Presentació i marc normatiu

Què és el Grau en ensenyaments artístics superiors de música?

Els ensenyaments artístics superiors tenen com a objectiu la formació de persones professionals altament qualificades en diversos camps dels àmbits artístics. Els seus estudis estan adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i el títol que s’obté és el grau de l’especialitat corresponent, equivalent a tots els efectes als graus universitaris. Els ensenyaments artístics superiors comprenen 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos (amb matèries de formació bàsica de cada àmbit, matèries obligatòries i optatives, pràctiques externes i un treball final), que contenen tota la informació teòrica i pràctica que adquirirà l’estudiant.

Aqu Grau
Estudis acreditats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Marc normatiu

El desembre de 2020 es fa pública una disposició per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Aquesta disposició és fruit de la gran evolució que han experimentat des d’aleshores els sistemes educatius, i inclou algunes precisions sobre els ensenyaments artístics, per la qual l’apartat 3 de l’article 54 queda redactat en els termes següents:

L’alumnat que hagi superat els estudis superiors de música o de dansa obté el títol de grau en ensenyaments artístics superiors de música o dansa en l’especialitat que correspongui, que és equivalent, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

Sempre que la normativa aplicable exigeixi tenir el títol universitari de grau, s’entén que compleix aquest requisit qui tingui el títol de grau en ensenyaments artístics superiors de música o dansa.