Serveis a estudiants

Equips de reprografia i impressió

L’Escola disposa de 6 equips de copiadores multifuncionals de gran capacitat:

  • 4 equips situats a la Biblioteca (2a planta), a la 3a planta i als passadissos de la 2a planta. Per a ús d’estudiants, professorat i PAS.

  • 1 equip multifunció situat a la Secretaria acadèmica (1a planta). Per a ús del PAS.

  • 1 equip al servei de Reprografia (1a planta). Per a ús del PAS.

Els equips s’activen amb el carnet de l’ESMUC.

Espais d’estudi

Per facilitar l’estudi, l’Escola és oberta diàriament, inclosos els caps de setmana i festius, excepte els períodes de tancament d’estiu, Setmana Santa i Nadal indicats en el calendari acadèmic.

Totes les aules (llevat de les d’ús restringit) poden ser emprades per l’estudi individual o per l’assaig de conjunts en aquells horaris en què no són utilitzades per impartir classes. L’ús de certes aules està restringit a membres de la comunitat escolar específicament autoritzats.

Per accedir al centre i utilitzar les instal·lacions i equipaments és necessari el carnet de l’escola.

Armariets per a instruments

L’alumnat que ho requereixi pot disposar d’un armariet per a instruments de gran volum o elevat pes, sempre que hi hagi disponibilitat. Els armariets estan distribuïts pels vestíbuls i passadissos del centre, i es cedeixen durant un curs renovable.

A la intranet trobaràs informació sobre el procediment i normes d’ús dels armariets, així com per sol·licitar l’alta, renovació o la baixa del servei.