Marc normatiu del Grau en ensenyaments artístics superiors de música


El desembre de 2020 es fa pública una disposició per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Aquesta disposició és fruit de la gran evolució que han experimentat des d’aleshores els sistemes educatius, i inclou algunes precisions sobre els ensenyaments artístics, per la qual l’apartat 3 de l’article 54 queda redactat en els termes següents:

L’alumnat que hagi superat els estudis superiors de música o de dansa
obté el títol de grau en ensenyaments artístics superiors de música o dansa en l’especialitat que correspongui, que és equivalent, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

Sempre que la normativa aplicable exigeixi tenir el títol universitari de grau, s’entén que compleix aquest requisit qui tingui el títol de grau en ensenyaments artístics superiors de música o dansa.