Organització

Òrgans de govern i participacióEstructura organitzativaPersonal

L’Escola Superior de música de Catalunya es regeix pels òrgans següents:

La Fundació

El titular de la nostra escola és la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
La Fundació té com a finalitat principal la gestió de l’Escola Superior de Música de Catalunya, així com la promoció i suport de les iniciatives i activitats relacionades amb els ensenyaments musicals superiors, de postrgrau i la recerca associada.

El Patronat de la Fundació és el màxim òrgan de direcció de l’Esmuc i qui n’aprova les principals línies de treball. Depenent del Patronat, la Comissió Delegada assumeix les competències que aquest li avoca. És un òrgan de 7 persones i, per tant, amb més agilitat en la presa de decisions. La Directora General de la Fundació assisteix a les reunions i té la responsabilitat d’executar els acords presos. 

Òrgans col·legiats d’àmbit general
Consell d’Escola

El Consell de l’Escola és l’òrgan col·legiat on tots els estaments de l’Escola Superior de Música de Catalunya són representats en igualtat de condicions. Té la funció bàsica de proposar línies d’actuació i mecanismes de funcionament de l’Escola, considerar la millora dels existents, i avaluar el rendiment del centre en tots i cadascun dels seus àmbits d’actuació, així com debatre i proposar solucions a situacions excepcionals que s’hi puguin produir. És presidit i convocat per la direcció de l’Escola, amb una freqüència mínima de tres cops l’any, i es regeix per un reglament intern elaborat pels mateixos membres.

Comitè de Direcció


El Comitè de direcció és l’òrgan de govern ordinari de l’ESMUC tan en l’àmbit educatiu com d’organització i funcionament. Està format pels següents òrgans unipersonals:

 • Direcció general que el presideix i el convoca

 • Subdireccions generals

 • Secretaria Acadèmica

 • Cap de Recerca, Qualitat i Innovació

 • Coordinacions dels Departaments instrumentals i dels Departaments de creació i pensament musical

Actualment, el Comitè de Direcció està format per:

NÚRIA SEMPERE COMAS. Directora
MELISSA MERCADAL. Subdirectora d’ordenació
IGNASI GÓMEZ MARGARIT. Secretari acadèmic
JOAQUIM RABASEDA MATAS. Cap de recerca
ESTEVE LEÓN AGUILERA. Subdirector d’administració
DAVID ALBET SUNYER. Coordinació dels departaments instrumentals
EDUARD RESINA. Coordinació del Departament de Creació i Teoria Musical

Consell Interdepartamental

El Consell Interdepartamental és l’òrgan col·legiat de govern de l’ESMUC en l’àmbit pedagògic i acadèmic. Inclou les prefectures de cada departament de l’Escola.

 • Direcció General

 • Subdirecció d’Ordenació i Planificació Acadèmica

 • Secretaria Acadèmica

 • Cap de Recerca, Qualitat i Innovació

 • Coordinacions dels Departaments Instrumentals i de Creació i Pensament musical

 • Caps de departament

Actualment, el Consell Interdepartamental està format per:

NÚRIA SEMPERE COMAS. Directora
MELISSA MERCADAL. Subdirectora d’ordenació
JOAQUIM RABASEDA MATAS. Cap de recerca
DAVID ALBET SUNYER. Cap del Departament de Clàssica i Contemporània
EDUARD RESINA. Cap del Departament de Creació i Teoria Musical
JOAN SANMARTÍ. Cap del Departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i d’Arrel
RUBEN BES. Cap del Departament d’Educació i Mediació Artística
XAVIER BLANCH. Cap del Departament de Música Antiga
ÀLEX BARRACHINA. Cap del Departament de Tecnologies i Gestió de la Música
MARC HEILBRON. Cap del Departament d’Estudis Culturals i Musicals

Òrgans col·legiats d’àmbit particular
Consell de Departament

El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat superior de cadascun dels departaments de l’ESMUC. En forma part tot el professorat amb dedicació a temps complet i una representació del 30% del que tingui una dedicació inferior elegit per ell mateix.

Els òrgans de govern, en l’àmbit de les seves competències han de tenir en compte, en qualsevol cas:

 • Les necessites educatives dels estudiants, així com les característiques socials, econòmiques i culturals de l’Escola.

 • L’afavoriment de la participació dels membres de la comunitat educativa i garantir-ne els seus drets i deures.

 • L’impuls de la millora continuada de l’Escola.

 • L’impuls de la investigació i la innovació educatives i la formació permanent del personal.

Estructuraorganitzativa Esmuc Colors 1
Estructura general.
Estructuraorganitzativa Dept Esmuc Colors 1
Estructura departaments.