Taxes i preus públics

Els preus públics de l’Escola Superior de Música de Catalunya estan sotmesos a una revisió i aprovació anual per part del Patronat de la Fundació.

GrauMàsters i PostgrauServeis i Productes
Matrícula
Preu per crèdit ECTS per estudis de grau
25,04 €
Proves d'accés
 
Prova d'accés
80,00 €
Test orientatiu part A
80,00 €
Test orientatiu part A + part B
100,00 €
Curs d'orientació a les proves d'accés 
80,00 €
Curs d'orientació a les proves d'accés havent fet el test orientatiu
60,00 €
Repertoristes proves d'accés150,00 €
Altres conceptes
Assegurança escolar obligatòria menors de 28 anys
1,12 €
Assegurança escolar obligatòria majors de 28 anys
22,00 €
Material divers
11,00 €
Certificació acadèmica
11,00 €
Altres certificacions
11,00 €
Trasllat d'expedient acadèmic
47,00 €
Validació, reconeixement i transferència de crèdits
Cost per crèdit validat, reconegut i transferit
25% del preu del crèdit
Sol·licitud de validació i reconeixement
47,00 €
Cost per crèdits de participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació
25% del preu del crèdit
Segones i successives matrícules

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit s'incrementa en un 50% en les assignatures col·lectives i un 100% en les individuals.

A partir de la tercera vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, l'increment del preu és del 150% en les assignatures col·lectives i del 200% en les individuals.


Segons i successius ensenyaments
S'aplica un recàrrec del 40% dels preus per crèdit a cursar a estudiants que tinguin un o més títols de grau en música per iniciar un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un altre títol oficial de grau a l'Esmuc.
Reduccions, exempcions i bonificacions
Reducció família nombrosa categoria general o família monoparental
50% del preu del crèdit
Reducció família nombrosa categoria especial
100% del preu del crèdit
Exempció matrícula honor o premi extraordinari batxillerat
100% dels preus de tots els crèdits matriculats el primer curs, sempre que no es realitzi matrícula a cap altre estudi superior, al mateix temps
Bonificació matrícula honor d'assignatures
100% de l'import del nombre de crèdits equivalent al que s'ha obtingut aquesta qualificació, en la matrícula del curs següent
Exempció persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%
100% dels preus públics
Exempció estudiants de 65 anys o més sense títol universitari oficial
100% de l'import dels crèdits quan es matriculin per primera vegada dels conceptes corresponents
Exempció víctimes d'actes terroristes, el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles
100% del preu dels crèdits
Exempció víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles dependents
100% del preu dels crèdits
Matrícula (preu per crèdit)
Màster en Ensenyaments Artístics Superiors d'Estudis Avançats en interpretació de la música clàssica i contemporània 65,25 € *
Màster en Ensenyaments Artístics Superiors d'Estudis Avançats en Interpretació i Composició Musical de Jazz i Música Moderna “Barcelona Jazz Màster”68,95 € *
Màster en Ensenyaments Artístics d'Estudis Avançats en Flamencologia41,15 € *
Màster en Ensenyaments Artístics Superiors d'Estudis Avançats a Flamenco68,95 € *
Màster en Pedagogia Musical48,45 €
Màster Musicoteràpia52,50 €
Màster en Composició musical amb tecnologíes94,45 €
Màster en Ensenyaments Artístics Superiors d'Estudis Avançats en Interpretació: Lied, Cançó Espanyola i Cançó Catalana («Victoria de los Ángeles»)61,25 € *
Màster de composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals111,12 €
Màster en Tècniques de la música contemporànea
86,05 €
Màster en Management i producció musical78,20 €
Màster d'Ensenyaments Artístics en Investigació Musical (MEAIM)62,67 € *
Màster de direcció i gestió de centres educatius artístics71,70 €
Altres conceptes
Preinscripció al Màster30,00 €
Assegurança escolar Màster
22,00 €
Material divers (bossa, carpeta i lanyard)
11,00 €
Certificació acadèmica Màster 11,00 €
Altres certificacions Màster
11,00 €
Tramesa de títols oficials
11,00 €
Taxa de tramitació de títol de màsters propis
98,05 €
Validació, reconeixement i transferència de crèdits
Validació, reconeixement i transferència de crèdits als estudis de Màster. Equiparació al preu públic dels estudis de grau

25% del preu del crèdit
Segones i successives matrícules

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d’un mateix crèdit, l’import d’aquest crèdit s’incrementa en un 50% en les assignatures col·lectives i un 100% en les individuals.

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d’un mateix crèdit, l’import d’aquest crèdit s’incrementa en un 50% en les assignatures col·lectives i un 100% en les individuals.


Reduccions, exempcions i bonificacions
Bonificació matrícula honor d'assignatures de quart curs de Títol superior

100%
Bonificació matrícula honor d'assignatures de Màster i Postgrau
100%

* El preu dels màsters oficials ja té aplicat el 40% de descompte, part que assumeix el Departament d’Educació.