Preinscripció i matrícula

Masters Esmuc

Per accedir al procés de selecció de qualsevol dels màsters que ofereix l’ESMUC, siguin oficials o propis, cal realitzar una preinscripció. En el moment d’efectuar-la, s’haurà d’abonar la quantitat de 30€ pel servei de la seva tramitació. En cas de demanar la preinscripció a més d’un programa, caldrà abonar 30€ per cadascun. Aquests imports només seran reemborsables si, un cop acceptades les sol·licituds, l’ESMUC retira el curs.

Un cop realitzat el pagament, l’ESMUC es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per demanar-li la documentació requerida pel procés d’admissió i una còpia digital de la titulació que dona accés als estudis. D’acord amb el que estableix l’Article 15 del Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, l’alumnat pot ser admès al màster si compleix els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster.

L’ESMUC comunicarà la resolució de la sol·licitud d’acceptació la setmana posterior al tancament de cada període d’inscripció.

Calendari de preinscripció i matrícula als màsters

La matricula als màsters es farà online en les següents dates:

AccésPreinscripció
Matrícula
Hora
Estudiants de 2n curs 4 i 5 Juliol9-23:59
1r termini preinscripció
(nous estudiants)
Del 14 de febrer al 25 de març
7, 8 i 9 de juny 9-23:59
2n termini preinscripció
(nous estudiants)
Del 18 d'abril al 13 de maig
7, 8 i 9 de juny
9-23:59
3r termini preinscripció
(nous estudiants)
Del 9 al 23 de juny6, 7 i 8 de juliol9-23:59
Termini extraordinariDe l'1 al 9 de setembre14, 15 i 16 de setembre9-23:59

Per fer la matrícula hauràs d’accedir al programa de gestió acadèmica Còdex amb el mateix usuari (DNI o passaport) i la contrasenya creada per a la preinscripció. Si no recordes la contrasenya, la pots recuperar aquí.

Rebreu l’enllaç al programa de gestió acadèmica per correu electrònic. 

  • Durant els dies de matrícula, disposeu d’atenció telefònica de 9 a 14 h.

Màster
Telèfon
Interpretació de la música clàssica i contemporània
634.747.865
Lied "Victoria de los Ángeles"
Barcelona Jazz Màster
634.739.389
Interpetació del flamenco
Flamencologia
Recerca musical
634.739.473
Composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals
Management i producció musical
Musicoteràpia
Pedagogia per a músics
Composició amb tecnologies 
Direcció i gestió de centres educatius artístics

Recordeu que:

  • Cal matricular un mínim de 16 crèdits per curs.

  • Màster de pedagogia: el treball final de màster s’ha de matricular al segon any.

  • La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té l’obligació de conèixer i respectar les normatives, tant de caràcter acadèmic com de caràcter econòmic, referents a aquest tràmit.

  • La validesa de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al pagament complet en els terminis establerts.

  • L’estudiant no tindrà dret a la devolució dels imports ja satisfets en concepte de matrícula, fora dels casos d’error imputable a l’escola.

Preus i pagaments

En el moment de fer la matrícula hauràs d’introduir el núm. IBAN i escollir la forma de pagament:

  • Per domiciliació bancària

  • Mitjançant resguard de pagament-codi de barres (el primer termini o termini únic)

Si disposes de Matrícula d’Honor del Treball de Fi de Grau  o Concert de Fi de Grau, a banda de marcar la opció corresponent, caldrà que enviïs el document acreditatiu a la unitat de gestió administrativa del màster.

Un cop finalitzat el període de matriculació, els estudiants que no hagin efectuat la matrícula ni hagin contactat amb les unitats de gestió del màster informant d’algun problema o impediment, perdran la plaça.

Serveis

Carnet de l’ESMUC

Per poder tenir el carnet de l’Escola i accedir als seus serveis, és imprescindible carregar una fotografia al programa de gestió acadèmica (Còdex). 

Armariet

Els estudiants que ho requereixin poden disposar d’un armariet per a instruments de gran volum o elevat pes. Els armariets estan distribuïts pels vestíbuls i passadissos del centre, i es cedeixen durant un curs renovable.  

A la intranet trobaràs informació sobre el procediment i normes d’ús dels armariets, així com per sol·licitar l’alta, renovació o la baixa del servei.

  • Per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb secretaria.academica@esmuc.cat