Màster oficial d’interpretació del flamenco

Crèdits ECTS60
Durada1 curs. Es pot cursar en 3 anys, amb un mínim de 20 ECTS/any
Calendari1r quadrimestre: 16 setembre - 17 gener.
2n quadrimestre: 3 febrer - 14 juny.
ModalitatPresencial
Preu crèdit68,95 € 

El Màster en Ensenyaments Artístics Superiors d’Estudis Avançats a Flamenco és una aposta pionera de l’ESMUC que compta amb l’homologació del Ministeri. És un màster professionalitzador. El seu objectiu és perfeccionar la pràctica interpretativa en un ampli ventall d’especialitats instrumentals:

 • Guitarra Flamenca

 • Cante Flamenco

 • Baix Flamenco

 • Piano Flamenco

 • Flamenco per a instruments de vent

 • Flamenco per a instruments de corda fregada

 • Percussió Flamenca

Accés i admissió

Com a requisit previ per a poder accedir, els candidats han d’acreditar la titulació de grau superior (240 ECTS).

 • a) Títol Superior oficial d’ensenyaments artístics musicals de l’Estat espanyol.

 • b) Títol emès per a una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que garanteixi al país que ha expedit el títol d’accés a ensenyaments de màster.

 • c) Títol segons els sistemes aliï’ns a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consultar casos particulars) sempre que la titulació adquirida garanteixi al país que ha expedit el títol d’accés a ensenyaments de postgrau.

 • d) També a músics sense titulació Superior de Música però amb una titulació equivalent i amb el nivell adequat per a realitzar el Màster en flamenco.

Procés d’admissió:

1. Valoració del candidat per part d’un tribunal, mitjançant enregistrament d’àudio/vídeo (1), d’una durada entre 15 a 20 minuts, amb 4 obres de l’itinerari al qual opta. Poden ser interpretacions a solo o amb acompanyament. Enregistrament d’imatge i so del candidat realitzat amb càmera fixa, sense edicions, en què es vegi clarament la cara del candidat, en una interpretació dels darrers 6 mesos. Per tant, és important que consti la data d’enregistrament.

(Aquest apartat es valora amb el 60%).

Per a la valoració final, es tindrà en compte els següents criteris:

 • A) Qualitat en la interpretació musical de les obres: comunicació /transmissió de la interpretació, coherència i creativitat interpretativa.

 • B) Dificultat i aspectes tècnics.

 • C) Tempo, precisió rítmic

2. Entrevista amb el candidat i valoració general del currículum tenint en compte els diferents elements que permeten garantir un aprofitament del candidat en una de les diferents línies despecialització

• Pertinença al Cos Docent de Professors de Música. 1 punt.

• Antiguitat a un centre superior. 1 punt

• Nivell artístic a l’activitat concertística. 4 punts

• Premis. 3 punts.

• Altres titulacions superiors en música. 1 punt

(Aquest apartat es valora amb el 30%).

Pla d’estudis
Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Obligatòria comú20
Obligatòria d'especialitat18
Optativa6
Pràctiques externes4
Treball de fi de màster12
Crèdits totals60


MatèriesAssignatures Crèdits ECTSHoresSemestre
Matèries obligatòries comunes
Interpretació avançadaInterpretació instrumental I1010 individual + 2 col·lectives1
Interpretació instrumental II1010 individual + 2 col·lectives2
Pràctiques professionalsPràctiques externes artístiques externes415 h2
Treball de fi de màsterTècniques d'enregistrament
Preparació de projecte
3

3
20 h col.
(10 sessions)

6 Individual.
1 i 2

2
Enregistrament i producció del projecte63
Matèries obligatòries d'especialitat
Pràctica interpretativa de conjuntCombo flamenco322,51
Acompanyament al Cante/Baile322,52
Combo flamenco-fusión322,51
Formació teòrica complementàriaTècniques de composició del flamenco6452
Anàlisi del flamenco3301
Matèries optatives (comunes a totes les especialitats)
Formació professional complementàriaCompas flamenco:
Palmes i recursos rítmics
3302
Improvisació del Jazz322,51
Història de la guitarra flamenca (Modalitat Online)3302
Arranjaments del flamenco3302
Transcripció per a guitarra flamenca3302
Repertori del flamenco31
Objectius i competències

Competències per a l’obtenció de la titulació

Competències específiquesCompetències generals
CE-1Tenir la capacitat de relacionar els estudis pràctics i teòrics per a reforçar el propi desenvolupament artístic.
CE-2Posseir criteris d'interpretació basats en una visió crítica i analítica del repertori a interpretar en els diferents itineraris d'especialització de l'alumnat.
CE-3Posseir criteris interpretatius específics fonamentats en els coneixements teòrics adquirits en el seu itinerari d'especialització.
CE-4Conèixer repertoris especialitzats i ser capaç de desenvolupar un treball individual i/o col·lectiu de la pròpia especialitat instrumental.
CE-5Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada amb el coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com de les variants estilístiques, en la seva àrea d'especialització.
CE-6Posseir habilitats per a la lectura i la improvisació per a millorar diferents aspectes interpretatius.
CE-7Ser capaç d'aplicar el coneixement sobre els elements comuns i patrons d'organització de la música per a expressar els seus propis conceptes artístics.
CE-8Ser capaç de desenvolupar, presentar i demostrar en públic programés interpretacions que siguin coherents i adequats a la seva àrea o especialitat.
CE-9Ser capaç d'utilitzar i aplicar la tecnologia musical en l'àmbit Performatiu i de recerca
CE-10Comptar amb els recursos propis del treball orquestral i d'altres conjunts dominant adequadament la lectura a primera vista, sent flexible a les indicacions de la direcció musical i estant integrat en el grup.
CG-1Posseir les habilitats, coneixements i comprensió artístic musical per a fer propostes innovadors en projectes interpretatius.
CG-2Aplicar les seves habilitats, coneixements i comprensió artística així com la capacitat de resolució de problemes, en situacions noves o poc conegudes i en contextos multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi.
CG-3Mostrar la capacitat d'integrar coneixements en àmbits pràctics i/o creatius, posseir capacitat d'autoavaluació i assumir amb responsabilitat els seus compromisos artístics futurs.
CG-4Conèixer recursos pedagògics i de comunicació per a l'ensenyament de l'instrument en el grau superior des d'una perspectiva interpretativa.
CG-5Posseir eines per a l'aprenentatge, l'automotivació i habilitats pràctiques i creatives a fi de ser constant en l'estudi i en el treball de manera independent o autònoma.
CG-6Vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines de pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular , enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinària
CG-7Adquirir recursos per a la memorització.
CG-8Demostrar capacitat per a treballar i interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals interpretatius, des del duo fins als grans conjunts, exercint un rol de solista, potenciant l'escolta activa i el diàleg respectuós particular, enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinària.
Professorat

 • Joaquín Sánchez: flamenco per a instruments de vent

 • Rafael Cañizares: guitarra

 • Ismael Alcina: baix flamenco

 • Joan Asensio: anàlisi del flamenco, compàs flamenco, combo flamenco fusió

 • David Domínguez: percussió flamenca

 • Alfonso Aroca: piano flamenco

 • Elizabeth Gex: flamenco per a instruments de corda fregada

 • Jorge Mesa: cantaor assistent

 • Juan Manuel Cañizares: Tècniques de Composició del Flamenco

 • Ana Brenes: cante flamenco

 • Laura Marchal: cante flamenco

Matriculació

Per a accedir al procés de selecció de qualsevol dels màsters que ofereix la Esmuc, siguin oficials o propis, cal realitzar la preinscripció.

Oberta la preinscripció del 7 de febrer al 7 d’abril de 2024.

 • Joan Asensio (Cordinador del Máster): jasensio@esmuc.cat

 • Rubén Bes (Cordinador del Máster de Flamencología): rbes@esmuc.cat

 • Juanjo Rubio (administración): jrubio@esmuc.cat

Màster verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
M Avançat En Flamenc Esmuc

Vols més informació?

  DADES PERSONALS