Requisits

Les condicions d’accés per matricular-se als màsters oficials i artístics estan recollides en l’Article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i en l’Article 15 del Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, respectivament. 

Per accedir-hi, cal tenir un dels títols següents:

  • Títol Superior oficial d’estudis artístics espanyol.

  • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster artístic/oficial.

  • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas no és necessària l’homologació del títol, però caldrà la comprovació prèvia que el títol acredita un nivell de formació equivalent. L’accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a altres efectes.

Per accedir al màster sense l’homologació prèvia cal la documentació següent:

  • Formulari de preinscripció degudament emplenat.

  • Còpia compulsada* del títol de grau en música o equivalent, traduïda i legalitzada per la via diplomàtica.

  • Còpia compulsada* del certificat de les matèries cursades, traduïda i legalitzada per la via diplomàtica. 

La coordinació del màster s’encarrega de dur a terme els tràmits oportuns.

Procediment

L’Esmuc estableix el procediment d’admissió a cadascun dels màsters. Aquest procediment inclou criteris específics i criteris de valoració de mèrits, a més d’una formació prèvia específica en determinats casos.

Els criteris d’admissió específics de cada màster es detallen en la pàgina corresponent. 

* Què és una còpia compulsada?

És la còpia confrontada amb el document original, en la qual es fa constar la coincidència formals dels dos documents mitjançant la diligència corresponent.