Proves d’accés

Simulacre Proves Acces

Les proves d’accés tenen dues parts, A i B. La part A s’avaluarà amb Apte o No Apte i la part B computarà el 100% de la qualificació final, i establirà l’ordre en el que es situen els aspirants per a cada especialitat. Caldrà superar la part A per a poder realitzar la part B de la prova.

Cada aspirant pot presentar-se a un màxim de dues opcions d’especialitat, àmbit o modalitat. En el cas que un/a aspirant es presenti a dues opcions i aquestes siguin una d’una especialitat no interpretativa i l’altra d’interpretació o pedagogia, l’aspirant haurà de fer les proves de la part A establertes per aquestes especialitats.

Contingut de les proves

Part A

La part A serveix per valorar les competències de les persones aspirants, així com els coneixements i les habilitats bàsiques per cursar els estudis superiors.

Per a les persones aspirants que no posseeixin el títol de Grau Professional, la prova de la part A es dividirà en diversos exercicis que s’agrupen, per a les especialitats d’interpretació i pedagogia en dos blocs —reconeixement auditiu i anàlisi musical—, i per a les especialitats de composició, direcció, musicologia, producció i gestió, i sonologia en tres blocs —reconeixement auditiu, anàlisi musical i exercici instrumental—.

Per a les persones aspirants que posseeixin el títol de Grau Professional de música, consistirà en superar una prova escrita, única i abreujada, de reconeixement auditiu i anàlisi musical, sempre i quan el títol de grau professional sigui de l’instrument a través del qual les persones aspirants faran les proves d’accés al Grau en ensenyaments artístics superiors de Música.

Atenció: per a la realització dels exercicis d’Anàlisi auditiva, Dictats i Reconeixement auditiu és imprescindible utilitzar auriculars propis i un telèfon mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada que pugui connectar-se amb la Wi-Fi de l’escola.

Part B

La part B és específica per a cada especialitat i servirà per valorar les competències i les capacitats de les persones aspirants per cursar les respectives especialitats. Conté un nombre variable d’exercicis, segons cada especialitat, amb un mínim de dos:

Models de proves

Els exercicis que trobareu en aquesta secció pertanyen a convocatòries de cursos anteriors

  • Per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb secretaria.academica@esmuc.cat