programació curs 2022-2023

Pròximament.

Programació curs 2021-2022

Primavera

  • Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L’Auditori, 20 h. 

  • Divendres, 13 de maig. La Bottega d’Opera. Sala 4 de L’Auditori, 19 h. 

  • Diumenge, 15 de maig. La Bottega d’Opera. Teatre de Sarrià, 18 h. 

  • Dilluns, 16 de maig. La Bottega d’Opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h. 

  • Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l’ESMUC. Sala 1 de L’Auditori, 19.30 h. 

  • Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L’Auditori, 19 h. 

  • Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L’Auditori, 20 h. 

  • Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h.

Grans Conjunts de l’ESMUC

Big Band 2022 Esmuc
Big Band

Una de les característiques principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el concert final. Dirigida en anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l’actualitat és el compositor, pianista i professor Lluís Vidal qui dirigeix la Big Band, com a resultat del treball docent que es realitza al llarg del curs.

Notícia

Bottega 2022 Esmuc
Bottega d’Opera

Un dels projectes de més envergadura que ha impulsat, en els darrers anys, l’Escola Superior de Música de Catalunya ha estat La Bottega d’Opera, que va fer la seva presentació al Gran Teatre del Liceu l’any 2021. Un dels projectes més ambiciosos d’aquest cicle. Es tracta d’un taller per recuperar, restaurar i escenificar patrimoni operístic en col·laboració amb altres institucions culturals com el TNC i el Teatre de Sarrià. Les investigacions musicològiques realitzades pels estudiants i professors de l’ESMUC han aportat nova llum sobre idees prefixades de la representació operística, i han permès que el públic conegui algunes obres per primera vegada. 

Notícia

Gran Ensemble Esmuc 1
Ensemble Instrumental

Aquest conjunt va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement musical dels estudiants aprofundint en l’estudi de les obres dels compositors més representatius del segle XX i les tendències musicals més actuals. Aglutina dins d’un mateix projecte musical a Steve Reich amb el pop-rock de Radiohead. És uns dels grans conjunts estables de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i pertany al Departament de Música Clàssica i Contemporània.

Notícia

Flamenco 2022 Esmuc
Gran Conjunt Flamenco

Un gènere que compta amb diversos nivells i camps formatius dins l’Escola Superior de Música de Catalunya, tal com demostren els estudiants del Màster oficial d’interpretació del flamenco. L’acceptació del flamenco com a objecte acadèmic i la seva inclusió en conservatoris i universitats ens porta a obrir i explorar nous conceptes i metodologies en el seu avanç i recerca. Els estudiants podran compartir-ho en aquest cicle amb aquest gran conjunt.

Vídeo

Cobla 2022 Esmuc
La Cobla

Aquest Gran Conjunt vol formar els estudiants en la gran música de concert per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres de fusió amb altres disciplines com ara el Jazz, la Música moderna o la Música d’Arrel. La Cobla es nodreix de bona part de les obres dels compositors que han escrit i escriuen per a aquesta formació, aportant també una mirada de futur per a la formació de l’alumnat.

Vídeo

Camerata Esmuc 2022 1
Camerata Casals

La particularitat d’aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, Jonathan Brown i Arnau Tomás, membres del prestigiós Quartet Casals, actuen com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en ensenyaments artístics superiors de música de l’ESMUC, conformant una orquestra de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d’un grup de cambra en format orquestral, l’aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i habitualment sense la figura un director.

Notícia

Notícies relacionades

Bottega d’Opera