Beques

Aquestes beques es tramiten des del centre. Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a la Secretaria Acadèmica o a l’Oficina Erasmus de l’Esmuc.

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 • Poden sol·licitar-la tots els estudiants oficials i els estrangers que tinguin un compte bancari a Espanya.

 • Per als estudis superiors no universitaris, aquestes beques poden ser atorgades per mobilitat o residència: no poden ser sol·licitades ni atorgades per cobrir la matrícula.

 • La sol·licitud s’ha de realitzar a la web del Ministerio de Educación.

 • A partir del mes de febrer / març, l’Escola rep les notificacions del Ministerio i fa pública la llista de beques que s’han atorgat.

 • L’import concedit s’ingressa directament al compte bancari de l’estudiant.

 • Els centres no tenen capacitat de decisió sobre l’atorgament d’aquestes beques: tan sols en duen a terme els tràmits.

Beques de la Fundació Anna Riera
 • Són creades des de l’àmbit privat, destinades exclusivament a estudiants de 4t curs dels àmbits interpretatius de l’Esmuc.

 • Són beques a l’excel·lència, compatibles amb qualsevol altra beca o ajut, plantejades per facilitar la dedicació exclusiva a l’estudi.

 • Es podran concedir un nombre màxim de 8 beques, d’una dotació màxima total de 4.000 € cadascuna.

 • La sol·licitud s’ha de materialitzar entre finals d’abril i mitjans de maig. Les audicions per determinar l’atorgament de les beques es duen a terme cap a mitjans de juny.

Beques de la Fundació Victoria de los Ángeles
 • Són creades des de l’àmbit privat, destinades exclusivament a estudiants de l’àmbit de cant de l’ESMUC.

 • Són beques a l’excel·lència, plantejades per facilitar la dedicació exclusiva a l’estudi.

 • Es podran concedir un nombre de màxim de 5 beques, d’una dotació màxima total de 3.000 € cadascuna.

 • La sol·licitud s’ha de materialitzar entre finals d’abril i mitjans de maig. Les audicions per a determinar l’atorgament de les beques es duen a terme entre mitjans i finals de juny.

Beques de la Comissió Europea per al Programa de Mobilitat Erasmus+
Beques SuperArte de la Fundación Grupo Sifu
 • Fins a 10 beques artístiques destinades a la formació i desenvolupament de música i dansa de persones amb diversitat funcional. Més informació.

Ajuts socials

Aquests ajuts van destinats a les famílies de renda baixa dels alumnes de Grau. Seran atorgats en règim de concurrència no competitiva i amb caràcter puntual sense generar compromís posterior. El procediment de sol·licitud, tramitació i atorgament dels ajuts econòmics es regula per les bases següents:

Requisits

Generals

 • Haver formalitzat la matrícula del Títol superior de l’Escola Superior de Música de Catalunya el curs 2020-2021.

 • Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En aquest cas caldrà acreditar la condició de persona resident.

 • Pel que fa als estudiants no comunitaris, s’aplicarà el que preveu l’article 9,1 de la Llei 4/2000 de Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

 • S’exclouen aquelles persones que ja disposin d’una titulació oficial de grau o nivell equivalent a la de l’ESMUC.

Econòmics

 • Acreditar està inclòs en els trams 0 i 1 de renda familiar segons els paràmetres vigents.

 • Haver fet efectiu el pagament de la matrícula del curs 2020-2021 totalment o parcialment.

 • No disposar de cap altre ajut públic o privat amb un objecte coincident amb aquest.

Acadèmics

 • Una participació superior al 75% de les activitats lectives.

 • No haver rebut cap amonestació per l’incompliment de les normes de comportament exigides a l’alumnat de l’ESMUC.

Sol·licitud

Caldrà omplir el formulari adjunt i remetre’l abans del 10 de desembre de la següent forma:

 • Per correu-e a direccio.general@esmuc.cat, adjuntant la sol·licitud signada.

 • En paper a la secretaria de l’escola a l’atenció de la Direcció general.

En el cas que sigui necessària l’aportació d’alguna documentació complementària s’habilitarà un termini d’una setmana.

Nivell de renda i acreditació documental

Per tenir accés a aquests ajuts cal acreditar que la família està inclosa en el Tram 1 de renda familiar segons el quadre següent:

 1 membre 2 membres3 membres4 membres
TRAM 114.112.- € 24.089.- € 32.697.- € 38.831.- €

L’alumnat sol·licitant podrà acreditar que compleix aquesta condició mitjançant:

 • L’acreditació de caràcter econòmic del procediment MATRC o

 • En el seu cas, l’aportació d’una fotocòpia de la declaració de l’IRPF de l’any 2020 i/o

 • L’aportació d’una fotocòpia de la percepció d’altres prestacions socials

Comissió de valoració i seguiment

Per tal d’acceptar les sol·licituds presentades i valorar la seva idoneïtat es crea la Comissió d’Ajuts formada per la Direcció General, la Subdirecció general d’administració i serveis – Gerència, la Subdirecció general d’ordenació i serveis – Direcció Acadèmica, l’assistent de la Direcció, una persona representant del Comitè d’Empresa i una persona representant del Consell d’Escola designades per la Direcció General.

La Comissió seleccionarà –entre les sol·licituds rebudes- aquelles que siguin susceptibles de rebre l’ajut amb l’ordre de prioritat.

Atenent la naturalesa d’aquests ajuts les persones que formin part de la Comissió resten obligades a no desvetllar cap informació relativa a les sol·licituds i les deliberacions que se’n derivin.

Dotació dels ajuts

Orientativament, un cop feta les valoracions de les sol·licituds, es pot optar per una d’aquestes dues opcions:

 • Distribució de 22 ajuts:

 • 5 de 750.- euros
 • 7 de 500.- euros
 • 7 de 250.- euros
 • Distribució d’un nombre indeterminat d’ajuts en funció de les sol·licituds rebudes amb una aplicació percentual inversa.

Falsedat documental

L’alumnat sol·licitant haurà de signar la declaració responsable que s’inclou en el formulari de sol·licitud mitjançant el qual certifica la veracitat de la informació aportada. En el cas que una sol·licitud inclogui informació deliberadament falsa, l’alumne o alumna sol·licitant serà automàticament expedientat i podrà ser sancionat amb l’expulsió de l’Escola.