Portal de transparència

En aquesta secció, l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) facilita informacions i dades requerides per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 de 29 de desembre, amb la finalitat que la societat conegui els recursos dels quals disposa l’Escola i l’ús que en fa.

L’Escola

L’ESMUC és l’únic centre públic que atorga a Catalunya el grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior.

L’Escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.

Al llarg del curs tenen lloc a l’ESMUC multitud d’activitats com concerts, jornades, tallers, congressos i classes magistrals obertes tant a la comunitat ESMUC com al públic extern. Durant els mesos de juny i juliol s’ofereixen cursos d’estiu, adreçats a públics més amplis. L’escola aposta també per la formació avançada de joves d’entre 8 i 17 anys amb altes capacitats musicals a través del seu programa ESMUC Júnior.

El fet que a l’ESMUC conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos,  provinents de més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’escola sigui molt enriquidora, i contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus.

Marc normatiu

L’ESMUC neix d’un acord de govern de la Generalitat de Catalunya del 10 d’octubre del 2000.
L’any 2001 s’encomana la seva gestió a la Fundació per l’Escola Superior de Música de Catalunya (DOGC 3530 de desembre de 2001) i l’escola obre les seves portes implantant el Pla d’Estudis Superiors de Música, DECRET 63/2001, de 20 de febrer.
El curs 2010-2011 es posa en marxa el nou pla d’estudis en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 
El Títol Superior de música està regulat per la següent legislació:

Catàleg de serveis

L’ESMUC és un centre públic d’educació superior de música adscrit al Departament de la Generalitat de Catalunya titular de la competència en matèria d’Educació, d’acord amb el marc jurídic vigent pel que fa els requisits, l’ordenació curricular i el sistema d’accés.

L’objecte i finalitats principals de l’ESMUC són:

a) L’organització i la docència dels ensenyaments de grau superior de música.
b) L’organització i la docència de postgraus i màsters relatius a les seves àrees de coneixement i d’especialització.
c) L’organització d’altres cursos i activitats en el seu àmbit de competència.
d) La recerca en el camp de la música i la cultura musical.
e) Elaborar propostes de creació, modificació o supressió de plans d’estudis i de recerca.
 
En relació a la docència:

a) L’organització, desenvolupament i avaluació de les activitats docents de les seves àrees de coneixement.
b) La coordinació i supervisió de l’activitat docent dels departaments, vetllant pel compliment de la programació i la seva qualitat.
c) Contribució a la millora del sistema d’educació artística i musical.
d) La promoció d’activitats de formació permanent i sensibilització musical.
 
En relació a l’administració:

a) L’administració responsable i eficient del seu equipament, dels serveis i dels recursos.
b) La gestió administrativa de l’activitat acadèmica de l’alumnat amb respecte al dret a la privacitat de les dades.

En relació a la comunitat educativa:

a) L’assistència integral a l’alumnat des del seu accés fins al final dels seus estudis.
b) La promoció de la mobilitat i l’intercanvi de l’alumnat a través dels programes de cooperació de la Unió Europea i altres convenis internacionals.
c) La col·laboració en la inserció de les persones titulades al mercat laboral.
d) La promoció de la formació permanent i actualització de coneixements del professorat.
e) La promoció de la inserció efectiva del personal docent i investigador en la comunitat científica musical internacional.
f) El foment del lliure associacionisme de qualsevol dels estaments de l’escola.

En relació a la societat:

a) La contribució a la difusió de la cultura musical i de la creació musical catalana.
b) La cooperació amb les institucions públiques i privades, associacions i fundacions que coincideixin amb els seus objectius.
c) La facilitació de l’accés als seus estudis i activitats de qualsevol persona amb independència de les seves condicions, especialment les que pertanyen al segment més vulnerable o desafavorit.

Valors i principis

Tots els programes, serveis i actuacions de l’Escola tindran en compte els valors i principis següents:

  • La responsabilitat social i corporativa

  • La igualtat de gènere

  • La igualtat d’accés

  • La recerca de la inserció professional dels alumni

  • La transparència en la gestió

  • El suport al sistema d’educació artística i musical

  • El consum responsable i la sostenibilitat

  • L’avaluació com a motor de millora continuada

Organització

L’ESMUC es regeix pels òrgans següents: la Fundació, els òrgans col·legiats d’àmbit general i els òrgans col·legiats d’àmbit particular.

Per obtenir més informació sobre els òrgans de govern i participació, l’estructura organitzativa i el personal de l’ESMUC, podeu accedir a la secció Organització.

Codi ètic de la Fundació

El Codi Ètic de l’ESMUC pretén prescriure el comportament exigible a les persones vinculades de qualsevol manera a la Fundació més enllà de les previsions legals obligatòries, els propis Estatuts, el Reglament o el Conveni col·lectiu vigent.