Presentació

Esmuc Exit

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que atorga a Catalunya el grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES).

L’Escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.

Al llarg del curs tenen lloc a l’ESMUC multitud d’activitats com concerts, jornades, tallers, congressos i classes magistrals obertes tant a la comunitat ESMUC com al públic extern. Durant els mesos de juny i juliol s’ofereixen cursos d’estiu, adreçats a públics més amplis. L’escola aposta també per la formació avançada de joves d’entre 8 i 17 anys amb altes capacitats musicals a través del seu programa ESMUC Júnior.

El fet que a l’ESMUC conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’escola sigui molt enriquidora, i contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus.

Missió, visió i valors

Formar part de l’ESMUC vol dir créixer en un entorn transversal i flexible des del punt de vista dels itineraris formatius, on totes les especialitats i estils musicals són presents i conviuen en igualtat de condicions.

La nostra missió és preparar l’alumnat perquè assoleixi reptes professionals a nivell internacional i s’incorpori al món professional de la música amb la capacitat de transformar l’ecosistema cultural.

Per aconseguir aquests objectius l’ESMUC posa al mateix nivell la qualitat artística i el compromís social, a través d’un model de centre:

  • Integral, caracteritzat per la flexibilitat i la no-jerarquia entre disciplines.

  • A l’avantguarda dels llenguatges i de la innovació tecnològica aplicada a la música.

  • Al servei de futurs professionals de la música i del conjunt de la societat.

  • Connectat i coordinat amb les xarxes educatives i musicals de Catalunya i de la resta del món.

  • Obert a tot el sector musical, permeable a l’entorn social i impulsor de la música en totes les seves dimensions.

  • Compromès amb els objectius de l’Agenda 2030, en especial l’Eduació de qualitat, la Igualtat de gènere i la Sostenibilitat mediambiental