Enregistrament i sonoritzacions

Enregistraments


L’Oficina d’Audiovisuals s’encarregarà d’oferir els mitjans per a la sonorització i/o enregistrament i postproducció audiovisual de les activitats sol·licitades pels departaments acadèmics, departaments de Comunicació, Producció i Direcció del centre.

La proposta tècnica d’implementació d’aquest servei resta a criteri de l’Oficina. En aquest sentit, l’Oficina pot encarregar-se de la realització o pot proposar, en funció de la complexitat de l’activitat i la disponibilitat dels recursos (tant materials com humans), la auto-realització (posant a disposició del peticionari assessorament tècnic, l’ equipament i ajuda en la implementació) o l’externalització de part o de tot el servei en els casos en què es consideri convenient.

Enregistraments

Es poden definir tres línies concretes d’ enregistraments o material a preservar:

Enregistrament principal

Susceptible, a més d’ ésser d’interès documental, de difusió pública i/o que compromet la imatge pública de l’ escola. Es requereixen processos que garanteixin la màxima qualitat (enregistrament professional, edició, masterització,..)

Un cop editat i masteritzat, el material enregistrat es catalogarà i emmagatzemarà al repositori audiovisual del centre. El material enregistrat és, en una primera fase, d’ús intern i la seva difusió està subjecta a la normativa de qualsevol publicació o difusió externa.

Enregistraments d’ interès documental

No necessita post-producció. Es catalogarà i emmagatzemarà al repositori audiovisual del centre. Se’n preveu únicament la consulta interna.

Com a Enregistrament documental s’ entén el material audiovisual que és testimoni de les activitats quotidianes del centre. La seva finalitat és purament documental i a priori no necessiten cap treball de postproducció.

S’ inclouen en aquesta categoria: Enregistrament de conferències i presentacions, classes magistrals, documentació de concerts o activitats, entrevistes, activitats acadèmiques que, fora de l’ àmbit de la Sonologia, requereixen enregistraments.

Una vegada realitzat, el material enregistrat es catalogarà i emmagatzemarà al repositori audiovisual del centre. El material enregistrat és, en una primera fase, d’ ús intern i la seva difusió està subjecta a la normativa de qualsevol publicació o difusió externa.

Enregistraments de caràcter docent sense interès documental

Engloben els enregistraments realitzats com a part de l’ activitat docent que no presenten un valor documental per a l’ escola.

S’ inclouen en aquesta categoria enregistraments destinats a: beques d’ estudis i concursos, pràctiques acadèmiques i enregistraments de projectes finals.

Per a aquest tipus d’ enregistraments es suggereix l’ auto-realització. L’Oficina es compromet a facilitar a estudiants i personal docent el suport audiovisual necessari, oferint assessorament tècnic i equipament a través del Servei d’ Auto préstec.

Es considera que el material enregistrat té un valor de caràcter temporal i no es necessari el seu arxiu i catalogació.