Màster oficial d’interpretació del flamenco

Crèdits ECTS60
Durada1 curs. Es pot cursar en 3 anys, amb un mínim de 20 ECTS/any
CalendariDel 12/9/22 fins el 8/7/2023
ModalitatPresencial
Preu crèdit65,67 € 

El màster d’interpretació del flamenco de l’Esmuc és una aposta pionera en tot l’Estat, i compta amb l’homologació del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

És un màster professionalitzador. El seu objectiu és perfeccionar la pràctica interpretativa en un ampli ventall d’especialitats instrumentals:

 • Guitarra Flamenca

 • Cante Flamenco

 • Baix Flamenco

 • Piano Flamenco

 • Flamenco per a instruments de vent

 • Flamenco per a instruments de corda fregada

 • Percussió Flamenca

Accés i admissió

Com a requisit previ per a poder accedir, els candidats han d’acreditar la titulació de grau superior (240 ECTS).

 • a) Títol Superior oficial d’ensenyaments artístics musicals de l’Estat espanyol.

 • b) Títol emès per a una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que garanteixi al país que ha expedit el títol d’accés a ensenyaments de màster.

 • c) Títol segons els sistemes aliï’ns a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consultar casos particulars) sempre que la titulació adquirida garanteixi al país que ha expedit el títol d’accés a ensenyaments de postgrau.

 • d) També a músics sense titulació Superior de Música però amb una titulació equivalent i amb el nivell adequat per a realitzar el Màster en flamenco.

Procés d’admissió:

1. Valoració del candidat per part d’un tribunal, mitjançant enregistrament d’àudio/vídeo (1), d’una durada entre 15 a 20 minuts, amb 4 obres de l’itinerari al qual opta. Poden ser interpretacions a solo o amb acompanyament. (Aquest apartat es valora amb el 60%).

Per a la valoració final, es tindrà en compte els següents criteris:

 • A) Qualitat en la interpretació musical de les obres: comunicació /transmissió de la interpretació, coherència i creativitat interpretativa.

 • B) Dificultat i aspectes tècnics.

 • C) Tempo, precisió rítmic

1.Enregistrament d’imatge i so del candidat realitzat amb càmera fixa, sense edicions, en què es vegi clarament la cara del candidat, en una interpretació dels darrers 6 mesos. Per tant, és important que consti la data d’enregistrament.

.

2. Entrevisat amb el candidat i valoració general del currículum tenint en compte els diferents elements que permeten garantir un aprofitament del candidat en una de les diferents línies despecialització

• Pertinença al Cos Docent de Professors de Música. 1 punt.

• Antiguitat a un centre superior. 1 punt

• Nivell artístic a l’activitat concertística. 4 punts

• Premis. 3 punts.

Altres titulacions superiors en música. 1 punt

(Aquest apartat es valora amb el 30%).

Pla d’estudis
Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Obligatòria comú20
Obligatòria d'especialitat18
Optativa6
Pràctiques externes4
Treball final de màster12
Crèdits totals60


MatèriesAssignatures Crèdits ECTSHoresSemestre
Matèries obligatòries comunes
Interpretació avançadaInterpretació instrumental I1010 individual + 2 col·lectives1
Interpretació instrumental II1010 individual + 2 col·lectives2
Pràctiques professionalsPràctiques externes artístiques externes415 h2
Treball/Concert final de màster
o
Treball/gravació estudi final de màster
Tècniques d'enregistrament
Preparació de projecte
3

3
20 h col.
(10 sessions)

6 Individual.
1 i 2

2
Gravació i producció del projecte63
Matèries obligatòries d'especialitat
Pràctica interpretativa de conjuntCombo flamenco322,51
Acompanyament al Cante/Baile322,52
Combo flamenco-fusión322,51
Formació teòrica complementàriaTècniques de composició del flamenco6452
Anàlisi del flamenco3301
Matèries optatives (comunes a totes les especialitats)
Formació professional complementàriaCompas flamenco:
Palmes i recursos rítmics
3302
Improvisació del Jazz322,51
Història de la guitarra flamenca (Modalitat Online)3302
Arranjaments del flamenco3302
Transcripció per a guitarra flamenca3302
Repertori del flamenco31
Objectius i competències

Competències per a l’obtenció de la titulació

Competències específiquesCompetències generals
CE-1Tenir la capacitat de relacionar els estudis pràctics i teòrics per a reforçar el propi desenvolupament artístic.
CE-2Posseir criteris d'interpretació basats en una visió crítica i analítica del repertori a interpretar en els diferents itineraris d'especialització de l'alumnat.
CE-3Posseir criteris interpretatius específics fonamentats en els coneixements teòrics adquirits en el seu itinerari d'especialització.
CE-4Conèixer repertoris especialitzats i ser capaç de desenvolupar un treball individual i/o col·lectiu de la pròpia especialitat instrumental.
CE-5Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada amb el coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com de les variants estilístiques, en la seva àrea d'especialització.
CE-6Posseir habilitats per a la lectura i la improvisació per a millorar diferents aspectes interpretatius.
CE-7Ser capaç d'aplicar el coneixement sobre els elements comuns i patrons d'organització de la música per a expressar els seus propis conceptes artístics.
CE-8Ser capaç de desenvolupar, presentar i demostrar en públic programés interpretacions que siguin coherents i adequats a la seva àrea o especialitat.
CE-9Ser capaç d'utilitzar i aplicar la tecnologia musical en l'àmbit Performatiu i de recerca
CE-10Comptar amb els recursos propis del treball orquestral i d'altres conjunts dominant adequadament la lectura a primera vista, sent flexible a les indicacions de la direcció musical i estant integrat en el grup.
CG-1Posseir les habilitats, coneixements i comprensió artístic musical per a fer propostes innovadors en projectes interpretatius.
CG-2Aplicar les seves habilitats, coneixements i comprensió artística així com la capacitat de resolució de problemes, en situacions noves o poc conegudes i en contextos multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi.
CG-3Mostrar la capacitat d'integrar coneixements en àmbits pràctics i/o creatius, posseir capacitat d'autoavaluació i assumir amb responsabilitat els seus compromisos artístics futurs.
CG-4Conèixer recursos pedagògics i de comunicació per a l'ensenyament de l'instrument en el grau superior des d'una perspectiva interpretativa.
CG-5Posseir eines per a l'aprenentatge, l'automotivació i habilitats pràctiques i creatives a fi de ser constant en l'estudi i en el treball de manera independent o autònoma.
CG-6Vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines de pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular , enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinària
CG-7Adquirir recursos per a la memorització.
CG-8Demostrar capacitat per a treballar i interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals interpretatius, des del duo fins als grans conjunts, exercint un rol de solista, potenciant l'escolta activa i el diàleg respectuós particular, enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinària.
Professorat

 • Joaquín Sánchez: flamenco per a instruments de vent

 • Rafael Cañizares: guitarra

 • José Miguel Vizcaya: cante flamenco

 • Ismael Alcina: baix flamenco

 • Joan Asensio: anàlisi del flamenco, compàs flamenco

 • David Domínguez: percussió flamenca

 • Alfonso Aroca: piano flamenco

 • Elizabeth Gex: flamenco per a instruments de corda fregada

 • Jorge Mesa: cantaor assistent

Matriculació

Per a accedir al procés de selecció de qualsevol dels màsters que ofereix la Esmuc, siguin oficials o propis, cal realitzar la preinscripció.

Nou termini de preinscripcions
Oberta la preinscripció del’1 de febrer a l’11 de juny del 2021

 • Joan Asensio (Cordinador del Máster): jasensio@esmuc.cat

 • Rubén Bes (Cordinador del Máster de Flamencología): rbes@esmuc.cat

 • Juanjo Rubio (administración): jrubio@esmuc.cat

Màster verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
M Avançat En Flamenc Esmuc

Vols més informació?