Musicologia

Esp Musicologia

L’especialitat de Musicologia forma persones professionals coneixedores dels principals models i tècniques de comprensió i anàlisi de les situacions musicals, dotades d’eines metodològiques per a la recerca, que entenen el fet musical en tots els seus aspectes —pràctics, tècnics, materials— i en les seves diferents èpoques i tradicions culturals, i que són alhora productores de reflexió teòrica. L’ESMUC fomenta les aliances entre la musicologia i les altres disciplines musicals, mantenint així el vincle amb la realitat cultural i sociològica que ens envolta.

Quines sortides té aquesta especialitat?

En finalitzar els estudis, l’alumnat coneixerà i aplicarà els mètodes d’investigació científica propis del seu camp disciplinar i dominarà les tècniques expositives i discursives per comunicar el contingut dels seus projectes i el resultat de les investigacions, tant per a públics especialitzats com no especialitzats. Els contextos laborals on es pot exercir la musicologia inclouen:

  • Treball editorial, ja sigui en l’àmbit de la crítica o l’edició.

  • Documentació musical, en arxius, biblioteques o centres especialitzats.

  • Assessoria i producció audiovisual a diversos mitjans en la programació, difusió o publicitat.

  • Gestió i promoció de festivals, cicles de concerts i programes d’aprofundiment i divulgació musicals.

  • Docència, praxi musical i desenvolupament de material didàctic.

Els coneixements adquirits faciliten l’accés a estudis de màster, postgrau i la col·laboració o participació en grups de recerca.

En què consisteixen els estudis?

Aquests estudis acosten l’alumnat a una gran diversitat d’estils, processos i activitats musicals des d’un punt de vista cultural i històric. Proporcionen eines per a la producció i transmissió de coneixement nou sobre les situacions musicals, prenent consciència de les principals tendències i fòrums de debat en el pensament més actual i mantenint una posició crítica i fonamentada.

Estudiar musicologia, doncs, és una bona porta d’entrada a les diferents professions relacionades amb la recerca, l’escriptura i la comunicació musicals.

Per a més informació, veure el pla d’estudis d’aquesta especialitat.

Professorat

En l’especialitat de Musicologia conflueix professorat de formació i procedència molt diversa per garantir la riquesa d’enfocaments i l’orientació multidisciplinària de la docència i la recerca contemporània. Aquesta riquesa permet també escollir les línies de treball més afins als interessos de l’alumnat i les seves preferències estilístiques, metodològiques, temporals i geogràfiques.

I després del Grau… què?

Les persones que, un cop graduades, vulguin continuar els seus estudis a l’ESMUC, es poden matricular en un dels màsters o postgrau que ofereix l’Escola.

Màsters d’aquesta especialitat

Aqu Grau

Vols més informació sobre aquesta especialitat?

    DADES PERSONALS