Normativa de permanència

  • L’estudiant pot formalitzar la matrícula amb dedicació a temps complet o a temps parcial. El mínim de crèdits a matricular per a la modalitat a temps parcial són 16 crèdits, sense incloure crèdits reconeguts ni complements formatius. En el cas dels estudis d’interpretació musical, l’alumnat a temps parcial ha de matricular tots els crèdits obligatoris d’especialitat en el primer curs.

  • Per continuar els mateixos estudis, l’estudiant ha de superar el 20% dels crèdits matriculats el curs anterior. No tindran la consideració de matriculades les assignatures que tinguin anul·lades les convocatòries.

  • El màxim de permanència dels estudiants, tant a temps complet com a temps parcial, és de sis semestres consecutius, vuit si es matriculen de complements de formació. Es pot demanar la suspensió de la permanència durant una durada no inferior a un semestre per causes acreditades que ho justifiquin.

  • Es considera que l’estudiant ha abandonat el màster quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat. Si ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, pot sol·licitar la readmissió a la direcció del centre, que sol·licitarà un informe previ a la resolució a la comissió de coordinació del màster.

  • Per superar una assignatura, l’estudiant disposa d’un màxim de tres convocatòries, independentment de si és estudiant a temps complet o a temps parcial, i sempre que no es contradigui amb els semestres de permanència establerts.

  • Quan un pla d’estudis s’extingeixi, l’estudiant tindrà dret a ser avaluat durant els dos cursos següents.

  • L’Esmuc promou una adequació efectiva d’aquesta normativa de permanència a les característiques de l’alumnat amb necessitats especials mitjançant la valoració del cas concret i l’adopció de les mesures específiques.

Als màsters universitaris d’Interpretació de la Música Antiga i Música com a Art Interdisciplinari se’ls aplica les normes de permanència de la UAB i la UB respectivament. Queden per tant exclosos d’aquesta normativa.