Informació econòmica i pressupostària

Dades econòmiques i pressupostàries del centre: pressupostos, comptes anuals i convenis i acords de col·laboració subscrits per l’escola.

Comptes anuals i informes d’auditoria

Comptes anuals

Informes d’auditoria de comptes

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic a Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet aquest informe de fiscalització de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent a l’exercici 2013. El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs els aspectes següents:

  • 1. Fiscalitzar la Liquidació pressupostària.

  • 2. Revisar el compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de retribucions del personal.

  • 3. Calcular un conjunt d’indicadors econòmics de l’activitat de la Fundació.

L’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2013, encara que, quan s’ha considerat necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.

Informe 23/2015 de la sindicatura de comptes

Pressupostos
Contractació

L’Administració i les empreses del sector públic compleixen les seves obligacions d’informar sobre la contractació relativa als darrers 5 anys a través del Registre Públic de Contractes habilitat per la Generalitat de Catalunya.

Perfil del contractant

Informació sobre concursos i licitacions:

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC), fundació amb finalitats docents, sotmesa al Text refós de la Llei de contractes del sector públic (RDL 3/2011 de 14 de novembre), forma part del sector públic.

La informació sobre els concursos i licitacions que promogui la FESMUC es pot consultar al web de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat.

Adreça postal

C/ Padilla, 155
08013 Barcelona

  • Contacte: contractacions@esmuc.cat