Tràmits acadèmics

esmuc

Comunicacions amb Secretaria acadèmica

Podeu trobar tota la informació sobre normatives i tràmits que afecten als estudis de Grau i Màster, així com els horaris de les assignatures col·lectives, al portal de l’estudiant de l’Escola.

Per qualsevol altra consulta, adreceu un correu a: secretaria.academica@esmuc.cat 


Sol·licitud del títol

Un cop finalitzats els estudis, podeu sol·licitar el vostre títol enviant un correu electrònic a secretaria.academica@esmuc.cat amb l’assumpte Tramitació del títol. Cal adjuntar:

* Només aplica a titulació de Grau.

Taxes:

  • Títol de grau o màster oficial: 204,05€

  • Títol propi de màster: 98,05 €

La recollida del títol de Grau és únicament presencial. Cal personar-se a les oficines de l’ESMUC durant l’horari d’atenció al públic o autoritzar una tercera persona per recollir el títol.


Anul·lació de convocatòria

L’estudiant pot sol·licitar anul·lació de convocatòria dins el termini establert pel centre d’una o més assignatures matriculades que no pugui cursar o que decideix no cursar, de manera que no se li qualifiqui com a suspens ni li computi en el nombre màxim de convocatòries autoritzat per superar una assignatura.

  • L’anul·lació es pot sol·licitar abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la docència de l’assignatura.

  • L’anul·lació de convocatòria no comportarà la devolució de l’import abonat en concepte de matrícula.

  • L’estudiant haurà d’abonar novament l’import de la matrícula corresponent al nombre de crèdits de l’assignatura que torni a matricular.

Per aquest tràmit, empleneu el formulari general de sol·licitud.