Publicat el 11 de maig de 2022

Comparteix a:

Lluís Vidal obre el cicle de primavera dels Grans Conjunts

Big Band Lluís Vidal (1)
Grans Conjunts: Big Band.

Dijous 12 de maig a les 20h.: Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori.

La Big Band dirigida per Lluís Vidal inaugura el cicle de primavera dels Grans Conjunts de l’ESMUC

La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l’actualitat és el compositor, pianista i professor Lluís Vidal qui dirigeix la Big Band, com a resultat del treball docent que es realitza al llarg del curs.

Amb l’objectiu d’oferir als seus integrants la formació musical més àmplia possible, Vidal analitza els programes interpretats en altres cursos i es mostra atent a l’evolució de cada músic per trobar aquelles obres que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el concert final.

Programa

Bob Mintzer: Swing out
Chris Potter: Quick
Thad Jones: Tiptoe
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk
Jim Mcneely: Finally
Miho Hazama: Tokyo confidential
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can’t we be friends
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I’m gonna live till I die
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don’t mean a thing 
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right

Big Band de l’ESMUC (Maig 2019).

Lluís Vidal

Lluis Vidal
Lluis Vidal.

Neix a Barcelona on cursa els estudis, entre altres, de piano, harmonia i contrapunt, al Conservatori Superior Municipal de Música d’aquesta ciutat. Paral·lelament als estudis reglats inicia un intens aprenentatge autodidacta del llenguatge jazzístic que dona lloc, l’any 1977, a la formació del quartet Catalònia juntament amb el baixista Rafael Escoté, el saxofonista Antonio Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui també forma un duet de percussió i piano.

A partir de 1982 comença a treballar amb el seu propi trio. La proposta estètica del trio a través dels anys ha estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons populars catalanes.

L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una intensa activitat.
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico Sambeat.

A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 91-92 fins al 93-94.

Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona juntament amb J.L. Gámez.

Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i d’Arrel.

Entrada gratuïta per a la Comunitat ESMUC. Subscripció al butlletí de l’escola.