Proves d’accés

Simulacre Proves Acces

Les proves d’accés tenen dues parts. La part A s’avalua amb Apte o No Apte. La part B estableix el 100% de la qualificació final i determina l’ordre en el que es situen els aspirants per a cada especialitat. Cada aspirant pot presentar-se fins a dues opcions d’especialitat, àmbit o modalitat. En el cas que una especialitat sigui no interpretativa i l’altra d’interpretació o pedagogia, l’aspirant ha de fer totes les proves de la part A establertes per ambdues especialitats.

Part A

La part A valora les competències de les persones aspirants, així com els coneixements i habilitats bàsiques per cursar els estudis superiors.

Aspirants sense el títol de Grau Professional: prova completa

ESPECIALITATS D’INTERPRETACIÓ I PEDAGOGIA

1. Bloc de reconeixement auditiu

– exercici A1, transcripció rítmico-melòdica
– exercici A2, transcripció d’un fragment polifònic a 4 veus
– exercici A3, anàlisi auditiu d’un fragment musical

2. Bloc d’anàlisi musical

– exercici A4, anàlisi de la partitura d’un fragment musical

ESPECIALITATS DE COMPOSICIÓ, DIRECCIÓ, MUSICOLOGIA, PRODUCCIÓ I GESTIÓ, I SONOLOGIA

1. Bloc de reconeixement auditiu

– exercici A1, transcripció rítmico-melòdica,
– exercici A2, transcripció d’un fragment polifònic a 4 veus
– exercici A3, anàlisi auditiu d’un fragment musical

2. Bloc d’anàlisi musical

– exercici A4, anàlisi de la partitura d’un fragment musical

3. Bloc d’interpretació instrumental

– exercici A5, interpretació amb l’instrument (cal preparar un repertori lliure, d’un mínim de 4 peces i de 30 minuts de durada)

Aspirants amb el títol de Grau Professional: per a qualsevol especialitat, prova abreujada

Un exercici de reconeixement auditiu a dues veus i un anàlisi musical.

ATENCIÓ
Per a la realització d’aquests exercicis és imprescindible emprar auriculars propis i un dispositiu mòbil amb la bateria completament carregada que pugui connectar-se al Wi-Fi de l’escola.

Part B

La part B és específica per a cada especialitat i cal haver superat la part A per a realitzar-la. Serveix per valorar les competències i les capacitats de les persones aspirants per cursar les respectives especialitats. Conté un nombre variable d’exercicis, segons cada especialitat, amb un mínim de dos:


  • Per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb secretaria.academica@esmuc.cat