Avís legal

1. – IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades: 

El titular d’aquesta website és la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) amb domicili a C. Padilla, 155, Edifici de L’Auditori, 08013 Barcelona, amb número de CIF: G-62429329. 

Telèfon de contacte: 93 352 30 11 

Correu electrònic de contacte: info@esmuc.cat  

2. – NORMES D’ÚS DEL PORTAL  

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús. 

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre. 

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’ESMUC ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a: 

  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’ESMUC, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susce

  • Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. 

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació: 

  • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

  • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.

  • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

  • La protecció de la joventut i de la infància.

  • El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.

  • El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.

  • En general, el respecte a la legalitat vigent.

L’ESMUC es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació. 

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web. 

2.3. ÚS DE CONTRASENYES

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una password. Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a informatica@esmuc.cat. 

Us informem que les passwords són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya. 

Per a qualsevol incidència amb les passwords podeu contactar amb informatica@esmuc.cat. 

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  

L’ESMUC és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular. 

4.- RESPONSABILITAT  

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini. 

El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions. 

5.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA  

L’ESMUC pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen. 

6.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ  

La relació entre el titular del domini i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a la ciutat de Barcelona.