Publicat el 13 de maig de 2022

Comparteix a:

Grans Conjunts: la música de l’ESMUC a escena

Grans Conjunts 2022 Esmuc
Grans Conjunts de primavera.

Del 12 de maig a l’11 de juny de 2022. Diversos espais.

L’ESMUC torna com cada curs amb el cicle de Grans Conjunts de primavera

El cicle dels Grans Conjunts de l’ESMUC té lloc dos cops l’any, generalment coincidint amb el final dels períodes lectius, quan les diverses formacions de l’escola mostren el fruit del seu treball en un cicle de concerts que reuneix les condicions i el nivell d’exigència propis de la pràctica professional. La segona part del cicle ofereix noves propostes d’interès per a públics amants de diferents especialitats musicals, i presenta, com a novetat, dos concerts que seran dirigits per graduats de l’escola: Lucía Fumero i Marc Timón.

Big Band

Obrirà el cicle la Big Band de l’ESMUC, amb la direcció de Lluís Vidal amb un programa amb obres de diferents figures del jazz. El concert tindrà lloc el dijous 12 de maig a la Sala 2 de L’Auditori. Amb l’objectiu d’oferir als seus integrants la formació musical més àmplia possible, Lluís Vidal analitza els programes interpretats en altres cursos i es mostra atent a l’evolució de cada músic per trobar aquelles obres que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el concert final.

Bottega d’Opera

Continuarà el cicle una nova proposta de La Bottega d’opera de l’ESMUC, un projecte dedicat a la recuperació i la producció operística, que tindrà lloc el 13 de maig (Sala 4 de L’Auditori), 15 de maig (Teatre de Sarrià) i 16 de maig (TNC, Sala Petita). L’òpera Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d’Ermanno Wolf-Ferrari compta amb la direcció escènica de Sergi Belbel i la direcció musical del professor Dani Espasa.

Ensemble Instrumental

Aquest conjunt de l’ESMUC va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement musical dels estudiants aprofundint en l’estudi de les obres dels compositors més representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. Compta amb una iniciativa que aglutina Steve Reich amb el pop-rock de Radiohead. La graduada de l’ESMUC Lucía Fumero dirigirà la formació per interpretar Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de corda i baix elèctric, que Steve Reich va dedicar al grup britànic, a més de versions i arranjaments, de la mateixa intèrpret, de Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place de Radiohead. El concert tindrà lloc el 4 de juny a la Sala 1 (19.30 h).

Gran Conjunt Flamenco

El concert del Gran Conjunt Flamenco tindrà lloc el 9 de juny a la Sala 4 de L’Auditori (19 h) i comptarà amb un nou professor de guitarra flamenca de l’ESMUC, Alfredo Lagos. Anteriorment, la formació ha estat dirigit per Chicuelo, Mayte Martín, Joan Asensio, o Juan Carlos Gómez, entre altres. En aquesta nova ocasió, el repertori estarà centrat en el baile flamenco, i tindrà la bailaora (també professora de l’escola) Susana Escoda com a primera figura. La música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del gènere.

La Cobla

El graduat i reconegut compositor de bandes sonores internacionals, Marc Timón, serà l’encarregat de portar la Cobla de l’escola a una altra fita interpretativa. El concert tindrà lloc el 10 de juny a la Sala 4 de L’Auditori (20 h) i el programa reuneix obres de Juli Garreta, Lamote de Grignon, Salvador Brotons, Joan Díaz, Joan Albert Amargós i el mateix Timón.

Aquest Gran Conjunt vol formar els estudiants en la gran música de concert per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres de fusió amb altres disciplines com ara el Jazz, la Música moderna o la Música d’Arrel. La Cobla es nodreix de bona part de les obres dels compositors que han escrit i escriuen per a aquesta formació, aportant també una mirada de futur per a la formació de l’alumnat.

Camerata Casals

Tancarà el cicle la Camerata Casals el dissabte 11 de juny a la Biblioteca Jaume Fuster (18.30 h). La formació encapçalada pels membres del Quartet Casals, i professorat de l’escola, interpretarà l’obra Serenata per a cordes, opus 48. De Piotr Illich Txaikovski (1840-1893):

La particularitat d’aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, Jonathan Brown i Arnau Tomás, membres del prestigiós Quartet Casals, actuen com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en ensenyaments artístics superiors de música de l’ESMUC, conformant una orquestra de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d’un grup de cambra en format orquestral, l’aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i habitualment sense la figura un director.

Big Band 2022 Esmuc
Big Band
Bottega 2022 Esmuc
Bottega d’Opera
Camerata Esmuc 2022
Camerata Casals
Gran Ensemble Esmuc 1
Ensemble ESMUC
Cobla Esmuc
Cobla Esmuc
Flamenco 2022 Esmuc
Gran Conjunt Flamenco
L’entrada és gratuïta a tots els concerts i no és necessària la inscripció prèvia, excepte en algunes representacions de la Bottega d’Opera.