Preinscripció i matrícula

Masters Esmuc

Per accedir al procés de selecció de qualsevol dels màsters que ofereix l’ESMUC, siguin oficials o propis, cal realitzar una preinscripció online. En el moment d’efectuar-la, s’haurà d’abonar la quantitat de 30€ pel servei de tramitació. En cas de demanar la preinscripció a més d’un programa, caldrà abonar 30€ per cadascun. Aquests imports només seran reemborsables si, un cop acceptades les sol·licituds, l’ESMUC retira el curs.

Trobaràs els enllaços per a la preinscripció a les pàgines de cadascun dels màsters. Consulta l’oferta.

Un cop realitzat el pagament, l’ESMUC es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per demanar-li la documentació requerida pel procés d’admissió i una còpia digital de la titulació que dona accés als estudis. D’acord amb el que estableix l’Article 15 del Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, l’alumnat pot ser admès al màster si compleix els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster.

L’ESMUC comunicarà la resolució de la sol·licitud d’acceptació la setmana posterior al tancament de cada període d’inscripció.


Calendari de preinscripció i matrícula als màsters curs 2024-2025

(Excepte el Màster d’Interpretació de la Música Antiga)

AccésPreinscripció
Matrícula
Estudiants de 2n curs Del 3 al 5 de juliol 2024
1r termini preinscripció
(nous estudiants)
Del 20 de febrer al 7 abril 2024Del 15 al 19 d'abril 2024
2n termini preinscripció
(nous estudiants)
Del 22 d'abril al 16 de junyDel 25 al 28 de juny 2024
  • Preinscriure’s a la primera convocatòria et permet tenir més marge de temps per a efectuar els diferents tràmits. Et recomanem no esperar als darrers dies cada termini per a poder disposar del temps suficient en cas que et falti algun document.

  • Les sol·licituds es respondran en el termini màxim de deu dies laborables. Un cop la preinscripció estigui completada i validada per les respectives unitats de gestió de màsters, es traslladaran a les coordinacions i direccions de cada màster per a la seva valoració, selecció i l’autorització de la matrícula, si és el cas.

En el cas específic del Màster de Lied, la prova d’accés és presencial i cal presentar-hi un repertori d’entre 15 i 20 minuts amb obres en diferents idiomes i d’estils diversos dins d’aquest gènere. Per al curs 2023-24, aquesta prova tindrà lloc els dies 27 i 28 de maig a la Sala de Cor de l’ESMUC.

Aquest màster obre el segon termini d’inscripció (del 22 de maig al 23 de juny) exclusivament per a pianistes o duos ja formats.

Per fer la matrícula hauràs d’accedir al programa de gestió acadèmica Còdex amb el mateix usuari (DNI o passaport) i la contrasenya creada per a la preinscripció. Si no recordes la contrasenya, la pots recuperar aquí.

Rebràs l’enllaç al programa de gestió acadèmica per correu electrònic.

Durant els dies de matrícula disposaràs d’atenció telefònica, de 9 a 14 h, en els següents números:

Màster
Telèfon
Interpretació de la música clàssica i contemporània
634.747.865
Lied "Victoria de los Ángeles"
Barcelona Jazz Màster
634.739.389
Interpetació del flamenco
Flamencologia
Recerca musical
634.739.473
Composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals
Management i producció musical
Musicoteràpia
Pedagogia per a músics
Composició amb tecnologies 
Direcció i gestió de centres educatius artístics

Recorda que:

  • Cal matricular un mínim de 16 crèdits per curs.

  • La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té l’obligació de conèixer i respectar les normatives, tant de caràcter acadèmic com de caràcter econòmic, referents a aquest tràmit.

  • La validesa de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al pagament complet en els terminis establerts.

  • L’estudiant no tindrà dret a la devolució dels imports ja satisfets en concepte de matrícula, fora dels casos d’error imputable a l’escola.

Preus i pagaments

En el moment de fer la matrícula hauràs d’introduir el núm. IBAN i escollir la forma de pagament:

  • Per domiciliació bancària

  • Mitjançant resguard de pagament-codi de barres (el primer termini o termini únic)

Calendari de pagaments 2024-2025

Preus, calendari de pagaments, recàrrecs, devolucions i bonificacions aplicables als estudis de màster:

ConcepteData iniciData límit
Preinscripció
1r termini
20/02/20247/04/2024
2n termini22/04/202416/06/2024
Matrícula
1r termini 1r curs15/04/202419/04/2024
25/06/202428/06/2024
1r termini 2n curs3/07/20245/07/2024
2n termini24/10/2024
3r termini23/01/2025
4t termini25/04/2025
Devolucions30/12/2025
30/06/2025

1r termini: 25% de la matrícula. Pagament amb codi de barres.

2n, 3r i 4t termini: 25% de la matrícula. Pagament amb domiciliació bancària / Codi de barres.

Un cop finalitzat el període de matriculació, els estudiants que no hagin efectuat la matrícula ni hagin contactat amb les unitats de gestió del màster informant d’algun problema o impediment, perdran la plaça.

Les persones que disposin de Matrícula d’Honor al Treball de Fi de Grau o Concert de Fi de Grau, a més de marcar la opció corresponent cal que enviïn el document acreditatiu a la unitat de gestió administrativa del màster.

Bonificacions aplicables als màsters oficials
Les següents exempcions i bonificacions no s’apliquen als màsters propis ni als màsters universitaris:

Família nombrosa o monoparental

Les persones que pertanyin a una família nombrosa de categoria general o a una família monoparental obtindran una reducció del 50% en el preu del crèdit en la seva matrícula. Si pertanyen a una família nombrosa de categoria especial, la reducció serà del 100%. En ambdós casos cal presentar la documentació pertinent vigent. D’acord amb la legislació, aquestes reduccions només es poden aplicar a les persones de nacionalitat espanyola o als no espanyols que compleixin els requisits que senyala la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE 277 de 19 novembre 2003).

Matrícules d’honor

Els graduats i les graduades que hagin obtingut la qualificació de matrícula d’honor en una o diverses assignatures del quart curs d’un Grau o en un Màster oficial, al curs acadèmic anterior al de la matrícula a l’ESMUC, podran sol·licitar la bonificació de l’import corresponent d’un nombre de crèdits equivalent. Aquesta bonificació s’aplicarà als crèdits matriculats per primera vegada i en la matrícula del curs acadèmic immediatament posterior.

Persones discapacitades

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats en aquest document. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de qualsevol dels documents previstos per la normativa vigent.

Víctimes d’actes terroristes

Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles, tenen dret a l’exempció total en el preu dels crèdits de la seva matrícula. Aquesta condició s’acredita amb la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar també el llibre de família.

Víctimes de violència de gènere

Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents, tenen dret a l’exempció total en el preu dels crèdits de la seva matrícula. Aquesta condició s’acredita amb la presentació de qualsevol dels documents previstos per la normativa vigent, així com del llibre de família en el cas dels fills o filles dependents.

Serveis

Carnet de l’ESMUC

Per poder tenir el carnet de l’Escola i accedir als seus serveis, és imprescindible carregar una fotografia al programa de gestió acadèmica (Còdex). 

Armariet

Els estudiants que ho requereixin poden disposar d’un armariet per a instruments de gran volum o elevat pes. Els armariets estan distribuïts pels vestíbuls i passadissos del centre, i es cedeixen durant un curs renovable.  

A la intranet trobaràs informació sobre el procediment i normes d’ús dels armariets, així com per sol·licitar l’alta, renovació o la baixa del servei.

  • Per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb secretaria.academica@esmuc.cat