Contractació

L’Administració i les empreses del sector públic compleixen les seves obligacions d’informar sobre la contractació relativa als darrers 5 anys a través del Registre Públic de Contractes habilitat per la Generalitat de Catalunya.

Perfil del contractant

Informació sobre concursos i licitacions

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC), fundació amb finalitats docents, sotmesa al Text refós de la Llei de contractes del sector públic (RDL 3/2011 de 14 de novembre), forma part del sector públic.

La informació sobre els concursos i licitacions que promogui la FESMUC es pot consultar al web de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat.

La nostra adreça és:

C/ Padilla, 155
08013 Barcelona
www.esmuc.cat