Beques i ajuts (Màster)

Règim de preus

Concepte
Import
Validació, reconeixement i transferència de crèdits:
•     Preu per crèdit validat
100% del preu del crèdit
•     Sol·licitud de validació i reconeixement
100% del preu del crèdit
Assegurança obligatòria
22 €
Material divers
11 €
Certificació acadèmica
11 €
Altres certificacions
11 €

Beques

Beques AIE
 • 5 Beques AIE de 5.000€ (cadascuna) dirigides a estudiants de grau i màster. L’AIE és l’entitat de gestió dels Artistes Intèrprets o Executants de la música.

Beques per cursar el Màster de direcció i gestió de centres educatius artístics
Beques NOVA per a estudiants amb discapacitat

Gestionat per la Fundación Prevent, aquest programa de beques ofereix suport a estudiants amb discapacitat des d’una doble vessant:

 • Aportació econòmica per ajudar al manteniment i continuitat dels estudis.

 • Oportunitat de participar en un programa d’orientació professional i formació per facilitar el pas de l’àmbit acadèmic al món professional.

Beques Fundació Frederic Mompou per al Màster d’interpretació de la música clàssica i contemporània (MEAI)

L’any 2024, la Fundació Frederic Mompou convoca la primera edició de beques d’estudis destinades a la recerca i a la interpretació de la música del compositor Frederic Mompou.

Ajuts socials

Ajuts econòmics a les famílies de l’alumnat del Grau en ensenyaments artístics superiors de música i Màsters oficials en ensenyaments artístics que es trobin en situació especialment vulnerable per al curs 2023-2024. Aquests ajuts seran atorgats en règim de concurrència no competitiva i amb caràcter puntual sense generar compromís posterior. El procediment de sol·licitud, tramitació i atorgament dels ajuts econòmics es regula per les bases següents.

Requisits

Generals

 • Haver formalitzat la matrícula a l’Escola Superior de Música de Catalunya pel curs 2023-2024.

 • Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En aquest cas caldrà acreditar la condició de persona resident. Pel que fa els i les estudiants no comunitaris s’aplicarà el que preveu l’article 9,1 de la Llei 4/2000 de Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

 • S’exclouen aquelles persones que ja disposin d’una titulació oficial de grau o nivell equivalent a la de l’ESMUC.

Econòmics

 • Acreditar estar inclòs en els trams 0 i 1 de renda familiar segons els paràmetre vigents.

 • Haver fet efectiu el pagament de la matrícula del curs 2023-2024 totalment o parcialment.

 • No disposar de cap altre ajut públic o privat amb un objecte coincident amb aquest.

Acadèmics

 • Una participació superior al 75% de les activitats lectives.

 • No haver rebut cap amonestació per l’incompliment de les normes de comportament exigides a l’alumnat de l’ESMUC.

Sol·licitud

Caldrà omplir i remetre el formulari adjunt, que serà lliurat mitjançat correu electrònic a la totalitat de l’alumnat del Grau en ensenyaments artístics superiors de música i Màsters oficials en ensenyaments artístics del curs 2023-2024 en el termini de quinze dies des del moment de la tramesa.

 • Per correu-e a direccio.general@esmuc.cat, adjuntant la sol·licitud signada.

 • En paper a la secretaria de l’escola a l’atenció de la Direcció general.

En el cas que sigui necessària l’aportació d’alguna documentació complementària s’habilitarà un termini d’una setmana.

Nivell de renda i acreditació documental

Per tenir accés a aquests ajuts cal acreditar que la família està inclosa en el Tram 1 de renda familiar segons el quadre següent:

Unitat familiar (membres)Renda (fins a)
114.112 €
224.089 €
332.697 €
438.831 €
543.402 €
646.853 €
750.267 €
853.665 €

L’alumnat sol·licitant podrà acreditar que compleix aquesta condició mitjançant:

 • L’acreditació de caràcter econòmic del procediment MATRC o

 • En el seu cas, l’aportació d’una fotocòpia de la declaració de l’IRPF de l’any 2022 i/o

 • L’aportació d’una fotocòpia de la percepció d’altres prestacions socials

L’alumnat sol·licitant haurà de signar la declaració responsable que s’inclou en el formulari de sol·licitud mitjançant el qual certifica la veracitat de la informació aportada.

Comissió de valoració i seguiment

Per tal d’acceptar les sol·licituds presentades i valorar la seva idoneïtat es crea la Comissió d’Ajuts formada per la Direcció General, la Subdirecció general d’administració i serveis, la Subdirecció general d’ordenació i planificació acadèmica, l’assistent de la Direcció, una persona representant del Comitè d’Empresa i una persona representant del Consell d’Escola designades per la Direcció General.

La Comissió seleccionarà –entre les sol·licituds rebudes- aquelles que siguin susceptibles de rebre l’ajut amb l’ordre de prioritat.

Atenent la naturalesa d’aquests ajuts les persones que formin part de la Comissió resten obligades a no desvetllar cap informació relativa a les sol·licituds i les deliberacions que se’n derivin.

Dotació dels ajuts

Els ajuts s’assignaran en funció de les sol·licituds acceptades.

Falsedat documental

En el cas que una sol·licitud inclogui informació deliberadament falsa, l’alumne o alumna sol·licitant serà automàticament expedientat i podrà ser sancionat amb l’expulsió de l’Escola.

Cronograma

3 de novembre 2023: termini de la rebuda de sol·licituds. 
10 de novembre de 2023: notificació d’errors o requeriments documentals.
17 de novembre de 2023: termini de correcció d’errors o aportació de documentació requerida. 
11 de desembre de 2023: reunió de la Comissió i proposta. 
12 de desembre de 2023: Resolució i assignació nominal dels ajuts.