Màster oficial de flamencologia

Crèdits ECTS60
Durada1 curs. Es pot cursar en 3 anys, amb un mínim de 16 ECTS/any
CalendariDel 19/9/22 fins el 14/7/2023
ModalitatA distància
Preu crèdit39,17 € 

L’acceptació del flamenco com a objecte acadèmic i la seva inclusió en conservatoris i universitats ens porta a obrir i explorar nous conceptes i metodologies en el seu avanç i recerca. El flamenco és avui un art universal que trenca les barreres de l’estrictament musical o artístic per a convertir-se en una expressió digna d’un rigorós enfocament multidisciplinari i empíric. 

El Màster en Flamencologia ofert per la ESMUC és OFICIAL i permet conèixer de manera global aquest art. Aborda la seva història i sociologia, així com els seus aspectes musicals més rellevants. Tracta aspectes relacionats amb la promoció i gestió del flamenco, així com la seva comunicació i ensenyament. Ens dóna les pautes per a realitzar recerques sobre el gènere flamenc, contribuint així a la creació de nous enfocaments en els estudis d’aquest art universal.

Accés i admissió

El Màster de Flamencologia dirigit a llicenciats universitaris o graduats de totes les disciplines. Els candidats hauran d’acreditar una llicenciatura: preferiblement en totes les branques de les ciències humanes, en història de l’art, en història i ciències de la música, titulats superiors en música, en ciències de la comunicació, en comunicació audiovisual, etc. S’admetran també llicenciats i graduats en altres disciplines universitàries, estudiant cas per cas.

Donada l’orientació del màster, no és imprescindible tenir coneixements musicals de gran nivell, però serà una situació a considerar en el moment de l’admissió.

Pla d’estudis
Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Obligatòria comú20
Obligatòria d'especialitat22
Optativa6
Treball final de màster12
Crèdits totals60


Matèries obligatòries
Treball fi de màster123002
Mòdul 1: Metodologies de recerca (9 ECTS)
AssignaturaCrèdits ECTSHoresSemestre
Metodologies d'investigació3751
Arxivística i documentació3751
Documentació sonora del flamenco: Discografia antiga3751
Mòdul 2: Història i sociologia del flamenco (11 ECTS)
AssignaturaCrèdits ECTSHoresSemestre
Història del flamenco: una revisió moderna41001
Història del flamenco a Catalunya3752
Sociologia del flamenco41002
Mòdul 3: Conceptes musicals del flamenco (6 ECTS)
AssignaturaCrèdits ECTSHoresSemestre
El sistema musical del flamenco3751
Antecedents musicals del flamenco3751
Mòdul 4: Els pilars del flamenco (9 ECTS)
AssignaturaCrèdits ECTSHoresSemestre
El baile flamenco3752
El cante flamenco3751
La guitarra flamenca: el toque.3752
Mòdul 5: El flamenco en les Arts (4 ECTS)
El flamenco en les Arts41001
Módul 6: Promoció i gestió del flamenco (3 ECTS)
El negoci del flamenco i la seva comunicació41001
Matèries optatives (6 ECTS)
AssignaturaCrèditsHoresSemestre
Flamenco i tecnologia3752
L'ensenyament del flamenco3752
Objectius i competències

Competències per a l’obtenció de la titulació

Competències generalsCompetències específiques
IN-1Familiaritzar-se amb la literatura històrica, musicològica i crítica relacionada amb el flamenco.
IN-2Conèixer el món de la gestió del flamenco: el negoci, les estratègies de mercat, de comunicació, així com tot el relacionat amb la seva gestió.
IN-3Conèixer les estructures musicals del repertori flamenco, amb capacitat per a valorar plenament els seus aspectes sintàctics i sonors.
IN-4Conèixer les condicions artístiques, històriques i socials en les quals s'ha desenvolupat el flamenco.
IN-5Conèixer les diferents metodologies de recerca i saber aplicar-les a l'estudi del flamenco.
IN-6Adquirir la capacitat crítica per a valorar els productes de l'activitat musical de les diferents etapes del flamenc sota una perspectiva que integri aspectes artístics, històrics i socials.
IN-7Desenvolupar un coneixement basat en un sentit crític i analític del repertori de la seva especialització.
IN-8Conèixer la relació del flamenco amb altres arts.
IN-9Aplicar els suports que ofereixen les noves tecnologies al servei de la recerca musical.
IN-10Demostrar, a partir dels estudis de Màster, que podrien continuar la seva formació autodidacta.
CG-1Reconèixer les estructures dels materials musicals propis i saber aplicar aquest coneixement en el camp de la recerca.
CG-2Demostrar capacitat per a interactuar en el camp de la recerca en les seves diferents àrees.
CG-3Demostrar que posseeix les habilitats, coneixements i la comprensió en el camp de la recerca per a ampliar aquests coneixements i aplicar-los a noves propostes innovadores.
CG-4Desenvolupar capacitats per a la seva autoformació en la seva carrera professional.
CG-5Tenir la capacitat de vincular la seva pròpia activitat de recerca amb altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, donant a la seva professió una visió multidisciplinària.
CG-6Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG-7Conèixer nous mètodes d'estudi i recerca que contribueixin al seu continu desenvolupament.
CG-8Demostrar capacitat per a interactuar amb diferents projectes de recerca participatius.
CG-9Conèixer el desenvolupament històric de la música des d'una perspectiva crítica en un context social i cultural.
CG-10Comunicar de manera escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un ús adequat del vocabulari tècnic i general.
CG-11Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.
CG-12Posseir i mostrar coneixements que proporcionin la base per a traspassar-los a la pràctica d'una manera original; o desenvolupar idees, fonamentalment en el context de la recerca.
CG-13Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen, a diverses audiències, de manera clara i precisa.
CG-14Saber aplicar i integrar els coneixements en entorns nous, des de la multidisciplinarietat demostrant la capacitat de resoldre problemes.
CG-15Conèixer les teories i metodologies claus per a l'anàlisi del flamenc com a manifestació musical en el marc de la cultura andalusa.
CG-16Saber interpretar les etapes del desenvolupament històric del gènere flamenc com a element de la cultura andalusa i europea
CG-17Comprendre les implicacions culturals i ideològiques en l'adscripció del flamenc a l'art.
Professorat
  • Faustino Núñez

  • Guillermo Castro

  • Rolf Baecker

  • Maria Jesus Castro

  • Rubén López Cano

  • Joan Asensio

  • Daniel Muñoz

  • Francisco Aix

Màster verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
M Avançat En Flamenc Esmuc

Vols més informació?