Preinscripció i matrícula

Masters Esmuc

Per accedir al procés de selecció de qualsevol dels màsters que ofereix l’ESMUC, siguin oficials o propis, cal realitzar una preinscripció. En el moment d’efectuar-la, s’haurà d’abonar la quantitat de 30€ pel servei de la seva tramitació. En cas de demanar la preinscripció a més d’un programa, caldrà abonar 30€ per cadascun. Aquests imports només seran reemborsables si, un cop acceptades les sol·licituds, l’ESMUC retira el curs.

Un cop realitzat el pagament, l’ESMUC es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per demanar-li la documentació requerida pel procés d’admissió i una còpia digital de la titulació que dona accés als estudis. D’acord amb el que estableix l’Article 15 del Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, l’alumnat pot ser admès al màster si compleix els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster.

L’ESMUC comunicarà la resolució de la sol·licitud d’acceptació la setmana posterior al tancament de cada període d’inscripció.

Calendari de preinscripció i matrícula als màsters

La matricula als màsters es farà online en les següents dates:

AccésPreinscripció
Matrícula
Estudiants de 2n curs Pròximament
1r termini preinscripció
(nous estudiants)
PròximamentPròximament
2n termini preinscripció
(nous estudiants)
Pròximament Pròximament
3r termini preinscripció
(nous estudiants)
PròximamentPròximament
Termini extraordinariPròximamentPròximament

Per fer la matrícula hauràs d’accedir al programa de gestió acadèmica Còdex amb el mateix usuari (DNI o passaport) i la contrasenya creada per a la preinscripció. Si no recordes la contrasenya, la pots recuperar aquí.

Rebreu l’enllaç al programa de gestió acadèmica per correu electrònic. 

  • Durant els dies de matrícula, disposeu d’atenció telefònica de 9 a 14 h.

Màster
Telèfon
Interpretació de la música clàssica i contemporània
634.747.865
Lied "Victoria de los Ángeles"
Barcelona Jazz Màster
634.739.389
Interpetació del flamenco
Flamencologia
Recerca musical
634.739.473
Composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals
Management i producció musical
Musicoteràpia
Pedagogia per a músics
Composició amb tecnologies 
Direcció i gestió de centres educatius artístics

Recordeu que:

  • Cal matricular un mínim de 16 crèdits per curs.

  • Màster de pedagogia: el treball final de màster s’ha de matricular al segon any.

  • La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té l’obligació de conèixer i respectar les normatives, tant de caràcter acadèmic com de caràcter econòmic, referents a aquest tràmit.

  • La validesa de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al pagament complet en els terminis establerts.

  • L’estudiant no tindrà dret a la devolució dels imports ja satisfets en concepte de matrícula, fora dels casos d’error imputable a l’escola.

Preus i pagaments

En el moment de fer la matrícula hauràs d’introduir el núm. IBAN i escollir la forma de pagament:

  • Per domiciliació bancària

  • Mitjançant resguard de pagament-codi de barres (el primer termini o termini únic)

Calendari de pagaments 2022-2023

Preus, calendari de pagaments, recàrrecs, devolucions i bonificacions aplicables als estudis de màster:

Concepte / Concepto / Concepts
Import / Importe
Fi termini / Fin plazo / Time limit Modalitat / Modalidad / Modality
Inscripció accés / Inscripción acceso / Registration access 30 €
23/06/2022 Codi de barres- / Código de barras / Bar code
1r termini / 1r plazo / 1st term
100% (pagament únic/pago único/single payment)


25% (pagament fraccionat/pago fraccionado/installment payment)

Del dia de la matrícula fins al 9 de juny de 2022 / Desde el día de la matrícula hasta el 9 de junio de 2022 Codi de barres- / Código de barras / Bar code
2n termini / 2o plazo / 2nd term 25% de la matrícula / 25% of the enrolment 19/10/2022
Domiciliació bancària / Domiciliación bancaria / Direct debit
3r termini / 3r plazo / 3rd term
25% de la matrícula / 25% of the enrolment 18/01/2023
Domiciliació bancària / Domiciliación bancaria / Direct debit
4t termini / 4o plazo / 4th term
25% de la matrícula / 25% of the enrolment
26/04/2023
Domiciliació bancària / Domiciliación bancaria / Direct debit

Un cop finalitzat el període de matriculació, els estudiants que no hagin efectuat la matrícula ni hagin contactat amb les unitats de gestió del màster informant d’algun problema o impediment, perdran la plaça.

Les persones que disposin de Matrícula d’Honor al Treball de Fi de Grau o Concert de Fi de Grau, a més de marcar la opció corresponent cal que enviïn el document acreditatiu a la unitat de gestió administrativa del màster.

Serveis

Carnet de l’ESMUC

Per poder tenir el carnet de l’Escola i accedir als seus serveis, és imprescindible carregar una fotografia al programa de gestió acadèmica (Còdex). 

Armariet

Els estudiants que ho requereixin poden disposar d’un armariet per a instruments de gran volum o elevat pes. Els armariets estan distribuïts pels vestíbuls i passadissos del centre, i es cedeixen durant un curs renovable.  

A la intranet trobaràs informació sobre el procediment i normes d’ús dels armariets, així com per sol·licitar l’alta, renovació o la baixa del servei.

  • Per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb secretaria.academica@esmuc.cat