Estudiar a l’estranger (Erasmus+)

Internacional Imatge Lliure (1)

El programa Erasmus+ facilita a l’alumnat matriculat en universitats europees l’estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet), i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l’estranger. Aquest reconeixement d’estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que caldrà pactar amb la coordinació d’intercanvi abans de marxar. 

El programa Erasmus + 

El Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut, i esport.

En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, educació superior, i formació de persones adultes. 
 
L’Acció 1 d’aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d’alumnat de les Institucions d’Educació Superior en els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), Turquia i la República de Macedònia. Suïssa queda fora del programa Erasmus+, i en cas d’obtenir-ne una plaça no es rebran ajuts econòmics procedents de la Unió Europea ni tampoc del MECD (Ministeri d’Educació, Cultura i Esports), però es rebrà finançament directament del govern suís (Swiss-European Mobility Programme).   

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d’obtenir la titulació en aquella institució. 

L’alumnat abona l’import de la matrícula a la universitat d’origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d’acollida, on té dret als mateixos serveis que rep la comunitat local, en igualtat de condicions. El Centre d’acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d’allotjament i els procediments d’inscripció.  

Requisits
 • Haver-se matriculat durant el curs que es sol·licita la plaça i matricular-se també el curs posterior.  Cal tenir en compte que no serà possible sol·licitar una plaça d’intercanvi un cop matriculats tots els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol, ja que l’expedient es tancarà automàticament. Un cop l’expedient estigui tancat no és possible reobrir-lo per matricular-se en cap curs, requisit indispensable per obtenir una plaça d’intercanvi. 

 • Haver superat, en el moment de la sortida, el nombre de crèdits equivalents al primer curs.  

 • No haver realitzat amb anterioritat estades de les modalitats Erasmus estudi o pràctiques que superin els 9 mesos, atès que segons el comptador d’estades Erasmus es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus. 

 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil 

Dotació econòmica

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar l’alumnat participant en el programa Erasmus, tant en la seva modalitat d’estudis com en la modalitat de pràctiques. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats. L’alumnat beneficiari cobrarà l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments:  

 • El primer, després de marxar (desembre o març) per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, haver recollit la credencial de becari i lliurat el certificat d’arribada. Tots tres passos són imprescindibles per rebre el pagament.  

 • El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’alumne hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Tal com s’ha indicat, aquesta transferència es farà efectiva una vegada l’alumne/a hagi aportat el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes, i any), i s’hagi omplert l’informe sobre l’estada realitzada.  

Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada, i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant que un mes és igual a 30 dies).  

En cas de no lliurar la documentació exigida en el termini convingut es requerirà la devolució de l’import que s’hagués abonat. 

Quadre d’ajuts econòmics

PAÍS DESTINACIÓ 
IMPORTS 2023/24 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia 
350€
/mes 
Grup 2
Països amb un cost de vida mig 
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Malta
300€
/mes 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior 
Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Polònia, Romania, Eslovàquia, Macedònia del Nord, Sèrbia, Turquia 250€
/mes 


Altres ajuts

L’ajut Erasmus provinent dels fons comunitaris (Beca SEPIE) és incompatible amb altres ajuts de la Comunitat Europea. 
 
En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger, contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic. 

Sol·licitud d’Erasmus pas a pas

Presentació de sol·licituds  

Per sol·licitar un ajut del programa Erasmus+ cal fer la inscripció a través de MOBILITY, programa gestor compartit per la majoria dels centres d’educació superior musical europeus. En alguns casos la institució pot prescindir d’aquest programa o bé fer servir una altra aplicació. Consulteu sempre les metodologies de presentació de sol·licituds de cada centre.   

Cada estudiant només podrà presentar fins a 3 sol·licituds per participar en el programa. 

Material per les sol·licituds

Necessitareu els documents indicats: 

 • Fotografia vostra de tipus carnet

 • CV

 • Expedient Acadèmic (Butlletí de Qualificacions que podeu descarregar des del Programa de Gestió Acadèmica Codex) 

 • Portfoli, arxius d’audio o vídeos (en formats mp4, webm, avi i formats o enllaços no permanents) 

 • Carta de motivació 

 • Assignatures del pla d’estudis de la universitat de destí amb el nombre de crèdits corresponent 

 • Opcionalment: carta de recomanació del professor 

Consulteu també el requeriment d’idiomes de cada universitat de destí.  

Resolucions i decisions finals 

Les resolucions dels centres de destinació seran comunicades online a mesura que els aquests les vagin inscrivint en el programa de gestió, comptant que cada centre té diferents terminis de resolució. 

QUANDOCUMENTS, TRÀMITS I PROCEDIMENT
Novembre a Desembre 
Reunions informatives de mobilitat.

1 de Gener –
15 de Febrer 

Preparació i enviaments de sol·licituds (segons les dates límits de les Universitats de destí). 

Per sol·licitar un ajut del programa Erasmus+ cal fer la inscripció a través de MOBILITY, programa gestor compartit per la majoria dels centres d’educació superior musical europeus.  
 
Cada estudiant només podrà presentar fins a 3 sol·licituds per participar en el programa. 

Abril-Juny 
Resolucions de les sol·licituds.  

Les resolucions dels centres de destinació seran comunicades online a mesura que els centres de destinació les vagin inscrivint en el programa de gestió MOBILITY, comptant que cada centre té diferents terminis de resolució. 

Contacte

Per a qualsevol dubte o suggeriment pots escriure a:

Més informació sobre el programa Erasmus+ 

Ue Comission Erasmus