Màster oficial de flamencologia (a distància)

Crèdits ECTS60
Durada1 curs. Es pot cursar en 3 anys, amb un mínim de 16 ECTS/any
CalendariReunió d'inici de curs: 9/9/24
Inici de les classes: 16/9/24
ModalitatA distància
Preu crèdit41,15 € 

El Màster en Ensenyaments Artístics d’Estudis Avançats en Flamencologia és OFICIAL i permet conèixer de manera global aquest art. Aborda la seva història i sociologia, així com els seus aspectes musicals més rellevants. Tracta aspectes relacionats amb la promoció i gestió del flamenco, així com la seva comunicació i ensenyament. Ens dóna les pautes per a realitzar recerques sobre el gènere flamenc, contribuint així a la creació de nous enfocaments en els estudis d’aquest art universal.

L’acceptació del flamenco com a objecte acadèmic i la seva inclusió en conservatoris i universitats ens porta a obrir i explorar nous conceptes i metodologies en el seu avanç i recerca. El flamenco és avui un art universal que trenca les barreres de l’estrictament musical o artístic per a convertir-se en una expressió digna d’un rigorós enfocament multidisciplinari i empíric. 

Accés i admissió

El Màster de Flamencologia dirigit a llicenciats universitaris o graduats de totes les disciplines. Els candidats hauran d’acreditar una llicenciatura: preferiblement en totes les branques de les ciències humanes, en història de l’art, en història i ciències de la música, titulats superiors en música, en ciències de la comunicació, en comunicació audiovisual, etc. S’admetran també llicenciats i graduats en altres disciplines universitàries, estudiant cas per cas.

Donada l’orientació musicològica del màster, és necessari comptar amb coneixements musicals bàsics.

Pla d’estudis
Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Obligatòria comú20
Obligatòria d'especialitat22
Optativa6
Treball de fi de màster12
Crèdits totals60


AssignaturaCrèditsh.Semestre
Matèries obligatòries
Treball de fi de màster123002
MÒDUL 1: METODOLOGIES D'INVESTIGACIÓ (9 ECTS)
Metodologies de la investigació
3751
Arxivística i documentació3751
Documentació sonora del flamenco: Discografia antiga3751
MÒDUL 2: HISTÒRIA I SOCIOLOGIA DEL FLAMENCO (11 ECTS)
Història del flamenco: una revisió moderna
41001
Història del flamenco a Catalunya3752
Sociologia del flamenco
41002
MÒDUL 3: CONCEPTES MUSICALS DEL FLAMENCO (6 ECTS)
El sistema musical del flamenco
3751
Antecedents musicals del flamenco 3751
MÒDUL 4: ELS PILARS DEL FLAMENCO (9 ECTS)
El baile flamenco

3752
El cante flamenco

3751
La guitarra flamenca: el toque.
3752
MÒDUL 5: EL FLAMENCO A LES ARTS (4 ECTS)
El flamenco a les arts41001
MÒDUL 6: PROMOCIÓ I GESTIÓ DEL FLAMENCO (3 ECTS)
El negoci del flamenco i la seva comunicació3751
Materies optatives (6 ECTS)
Flamenco i tecnologia3752
L'ensenyament del flamenco
3752
Objectius i competències

Competències per a l’obtenció de la titulació

Competències generalsCompetències específiques
IN-1Familiaritzar-se amb la literatura històrica, musicològica i crítica relacionada amb el flamenco.
IN-2Conèixer el món de la gestió del flamenco: el negoci, les estratègies de mercat, de comunicació, així com tot el relacionat amb la seva gestió.
IN-3Conèixer les estructures musicals del repertori flamenco, amb capacitat per a valorar plenament els seus aspectes sintàctics i sonors.
IN-4Conèixer les condicions artístiques, històriques i socials en les quals s'ha desenvolupat el flamenco.
IN-5Conèixer les diferents metodologies de recerca i saber aplicar-les a l'estudi del flamenco.
IN-6Adquirir la capacitat crítica per a valorar els productes de l'activitat musical de les diferents etapes del flamenc sota una perspectiva que integri aspectes artístics, històrics i socials.
IN-7Desenvolupar un coneixement basat en un sentit crític i analític del repertori de la seva especialització.
IN-8Conèixer la relació del flamenco amb altres arts.
IN-9Aplicar els suports que ofereixen les noves tecnologies al servei de la recerca musical.
IN-10Demostrar, a partir dels estudis de Màster, que podrien continuar la seva formació autodidacta.
CG-1Reconèixer les estructures dels materials musicals propis i saber aplicar aquest coneixement en el camp de la recerca.
CG-2Demostrar capacitat per a interactuar en el camp de la recerca en les seves diferents àrees.
CG-3Demostrar que posseeix les habilitats, coneixements i la comprensió en el camp de la recerca per a ampliar aquests coneixements i aplicar-los a noves propostes innovadores.
CG-4Desenvolupar capacitats per a la seva autoformació en la seva carrera professional.
CG-5Tenir la capacitat de vincular la seva pròpia activitat de recerca amb altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, donant a la seva professió una visió multidisciplinària.
CG-6Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG-7Conèixer nous mètodes d'estudi i recerca que contribueixin al seu continu desenvolupament.
CG-8Demostrar capacitat per a interactuar amb diferents projectes de recerca participatius.
CG-9Conèixer el desenvolupament històric de la música des d'una perspectiva crítica en un context social i cultural.
CG-10Comunicar de manera escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un ús adequat del vocabulari tècnic i general.
CG-11Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.
CG-12Posseir i mostrar coneixements que proporcionin la base per a traspassar-los a la pràctica d'una manera original; o desenvolupar idees, fonamentalment en el context de la recerca.
CG-13Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen, a diverses audiències, de manera clara i precisa.
CG-14Saber aplicar i integrar els coneixements en entorns nous, des de la multidisciplinarietat demostrant la capacitat de resoldre problemes.
CG-15Conèixer les teories i metodologies claus per a l'anàlisi del flamenc com a manifestació musical en el marc de la cultura andalusa.
CG-16Saber interpretar les etapes del desenvolupament històric del gènere flamenc com a element de la cultura andalusa i europea
CG-17Comprendre les implicacions culturals i ideològiques en l'adscripció del flamenc a l'art.
Professorat

Coordinació

Professorat

Funcionament del màster

Cada assignatura compta amb un període lectiu intenseiu determinat de dues o tres setmanes  (segons el seu número de crèdits). Els períodes lectius de les assignatures no es solapen entre elles. Durant aquests períodes el professorat està a disposició de l’estudiant per resoldre tots els dubtes i mantenir el contacte asíncron necessari. Durant el període lectiu, els i les estudiants tenen accés a tot el material necessari per desenvolupar les competències del màster.

No hi ha un horari lectiu determinat. Cada estudiant es autònom per dirigir el seu rítme de treball (dins del període lectiu de cada assignatura). Les entregues de tasques i treballs que acrediten els resultats d’aprenentatge tindràn sempre un període de dos setmanes extres després de la finalització del període lectiu de cada assignatura.

Calendari acadèmic
AssignaturaInici període lectiuFinal període lectiu
Metodologies de recerca*16/09/202427/09/2024
Arxivística i documentació30/09/202411/10/2024
Antecedents musicals del flamenco14/10/202425/10/2024
El sistema musical del flamenco28/10/202408/11/2024
Història del flamenco: una revisió moderna11/11/202429/11/2024
Documentació sonora del flamenco: discografia antiga09/12/202420/12/2024
Sociologia del flamenco07/01/202524/01/2025
El negoci del flamenco i la seva comunicació27/01/202507/02/2025
Història del flamenco a Catalunya10/02/202521/02/2025
El flamenco en les arts24/02/202514/03/2025
El cante flamenco17/03/202528/03/2025
El baile flamenco31/03/202511/04/2025
La guitarra flamenca: el toque22/04/202509/05/2025
L'ensenyament del flamenco12/05/202523/05/2025
Flamenco i tecnologia26/05/202506/06/2025

*Recomanable matricular-la el curs que es faci el TFM

Màster acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Aqu Master Flamencologia

Vols més informació?

    DADES PERSONALS