Qualitat

L’ESMUC ha estat pionera en impartir el títol superior de música amb els criteris que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Aquesta integració dels ensenyaments artístics superiors en l’EEES permet superar la distinció entre titulacions superiors universitàries i no universitàries i, alhora, reforçar les estratègies d’intercanvi i circulació d’alumnat i professorat a Europa.

Els estudis de Títol superior de música LOE que imparteix l’ESMUC han estat verificats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) amb els mateixos criteris amb què s’avaluen els graus universitaris.

Així mateix, L’ESMUC manté un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ-ESMUC) i avalua l’activitat docent amb enquestes de satisfacció quadrimestrals.