Publicat el 30 de maig de 2024

Comparteix a:

Gran Conjunt Cobla: ‘Els Lamote de Grignon i la tradició simfònica a Barcelona’

Cobla Esmuc 16 9

Cobla ESMUC, arxiu.

El nou concert de la Cobla, dins del cicle de Grans Conjunts de l’Escola Superior de Música de Catalunya està dedicat als germans Lamote de Grignon. Amb el títol Els Lamote de Grignon i la tradició simfònica a Barcelona, la formació interpretarà obres dels compositors i d’altres figures de la música de cobla, com ara Toldrà, Casals, Ros MarbàSalvador Brotons, aquest últim, professor de l’Escola. En aquesta ocasió, la formació és dirigida per Bernat Castillejos, i el concert tindrà lloc el dilluns 10 de juny (19 h), a la Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori. L’accés és lliure amb l’aforament limitat a la capacitat de la sala.

  • Dilluns 10 de juny

  • 19:00 hores

  • Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori. Accés lliure.


El programa d’aquest concert se centra en una primera part dedicat a les obres dels germans Joan i Ricard Lamote de Grignon, juntament amb les interpretacions de Sol ixent, d’Eduard Toldrà i Sant Martí del Canigó, de Pau Casals. La segona part començarà amb l’obra Imatges, de Rafael Ferrer, per donar pas a Festa a ciutat, d’Antoni Ros Marbà, Ofrena a Manuel Saderra i Puigferrer, de Joan Lluís Moraleda, i, finalment es clourà el repertori amb la composició L’illa de la Galera, op. 86, de Salvador Brotons.

La Cobla de l’ESMUC

La Cobla és un dels conjunts de l’Escola Superior de Música de Catalunya orientada a treballar les diferents interpretacions, però en un format orientat a la sala de concert. La cobla de l’ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres de fusió amb altres disciplines com ara el Jazz, la Música moderna o la Música d’Arrel. La Cobla es nodreix de bona part de les obres dels compositors que han escrit i escriuen per a aquesta formació, aportant també una mirada de futur per a la formació de l’alumnat.

La cobla de l’ESMUC, tradicionalment ha estat dirigida pel professorat de l’escola, Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís Vidal, Bernat Castillejo, entre d’altres. També ha interpretat obres amb l’acompanyament de grans solistes reconeguts com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona.

A tall d’exemple la Cobla de l’ESMUC ha fet diverses propostes de programa que complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi (Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i piano) d’Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.

Els Grans Conjunts

Des de l’inici de l’Escola, l’alumnat que cursen especialitats interpretatives, així com els provinents dels màsters (de Jazz, Flamenco, Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània o de la Música Antiga) finalitzen el quadrimestre amb un concert públic, de les mateixes característiques i nivell d’exigència que els concerts professionals, que serveix per mostrar els resultats assolits durant el període d’assaigs intensius que el precedeix.

Dirigides tant per professorat de l’Escola com per convidats externs, les diverses formacions que integren el cicle han anat creixent en nombre i en popularitat. Actualment, són una mostra visible de la diversitat d’estils que conviuen i interactuen dins l’ESMUC, i una excel·lent ocasió per al públic, que pot assistir generalment de franc o a preus molt reduïts a concerts de primer nivell.

Programa

Els Lamote de Grignon i la tradició simfònica a Barcelona 
 
Primera part 
 
Solidaritat de flors, Joan Lamote de Grignon 
El Noguer, Ricard Lamote de Grignon 
Amical, Ricard Lamote de Grignon 
Camí de llum, Ricard Lamote de Grignon 
Sol ixent, Eduard Toldrà 
Sant Martí del Canigó, Pau Casals 
 
Segona part 
 
Imatges, Rafael Ferrer 
El Pla de la Calma 
– Dansa incerta 
– Aplec a l’Ermita de Sant Ponç 

Festa a ciutat, Ros Marbà 
Ofrena a Manuel Saderra i Puigferrer, Joan Lluís Moraleda 
L’illa de la Galera, Op. 86, Salvador Brotons 

Més informació

Accés lliure amb l’aforament limitat a la capacitat de la sala.

Cobla | Grans Conjunts | Gener 2024 | ESMUC.