Màster de pedagogia per a músics (a distància)

Aquest màster està adreçat específicament a persones que busquen formar-se com a professionals de l’educació musical.

Crèdits ECTS60
Calendari19 setembre 2023- juliol 2024
TitulacióMàster en Pedagogia per a Músics. Títol propi de l'Esmuc.
Idioma de docènciaCastellà
ModalitatA distància
Preu crèdit48,45€

El Màster en Pedagogia Musical va dirigit als professionals de la música que es dediquen a la docència, una realitat que està molt ben perfilada per la literatura científica en investigació en educació musical, i coincideix de manera gairebé invariable a qualsevol part del món que posseeixi una cultura de base occidental: el músic coneix i domina molt bé la seva pràctica com a artista, però ha tingut poques oportunitats, o cap, per formar-se en competències docents.

Com a conseqüència d’això, la praxi professional educativa del músic artista es basa sobretot en la reelaboració individual del seu aprenentatge al llarg dels anys com a estudiant, amb un caràcter clarament de recurs únic i poc flexible per abordar els reptes contemporanis de l’exercici de la docència en contextos canviants propis del segle XXI.

Es planteja així la necessitat d’una formació pedagògica específica per al músic expert i que sigui pràctica, innovadora, reflexiva i basada en la investigació aplicada de les ciències de l’educació.

Aquest Màster en pedagogia musical busca ser una oportunitat de formació i millora professional per al músic que inclou, entre altres àmbits, l’educació musical com a part de la seva activitat professional. I busca fer-ho arribant allà on estigui l’estudiant, amb el rigor i precisió pròpia d’una formació superior artística, però alhora fent un seguiment proper a la base d’una potent tutorització personal, professional i acadèmica, de manera que les distàncies que obliguen a utilitzar els mitjans virtuals ens acostin més que no ens allunyin.

A qui s’adreça

El Màster en Pedagogia per a Músics té el seu principal grup de destinataris en aquells professionals de la música que laboralment dediquen entre el 50 i el 100% del seu temps de treball remunerat a la formació i la docència musical.

El perfil de l’alumne del Màster està definit, entre d’altres, per les següents notes d’identitat i característiques:

 • Tenir una formació sòlida com a músic: en ser el Màster per a músics, els continguts són sobretot de tipus pedagògic i necessitaran la seva transferència al camp docent musical per part de l’estudiant en base a un coneixement ben estructurat de la música, sigui quin sigui el tipus o estil de música amb la qual desenvolupi la seva pràctica artística i formativa.

 • Cercar la millora de la pròpia praxi docent, amb una actitud franca i oberta a la reflexió, crítica, transformació i innovació de l’activitat que es desenvolupa com a formador. Cal ser conscient de quins aspectes de la tradició educativa rebuda s’han de contextualitzar i adequar al segle XXI i que altres aspectes s’han d’emmarcar clarament en la història de l’educació de la música.

 • Tenir en l’educació i la docència de la música un camp de dedicació basat en el servei als altres, amb components clars de desenvolupament personal i de predilecció vocacional. És central per a la realització amb èxit d’aquest màster posseir una profunda implicació amb l’educació i fer-se càrrec de les responsabilitats personals que comporta.

 • Plantejar la dedicació a la formació de músics com una carrera professional amb entitat pròpia: és la millor manera de donar sentit a uns estudis de màster que requereixen un important esforç personal, són una fita més dins de la planificació general de la pròpia carrera professional i, cada vegada més, s’exigeixen en les carreres professionals docents per gairebé tots els sistemes educatius internacionals.

Competències

Els aprenentatges assolits al Màster condueixen a l’adquisició de les següents competències base:

 • Observar i analitzar de manera fonamentada la pràctica docent a l’aula, pròpia i aliena, interpretant-la en base als corrents i paradigmes del pensament polític, històric, filosòfic i ètic en educació musical que les s’emmarquen.

 • Comprendre els factors psicoeducatius que intervenen en els processos d’ensenyament-aprenentatge musical i gestionar adequadament i amb èxit en funció dels contextos i alumnes que els portin a terme.

 • Dissenyar, aplicar i avaluar, amb rigor i en base a l’adequada detecció de necessitats dels destinataris, l’acció educativa, els recursos disponibles de qualsevol tipus (didàctics, legals, institucionals, socials) i la comunicació comprensible de la pròpia actuació professional docent.

 • Conèixer, dominar i aplicar les noves tecnologies de la informació i l’aprenentatge musical com a recursos eficaços i eficients centrats i al servei de la persona que aprèn.

 • Comprendre el propi rol docent com a mediador de l’aprenentatge de l’alumne i saber aplicar-lo, desenvolupar-lo i revisar-lo com a facilitador, suport i orientador del seu progrés i autonomia.

 • Gestionar i liderar la comunicació i posada en comú de la pròpia pràctica docent entre col·legues de professió, creant vincles i grups de treball institucionals i/o de xarxa virtual per a la comprensió, millora, crítica reflexiva i innovació de la pràctica.

 • Fer servir una base sòlida i aplicable en fonaments i instruments d’investigació en educació musical, així com aplicar aquests últims. Aquesta base ha de proporcionar rigor i comunicabilitat als processos de canvi, innovació i millora de l’acció educativa musical que es porta a terme i permetre la transformació dels contextos sobre els quals s’actua de manera consistent.

 • Prendre consciència i reflexionar sobre el cos a l’educació musical des d’una perspectiva somàtica i a partir del compromís amb una pràctica d’autoescolta sensorial i perceptiva, per comprendre el desenvolupament de la sensibilitat, la consciència corporal i el moviment a l’acte musical, i com a suport per a la seva integració a l’activitat docent.

Contingut i programa

En funció dels continguts, les assignatures s’agrupen en tres grans mòduls:

 • Mòdul A: Pedagogia sistemàtica i fonamentació educativa

 • Mòdul B: Pedagogia aplicada

 • Mòdul C: Innovació, recerca i desenvolupament professional

Les assignatures dels mòduls A i B es presenten de manera consecutiva al llarg del curs acadèmic, i no de manera simultània. En paral·lel, el mòdul C (que inclou el Treball de Final de Màster) es presenta transversalment al llarg del curs per poder-se relacionar amb la resta d’assignatures.

Assignatura  
Crèdits  
A1. Cap a una nova pedagogia musical  
3
A2 Bases psicoeducatives de l'educació musical 6
B1 Estratègies d'ensenyament y aprenentatge de la música 6  
B2 Integració d'allò corporal a la didàctica en la música 4  
B3 Recursos tecnològics per a l'educació musical 4  
B4 Avaluació educativa 4  
B5 Disseny de programes d'educació musical 4
B6 Orientació i acció tutorial 4
B7 Organitzacions educatives i grups de treball 4
C1 Innovació en educació musical 6
C2 Recerca en educació musical 6
C3 Treball de fi de màster 9
Professorat

Coordinació: Dr. Miguel Ángel Cano Fragoso i Ferran Badal


Aquest Màster compta amb professorat del Departament d’Educació i Mediació Artística de l’ESMUC i professorat col·laborador extern.

Professorat

Funcionament del Màster

Aquest màster combina el contacte sincrònic i asincrònic. D’una banda, es realitzen sessions lectives grupals en línia a través de videotrucades. Aquestes tenen lloc dues vegades a la setmana, dimarts i dijous de 22:00 a 23:00 (hora de Barcelona), a més de 8 sessions de tutoria en dimecres repartits al llarg del curs (amb un calendari específic) en el mateix horari. En total, es realitzen 81 hores de sessions lectives sincròniques.

D’altra banda, s’inclou la tutoria, el treball personal i en grup i el seguiment dels progressos en l’aprenentatge dels estudiants, majoritàriament de manera asincrònica a través de la plataforma Moodle.

En total, els 60 ECTS del màster equivalen a 1.500 hores de treball per part de l’estudiant.

Sortides professionals
 • La consolidació de la carrera professional i laboral del músic com a docent a través d’una acreditació acadèmica pedagògica de segon cicle.

 • La capacitació per a l’exercici de càrrecs com a responsable o coordinador en el disseny, aplicació i avaluació de processos d’ensenyament-aprenentatge, innovació curricular, suport i atenció a la diversitat de l’alumnat, etc.

 • L’ampliació i equilibri del perfil professional i l’estatus laboral del docent de la música com a organitzador educatiu de recursos humans a través de competències per dinamitzar la participació institucional, formar equips de treball eficaços, saber realitzar un lideratge educatiu, etc.

 • Adquisició de les bases necessàries per iniciar com a docent-investigador com a faceta professional imprescindible per a la millora educativa.

Accés i admissió

Al Màster en Pedagogia per a Músics s’hi pot accedir amb almenys un dels següents requisits:

 • Acreditació superior universitària o d’estudis artístics superiors o titulacions equivalents reconegudes com a superiors pel sistema educatiu estatal del país d’origen. L’accés amb titulació superior porta a obtenir el títol de Màster en Pedagogia per a Músics.

 • Àmplia experiència com a docent de música. Els estudiants que accedeixin a aquesta formació sense disposar de titulació superior obtindran una acreditació de Postgrau.


Vols més informació?

 • Per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb secretaria.academica@esmuc.cat