Publicat el 6 de maig de 2024

Comparteix a:

Grans Conjunts: la Big Band, dirigida per Lluís Vidal, i amb la participació de la contrabaixista Linda May

Big Band Esmuc 1 1

Big Band de l’ESMUC.

El dilluns 13 de maig, com a part del cicle de Grans Conjunts del curs 2023-2024, la Big Band de l’ESMUC ofereix un concert a la Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori. La banda serà dirigida pel compositor, pianista i professor Lluís Vidal i, a més a més, tindrà la col·laboració especial de l’artista convidada, la contrabaixista Linda May Han Oh. La intèrpret internacional de contrabaix, participarà en la interpretació cinc obres compostes per ella mateix: Deeps sea dancers/Hatching, The sirens are wailing, Circles, Aventurine i Satuit. El concert és a les 19 h i l’accés és lliure amb l’aforament limitat a la capacitat de la sala.

  • Dilluns 13 de maig.

  • 19:00 hores.

  • Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori. Accés lliure.


Programa

Bob Brookmeyer, Big Time
Chris Potter, The Steppes
Tim Hagans, Buckeyes
Miho Hazama, Tokyo Confidential
Linda May Han Oh, : Deeps sea dancers/Hatching, The sirens are wailing, Circles, Aventurine i Satuit

Intèrprets

Intèrprets: 

Saxos: 
David Llop 
Rodrigo Hernández 
Bruno Tejedo 
Lola Peñaranda 
Álvaro Garrido 

Trompetes
Álex López 
Joan Mominó 
Marc Marcet 
Genís Ventura 

Trombons: 
Daniel Noguero 
Claudia Rostey 
Manel Piqué 
Vicent Ribera 
 
Secció rítmica: 
Gerard Carulla, guitarra 
Daniel Ocón, piano 
Antoni Casellas, piano 
Jordi Herrera, contrabaix 
José Carlos González, bateria 

Linda May Han Oh, contrabaix solista 
Lluís Vidal, director 

Linda May Han Oh

Nascuda originalment a Malàisia, Linda May Han Oh es va criar a Boorloo, Perth (Austràlia). El seu primer contacte amb la música va ser a través del clarinet i el fagot, tot i que, durant la secundària, va començar a familiaritzar-se amb el baix a la banda de l’escola. El 2002 va entrar a la Western Australian Academy of Performing Arts, on va estudiar contrabaix i va graduar-se amb una tesi sobre els ritmes de la música clàssica índia en els solos de baix de Dave Holland
 
L’any 2008, després d’obtenir diverses beques, es va mudar a Nova York, on va completar els seus estudis a l’Escola de Música de Manhattan. Aquest mateix any va enregistrar el seu àlbum de debut, Entry, amb composicions pròpies i una versió d’Oztrax, de Red Hot Chili Peppers. Des d’aleshores, l’australiana ha publicat cinc àlbums d’estudi i ha rebut nombrosos premis, d’entre els quals destaquen el Deutscher Jazz Preis 2022, la segona posició al Concurs BASS2010 i al concurs BMW Bass, i una menció honorífica al Concurs Thelonious Monk Bass 2009. 
Actualment, Linda May Han Oh viu a Harlem i és professora associada del departament de baix al Berklee College of Music
 
També forma part de l’Institute for Jazz and Gender Justice, dirigit per la bateria i compositora Terri Lyne Carrington. Al llarg de la seva trajectòria professional, ha treballat amb grans artistes com Pat Metheny, Kenny Barron, Joe Lovano, Dave Douglas, Terri Lyne Carrington, Steve Wilson, Geri Allen i Vijay Iyer.

Linda May Han Oh
Linda May Han Oh.
Lluís Vidal

Neix a Barcelona on cursa els estudis, entre altres, de piano, harmonia i contrapunt, al Conservatori Superior Municipal de Música d’aquesta ciutat. Paral·lelament als estudis reglats inicia un intens aprenentatge autodidacta del llenguatge jazzístic que dona lloc, l’any 1977, a la formació del quartet Catalònia juntament amb el baixista Rafael Escoté, el saxofonista Antonio Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui també forma un duet de percussió i piano. 
 
A partir de 1982 comença a treballar amb el seu propi trio. La proposta estètica del trio a través dels anys ha estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons populars catalanes. 
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una intensa activitat. L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico Sambeat
 
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director musical a partir del curs 91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i d’Arrel. 

Amb l’objectiu d’oferir als seus integrants la formació musical més àmplia possible, Vidal analitza els programes interpretats en altres cursos i es mostra atent a l’evolució de cada músic per trobar aquelles obres que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el concert final. 

Lluís Vidal.
Lluís Vidal.

Accés lliure amb l’aforament limitat a la capacitat de la sala.

Concert del cicle de Grans Conjunts de l’ESMUC, de la Big Ban, dirigit per Eladio Reinon.