Qualitat

Enquesta Imatgelliure Esmuc (1)

L’Escola Superior de Música de Catalunya està integrada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i ha estat pionera en impartir el grau de música i diferents estudis de màster amb els criteris propis de l’ensenyament superior (nivells MECES 2-EQF 6 i MECES 3-EQF 7). Els programes formatius han estat verificats i acreditats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) a partir dels estàndards europeus que n’asseguren la qualitat. Així mateix, el centre disposa d’un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) que dona compliment a les directrius europees i que es revisa periòdicament a partir del disseny avaluat favorablement per l’AQU el 2015, amb enquestes de satisfacció quadrimestrals. L’Escola Superior de Música de Catalunya garanteix, doncs, la qualitat dels estudis de grau i de màster, així com de la seva gestió i millora contínua.