Beques i ajuts (Grau)

Ajuts socials

Ajuts econòmics a les famílies de l’alumnat del Grau en ensenyaments artístics superiors de música i Màsters oficials en ensenyaments artístics que es trobin en situació especialment vulnerable per al curs 2023-2024. Aquests ajuts seran atorgats en règim de concurrència no competitiva i amb caràcter puntual sense generar compromís posterior. El procediment de sol·licitud, tramitació i atorgament dels ajuts econòmics es regula per les bases següents.

Requisits

Generals

 • Haver formalitzat la matrícula a l’Escola Superior de Música de Catalunya pel curs 2023-2024.

 • Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En aquest cas caldrà acreditar la condició de persona resident. Pel que fa els i les estudiants no comunitaris s’aplicarà el que preveu l’article 9,1 de la Llei 4/2000 de Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

 • S’exclouen aquelles persones que ja disposin d’una titulació oficial de grau o nivell equivalent a la de l’ESMUC.

Econòmics

 • Acreditar estar inclòs en els trams 0 i 1 de renda familiar segons els paràmetre vigents.

 • Haver fet efectiu el pagament de la matrícula del curs 2023-2024 totalment o parcialment.

 • No disposar de cap altre ajut públic o privat amb un objecte coincident amb aquest.

Acadèmics

 • Una participació superior al 75% de les activitats lectives.

 • No haver rebut cap amonestació per l’incompliment de les normes de comportament exigides a l’alumnat de l’ESMUC.

Nivell de renda i acreditació documental

Per tenir accés a aquests ajuts cal acreditar que la família està inclosa en el Tram 1 de renda familiar segons el quadre següent:

Unitat familiar (membres)Renda (fins a)
114.112 €
224.089 €
332.697 €
438.831 €
543.402 €
646.853 €
750.267 €
853.665 €

L’alumnat sol·licitant podrà acreditar que compleix aquesta condició mitjançant:

 • L’acreditació de caràcter econòmic del procediment MATRC o

 • En el seu cas, l’aportació d’una fotocòpia de la declaració de l’IRPF de l’any 2022 i/o

 • L’aportació d’una fotocòpia de la percepció d’altres prestacions socials

L’alumnat sol·licitant haurà de signar la declaració responsable que s’inclou en el formulari de sol·licitud mitjançant el qual certifica la veracitat de la informació aportada.

Sol·licitud

Cal omplir el formulari adjunt i fer-lo arribar a la Direcció General de l’Escola junt amb els documents acreditatius que corresponguin. La sol·licitud ha d’anar signada i es pot lliurar:

En el cas que sigui necessària l’aportació d’alguna documentació complementària s’habilitarà un termini d’una setmana.

Comissió de valoració i seguiment

Per tal d’acceptar les sol·licituds presentades i valorar la seva idoneïtat es crea la Comissió d’Ajuts formada per la Direcció General, la Subdirecció general d’administració i serveis, la Subdirecció general d’ordenació i planificació acadèmica, l’assistent de la Direcció, una persona representant del Comitè d’Empresa i una persona representant del Consell d’Escola designades per la Direcció General.

La Comissió seleccionarà –entre les sol·licituds rebudes- aquelles que siguin susceptibles de rebre l’ajut amb l’ordre de prioritat.

Atenent la naturalesa d’aquests ajuts les persones que formin part de la Comissió resten obligades a no desvetllar cap informació relativa a les sol·licituds i les deliberacions que se’n derivin.

Dotació dels ajuts

Els ajuts s’assignaran en funció de les sol·licituds acceptades.

Falsedat documental

En el cas que una sol·licitud inclogui informació deliberadament falsa, l’alumne o alumna sol·licitant serà automàticament expedientat i podrà ser sancionat amb l’expulsió de l’Escola.

Cronograma

3 de novembre 2023: termini de la rebuda de sol·licituds. 
10 de novembre de 2023: notificació d’errors o requeriments documentals.
17 de novembre de 2023: termini de correcció d’errors o aportació de documentació requerida. 
11 de desembre de 2023: reunió de la Comissió i proposta. 
12 de desembre de 2023: Resolució i assignació nominal dels ajuts. 

Beques

Aquestes beques es tramiten des del centre. Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a la Secretaria Acadèmica o a l’Oficina Erasmus de l’ESMUC.

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 • Per a persones que fan estudis oficials (de nacionalitat espanyola i persones estrangeres que tinguin un compte bancari a Espanya).

 • Per als estudis superiors no universitaris, aquestes beques poden ser atorgades per mobilitat o residència: no poden ser sol·licitades ni atorgades per cobrir la matrícula.

 • La sol·licitud s’ha de realitzar a la web del Ministerio de Educación.

 • A partir del mes de febrer / març, l’Escola rep les notificacions del Ministerio i fa pública la llista de beques que s’han atorgat.

 • L’import concedit s’ingressa directament al compte bancari de l’estudiant.

 • Els centres no tenen capacitat de decisió sobre l’atorgament d’aquestes beques: tan sols en duen a terme els tràmits.

Beques de la Fundació Anna Riera
 • Són creades des de l’àmbit privat, destinades exclusivament a estudiants de 4t curs dels àmbits interpretatius de l’Esmuc.

 • Són beques a l’excel·lència, compatibles amb qualsevol altra beca o ajut, plantejades per facilitar la dedicació exclusiva a l’estudi.

 • Es podran concedir un nombre màxim de 8 beques, d’una dotació màxima total de 4.000 € cadascuna.

 • La sol·licitud s’ha de materialitzar entre finals d’abril i mitjans de maig. Les audicions per determinar l’atorgament de les beques es duen a terme cap a mitjans de juny.

Beques de la Comissió Europea per al Programa de Mobilitat Erasmus+
Beques SuperArte de la Fundación Grupo Sifu
 • Fins a 10 beques artístiques destinades a la formació i desenvolupament de música i dansa de persones amb diversitat funcional. Més informació.

Beques AIE
 • 5 BecasAIE de 5.000€ (cadascuna) dirigides a estudiants de grau i màster. La AIE és la Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la música.

Beques NOVA per a estudiants amb discapacitat

Gestionat per la Fundación Prevent, aquest programa de beques ofereix suport a estudiants amb discapacitat des d’una doble vessant:

 • Aportació econòmica per ajudar al manteniment i continuitat dels estudis.

 • Oportunitat de participar en un programa d’orientació professional i formació per facilitar el pas de l’àmbit acadèmic al món professional.