Publicat el 2 de juny de 2022

Comparteix a:

Arriba el Gran Conjunt Flamenco

Grans Conjunts 2022 Esmuc
Grans Conjunts: Flamenco.

Dijous 9 de juny a les 19 h. Sala 4 Alicia de Larrocha.

Arriba el Gran Conjunt Flamenco amb un concert dirigit per Alfredo Lagos dins del cicle de primavera de l’ESMUC

La Sala 4 de L’Auditori de Barcelona acollirà el proper dijous 9 de juny el concert del Gran Conjunt flamenco, després d’haver-se celebrat ja altres concerts del cicle Grans Conjunts com ara els de la Big Band, La Bottega d’Opera i l’Ensemble Instrumental. En aquest cas, el projecte de flamenco estarà dirigit pel guitarrista Alfredo Lagos, nou professor de l’Escola. El repertori estarà centrat en el baile flamenco, i tindrà la bailaora (també professora de l’escola) Susana Escoda com a primera figura. La música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del gènere. El Gran Conjunt Flamenco està integrat per estudiants de cante i guitarra flamenca que interpreten un programa dirigit per una destacada figura. Així, al llarg de la seva història, el Conjunt Flamenco ha estat dirigit per Chicuelo, Mayte Martín, Joan Asensio, Juan Carlos Gómez, entre d’altres.

Concert del Conjunt Flamenco de l’ESMUC (Maig 2019).

Aquest concert està obert al públic i l’entrada és gratuïta.

Alfredo Lagos

Alfredo es va iniciar en la guitarra a l’edat d’onze anys, en el seu Jerez natal. És part d’una generació de guitarristes que va sorgir de les mans dels mestres locals Balao i El Carboner, també estudia guitarra i solfeig en el Conservatori de Jerez i des de molt jove, comença a acompanyar a cantaors locals com Luis de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando de la Morera en festivals de la zona. Al mateix temps, comença a interessar-se per l’acompanyament al ball i col·labora a l’escola de la mestra de Jerez Angelita Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt d’inflexió en la seva carrera, ja que a partir d’aquest moment, és quan professionalitza la seva activitat com a guitarrista.

Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d’una jove Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut d’Estrella, El meu cant i un poema.

Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio Marquez, l’Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José Mercé i més noms d’una heterogènia llista. Els seus enregistraments són incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor.

Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la pianista Rosa Torres Pardo.


Programa

1- Variació sobre “Aurresku” (Música tradicional Euskera).
Arranjament Alfredo Lagos. Guitarra Flamenca: Alfredo Lagos.

2- Punta y tacón. Farruca.
Autor: Sabicas. Guitarra flamenca: Oscar Riestra Callejón del muro. Minera.
Autor: Paco de Lucía. Guitarra Flamenca: Gerard Valeta.

3 Baile por Alegrías.
Guitarres: Lluís Castany / José Zarco/Albert Caro. Cante: Irene Zugaza /Ana Brenes /Ana Lorenzo Percussió: Antonio Parraguez “Toto”. Baile: Susana Escoda “Susi”. Arranjaments: Alfredo Lagos.

4- Fandangos de Alosno.
Cante: Laura Marchal/ Irene Zugaza /Ana Brenes /Ana Lorenzo Flauta travassera: Neus Plana.

5- Riotinto
Guitarres: Albert Caro / Exequiel Coria / Jaume Moragues. Flauta travassera: Neus Plana. Baix elèctric: Pablo Donaire. Autor: Alfredo Lagos.

6- Taranto.
Guitarres: Exequiel Coria / Jaume Moragues /Albert Caro. Cante: Laura Marchal/ Irene Zugaza.
Percussió: Antonio Parraguez “Toto”. Baile: Susana Escoda “Susi”. Arranjaments: Alfredo Lagos.

7- Soleá (Tradicional).
Piano: Maria Pascual/Helena Pozo.

8 – All Free.
Guitarres: Victor Franco/ Gerard Valeta. Cante: Irene Zugaza /Ana Brenes /Ana Lorenzo. Percussió: Antonio Parraguez “Toto”. Autor: Alfredo Lagos.

9- Malagueña (Tradicional),
Cante: Laura Marchal/ Irene Zugaza /Ana Brenes. Guitarra: Victor Franco.

10 – Miranda. Tangos.
Guitarra: Victor Franco. Percussió: Antonio Parraguez “Toto”. Autor: Víctor Franco.

11- Tangos (Tradicional-Alfredo Lagos).
Cante: Laura Marchal/ Irene Zugaza /Ana Brenes /Ana Lorenzo. Guitarres: Exequiel Coria / Jaume Moragues /Albert Caro/ Victor Franco. Arranjaments: Alfredo Lagos.

12 – Variació de la Sardana La Santa Espina.
Guitarra Flamenca: Alfredo Lagos. Arranjament: Alfredo Lagos.