Planificació i qualitat

Plans i programació

Dades que fan referència al personal docent i a l’alumnat matriculat segons diversos paràmetres. Aquí trobareu també indicadors acadèmics referits als estudis del Títol Superior de Música, així com l’informe de seguiment de la titulació.

Qualitat i satisfacció

Els estudis de Títol superior de música LOE que imparteix l’ESMUC han estat verificats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) amb els mateixos criteris amb què s’avaluen els graus universitaris.

Així mateix, L’ESMUC manté un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ-ESMUC) i avalua l’activitat docent amb enquestes de satisfacció quadrimestrals.

Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA):

Informes de seguiment de titulació (IST)

Memòries anuals

La memòria és un document que resumeix les principals activitats dutes a terme per l’ESMUC, així com les dades i indicadors més significatius durant un any acadèmic.

L’ESMUC forma part de:

Elia
Aec
Acesea