Organització

Òrgans de govern i participacióEstructura organitzativaPersonal

L’Escola Superior de música de Catalunya es regeix pels òrgans següents:

La Fundació

El titular de la nostra escola és la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya-ESMUC. La Fundació té com a finalitat principal la gestió de l’Escola Superior de Música de Catalunya, així com la promoció i suport de les iniciatives i activitats relacionades amb els ensenyaments musicals superiors, de postgrau i la recerca associada.

El Patronat de la Fundació és el màxim òrgan de direcció de l’Esmuc i qui n’aprova les principals línies de treball. Depenent del Patronat, la Comissió Delegada assumeix les competències que aquest li avoca. És un òrgan de 7 persones i, per tant, amb més agilitat en la presa de decisions. La Directora General de la Fundació assisteix a les reunions i té la responsabilitat d’executar els acords presos. 

Òrgans col·legiats d’àmbit general

Consell d’Escola

El Consell de l’Escola és l’òrgan col·legiat on tots els estaments de l’Escola Superior de Música de Catalunya són representats en igualtat de condicions. Té la funció bàsica de proposar línies d’actuació i mecanismes de funcionament de l’Escola, considerar la millora dels existents, i avaluar el rendiment del centre en tots i cadascun dels seus àmbits d’actuació, així com debatre i proposar solucions a situacions excepcionals que s’hi puguin produir. És presidit i convocat per la direcció de l’Escola, amb una freqüència mínima de tres cops l’any, i es regeix per un reglament intern elaborat pels mateixos membres.

Comitè de Direcció


El Comitè de direcció és l’òrgan de govern ordinari de l’ESMUC tan en l’àmbit educatiu com d’organització i funcionament. Està format pels següents òrgans unipersonals:

 • Direcció general, que el presideix i el convoca

 • Subdireccions generals

 • Coordinacions dels departaments instrumentals i dels departaments de creació i pensament musical

 • Secretaria acadèmica

 • Cap de recerca, qualitat i innovació

Actualment, el Comitè de Direcció està format per:

Núria Sempere Comas, directora general.
Esteve León Aguilera, subdirector general d’administració i serveis.
Melissa Mercadal, subdirectora general d’ordenació i planificació acadèmica.
David Albet Sunyer, coordinador dels departaments instrumentals.
Eduard Resina, coordinador dels departaments de creació i pensament musical.
Ignasi Gómez Margarit, secretari acadèmic,
Joaquim Rabaseda Matas, cap de recerca, qualitat i innovació.

Actes del Comitè de Direcció
DataAcords
2024/06/06Sessió de treball
2024/05/23-Normativa matrícules d'honor
2024/05/16-Resultats d'aprenentatge
2024/05/02-Avaluació TFG
-Canvis derivats de l'ampliació de places
2024/04/24-Comissió d'estudis
2024/04/18-Portafolis d'alumnat
2024/04/11-Convocatòries de selecció de professorat
-Proves d'accés
-Curs de competències bàsiques
-Normativa d'accés als màsters
2024/03/21-Revisió i actualització de l'accés als estudis oficials de màster
-Acreditació professorat per dirigir TFG
2024/03/07-Modificació del temps lectiu d'assignatures de formació bàsica
-Canvis derivats de l'ampliació de places
2024/02/29- Doble especialitat
2024/02/22- Concurs literari de Sant Jordi
2024/02/15- Acta d'avaluació del concert final
2024/02/08- Selecció estudiants In.Tune
2024/02/01- Vehicular les NESE a través de la tutoria
- Normativa per als grups de cambra
2024/01/25- Protocol Erasmus
2024/01/18- Calendari laboral
- In.Tune
2024/01/11- Comptes de correu electrònic del professorat discontinu
- Màster de Lied
2023/12/21- Màster de lied
- Pràctiques externes
- Normativa TFG
- Avaluació TFG
- Procediment per a la presentació d'avantprojectes
2023/11/30Sessió de treball
2023/11/23- Modificació dels estudis de màster de Lied
2023/11/16- Premis de Batxillerat
- Guia d'estil
- Normativa TFG
- Tipologies TFG
- Recerca artística
2023/11/06Sessió de treball
2023/11/02- Avaluació dels concerts finals
- Informe d'autoavaluació per a l'acreditació dels estudis de grau i dels màsters de clàssica i de flamencologia
2023/10/26- Pla de millora curs 2023-24
- Pràctiques externes
2023/10/16- Doble especialitat
- Calendari acadèmic
2023/10/05- 2.5, 6.1 i 6.2 del SIGQ
- Màster de Musicoteràpia
2023/09/28- Procediment presentació TFM
2023/09/21- Acreditació professorat per dirigir TFG
- Normativa TFG
- Disponibilitat professorat POA 2024-25
2023/09/07Sessió de treball
2023/07/26- Certificat de delictes de naturalesa sexual
2023/07/19- Jornada laboral PAS
- Treball a distància PAS
2023/07/11- Programes d'assignatura
- Premis de Batxillerat
- Normativa matrícules d'honor
2023/07/06- Canal de denúncies
- 6.2 del SIGQ
2023/06/22- Acreditació grau i màsters
2023/06/15- Proves d'accés
2023/06/08- Acreditació grau i màsters
- Comissió d'estudis
- Programes d'assignatura
2023/05/25- Assignació de docència
- Avaluació dels concerts finals
2023/05/18- Expedient d’un professor
- Entitats i grups col·laboradors
2023/05/02- Instrument secundari
2023/04/24- Acceptació estudiants Erasmus i màster
- Doble especialitat de grau
- Calendari acadèmic
- Cor de Cambra de l'Escolania de Montserrat
2023/03/27- Normativa TFG
- Acreditació professorat per dirigir TFG
- Enquesta professorat TFG
- Enquesta de satisfacció PAS
- Enquesta TFG i TFM
2023/03/09- Acords preus màster
2023/03/02- Premis de Batxillerat
- Calendari acadèmic
2023/02/23- Modificació de ràtio d'assignatures de grau
- Requisits per a les assignatures optatives
- Assignatura Repertori i tècniques de la música contemporània
- Implantació de tècniques instrumentals i llenguatges contemporanis
2023/02/09- Premis de Batxillerat
- 3.3 i 6.2 del SIGQ
- Estudi sobre la doble especialitat
2023/02/02- Màster de musicoteràpia
2023/01/26- Accions de millora dels plans d’estudi
- Modificació de l’assignatura Reducció de partitures
2023/01/19- Convocatòria llocs de treball de professorat i de personal de suport a la docència
- Exempció de pagament per al professorat que cursa màsters al centre
2023/01/12- Calendari acadèmic
2022/12/22- Concurs de mèrits del PAS
- Concurs oposició de professorat
- Convocatòria de professorat
2022/12/15Sessió de treball
2022/12/01- Nomenament de la Comissió d’avaluació
- Nou model de pla docent
- Dipòsits de residus i de reciclatge a les aules i comunicació ODS
2022/11/22- University Alliance: Work Packages
2022/11/17- Reserva d’aules i espais
- Adaptació curricular d’un estudiant
2022/11/03- Guia per a la proposta de màsters
2022/10/27- Campus de les arts
- Selecció de professorat
- Autoinforme d’acreditació del màster de recerca
- Mecanisme formal per al registre d’incidències
2022/10/20- Convocatòries de selecció de professorat
- Desactivar mesura cautelar d’una nota provisional
2022/10/06- Calendari acadèmic
- Anàlisi hores de contacte dels plans d’estudis
2022/09/29- Plans parcials de formació
- Actualització de la guia del TFG
- Anàlisi d’ús i funcions dels espais
2022/09/22- Amonestació, advertiments, seguiment i inici d’un expedient
- Bases per al teletreball
2022/09/15- Treball a distància PAS
- Ampliació horari de l’aula 108
- Procediment per a la presentació d’avantprojectes i TFG
2022/09/06- Comissió d’avaluació
- Reubicació dels espais de primera i segona planta
- Consell d’escola
- Acreditació professorat
2022/07/26- Àrees de coneixement de l'Esmuc
- Premis de Batxillerat
2022/07/14- Acreditació màster recerca
2022/06/21- Nomenament del Comitè d’avaluació interna
- Vinculació de les assignatures als departaments
2022/05/19- Publicació del pla d’estudis
- Restricció d’ús de l’aula 108
2022/04/28- Quadre de dades i indicadors
2022/04/21- Protocol de benvinguda al professorat
2022/01/13- 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 del SIGQ
- Assignatura Improvisació contemporània
Consell Interdepartamental

El Consell Interdepartamental és l’òrgan col·legiat de govern de l’ESMUC en l’àmbit pedagògic i acadèmic. Inclou les prefectures de cada departament de l’Escola.

 • Direcció general

 • Secretaria acadèmica

 • Subdirecció general d’ordenació i planificació acadèmica

 • Cap de recerca, qualitat i innovació

 • Coordinació dels departaments instrumentals

 • Coordinació dels departaments de creació i pensament musical

 • Caps de departament

Actualment, el Consell Interdepartamental està format per:

Núria Sempere Comas, directora general.
Ignasi Gómez Margarit, secretari acadèmic.
Melissa Mercadal, subdirectora general d’ordenació i planificació acadèmica.
Joaquim Rabaseda Matas, cap de recerca, qualitat i innovació.
David Albet Sunyer, coordinador dels departaments instrumentals.
Eduard Resina, coordinador dels departaments de creació i pensament musical. Cap del Departament de Creació i Teoria musical.
Àlex Barrachina, cap del Departament de Tecnologies i Gestió de la Música.
Ruben Bes, cap del Departament d’Educació i Mediació Artística.
Lluís Coll, cap del Departament de Música Antiga.
Marc Heilbron, cap del Departament d’Estudis Culturals i Musicals.
Josep Moliner, cap del Departament de Música Clàssica i Contemporània.
Joan Sanmartí, cap del Departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i d’Arrel.

Òrgans col·legiats d’àmbit particular

Consell de Departament

El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat superior de cadascun dels departaments de l’ESMUC. En forma part tot el professorat amb dedicació a temps complet i una representació del 30% del que tingui una dedicació inferior elegit per ell mateix.

Els òrgans de govern, en l’àmbit de les seves competències han de tenir en compte, en qualsevol cas:

 • Les necessites educatives dels estudiants, així com les característiques socials, econòmiques i culturals de l’Escola.

 • L’afavoriment de la participació dels membres de la comunitat educativa i garantir-ne els seus drets i deures.

 • L’impuls de la millora continuada de l’Escola.

 • L’impuls de la investigació i la innovació educatives i la formació permanent del personal.

Estructura general – Aprovada pel Patronat de la Fundació en data 29 de març de 2023
Estructuraorganitzativa Dept Esmuc Colors 1
Estructura departaments