Vull fer una estada Erasmus a l’estranger

Internacional Imatge Lliure (1)

El programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en universitats europees l’estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l’estranger. Aquest reconeixement d’estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l’alumne haurà pactat amb el seu coordinador d’intercanvi abans de marxar.

El programa Erasmus+

El Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education, i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, educació superior i formació de persones adultes.

L’Acció 1 d’aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d’estudiants de les Institucions d’Educació Superior en els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia. Suïssa queda fora del programa Erasmus+, per la qual cosa els estudiants que hi obtinguin plaça no podran rebre ajuts econòmics procedents de la Unió Europea i tampoc els ajuts del MECD, però rebran el finançament directament del govern suís (Swiss-European Mobility Programme).

L’alumne abona l’import de la matrícula a la universitat d’origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d’acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. El centre d’acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d’allotjament i els procediments d’inscripció. 

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d’obtenir la titulació en aquella institució.

Requisits

  • Estar matriculat/da durant el curs 2020/21 i matricular-se durant el curs 2021/2022. Cal tenir en compte que si un estudiant és seleccionat/da per marxar d’intercanvi durant el curs 2021/22 i al llarg del curs 2020/21 obté tots els crèdits del pla que són necessaris per a l’obtenció del títol, se li tancarà automàticament l’expedient. Un cop l’expedient estigui tancat no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova matrícula ni reconeixement, per la qual cosa no podrà gaudir de la plaça d’intercanvi durant el curs 2021/22, perquè ja no estaria en disposició de matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi. 

  • Haver superat, en el moment de la sortida, el nombre de crèdits equivalents al primer curs.

  • No haver realitzat amb anterioritat estades de les modalitats Erasmus estudi o pràctiques i que superin els 9 mesos, atès que segon el comptador d’estades Erasmus es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus.

  • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

Dotació

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus, tant en la seva modalitat d’estudis com en la modalitat de pràctiques.
Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats. Els alumnes beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments:

  • El primer pagament, després de marxar (desembre o març) per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, haver recollit la credencial de becari i lliurat el certificat d’arribada. Tots tres passos són imprescindibles per rebre el pagament.

  • El segon pagament, per la quantitat restant, s’efectuarà quan l’alumne hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Tal i com s’ha indicat, aquesta transferència es farà efectiva una vegada l’alumne/a hagi aportat el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada.

Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).

Tots aquells alumnes que, a data 30 d’octubre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls hagués abonat.

Compatibilitat amb altres ajuts

L’ajut Erasmus provinent dels fons comunitaris (Beca SEPIE) és incompatible amb altres ajuts de la Comunitat Europea.

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger, contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.

Presentació de les sol·licituds

Per sol·licitar un ajut del programa Erasmus+ cal fer la inscripció a través de EASY DREAM APPLY, programa gestor compartit per la majoria dels centres d’educació superior musical europeus. 

Cada estudiant només podrà presentar fins a 3 sol·licituds per participar en el programa.

Més informació sobre el programa Erasmus+

Erasmusplus Logo