Màster oficial de Recerca musical

Crèdits ECTS60
Places disponibles15
CalendariSetembre - maig
Data defensa TFM7-11 de juliol de 2025
HorariDivendres (matí i tarda) i dissabtes (matí)
Idioma de docènciaCastellà
ModalitatPresencial
Preu crèdit62,67 €

La recerca musical al segle XXI

La formació avançada en investigació musical afronta nous reptes, fruit de la profunda transformació social en la qual es veuen immersos els hàbits i els interessos de la població contemporània.

Els coneixements, antigament centrats en l’obra musical i en la història d’uns protagonistes determinats de l’activitat musical, es veuen transformats des de l’arrel per noves problemàtiques, que comprenen des de l’enorme diversitat cultural del planeta –amb diferents lògiques socials– fins als interrogants que presenta la intensa i complexa activitat musical a la vida urbana. A més, i paral·lelament, els músics mostren més interès i aconsegueixen cada cop nivells més alts de preparació en recerca.

Plantegem, per tant, una investigació musical que pugui comprendre i estudiar totes aquestes noves situacions.  

ESMUC, centre d’investigació

L’Escola Superior de Música de Catalunya té el reconeixement de Centre d’Investigació i un cos docent de prestigi i reconeguda trajectòria nacional i internacional. Des del 2014 disposa d’un Grup de Recerca Emergent propi, «Investigació i Creació Musicals» (2017 SGR 788), verificat per l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

Cal destacar especialment la intensa activitat investigadora que fan molts dels membres del professorat dels departaments d’Estudis Culturals i Musicals, Creació i Teoria Musical, i Tecnologies i Gestió de la Música, distingida per les publicacions científiques i divulgatives, participació en congressos i comissions de recerca , i el retorn social dels resultats de les investigacions.

L’ESMUC, doncs, s’ha consolidat com un dels principals centres superiors europeus dedicats a la recerca artística.

Un màster amb models internacionals

Els estudis musicals de postgrau són presents a tot Europa i responen a una demanda estable i integrada en els ensenyaments artístics del mapa internacional.  Per tant, el Màster d’Ensenyaments Artístics en Investigació Musical (MEAIM) forma part del programa europeu d’escoles de música i de conservatoris de nivell superior.

En aquest sentit, el nou màster procedeix del desenvolupament continu de la recerca artística a nivell internacional. Gran part de la novetat i de l’interès de la proposta que s’ofereix rau en la possibilitat d’entrar directament a estudis de doctorat i omplir situacions professionals orientades a nous llocs de treball al món de la investigació artística.

Accés i admissió

Per accedir a aquest màster es necessita estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti, en el país expedidor, del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

Les titulacions d’accés a aquest màster són:

 • Llicenciatura o grau en música

 • Grau universitari amb el grau mig en música

 • Grau universitari amb coneixements musicals però sense títol oficial*

L’admissió la resol la Comissió Acadèmica dels Estudis de Màster (CAEM) del Centre. Aquesta comissió està formada per:

 • Coordinador/a del màster en qüestió

 • Dos professors vinculats als estudis de màster

 • Responsable de la Gestió Acadèmica del Centre (o a qui delegui)

Una vegada finalitzada l’admissió, l’adjudicació de places es realitzarà en base als següents criteris:

 • Currículum Vitae (60%)

 • Carta de motivació (40%)


* En el cas d’aspirants que tinguin coneixements musicals però no puguin acreditar-los mitjançant un títol oficial, es realitzarà una prova d’accés que inclourà tres exercicis: anàlisi d’una partitura, anàlisi auditiva i transcripció. Per obtenir més informació sobre les dates i els procediments d’aquestes proves podeu fer-ho a través del formulari per demanar més informació.

Pla d’estudis

Els crèdits s’organitzen de la manera següent:

Objectius i competències

L’objectiu general del Màster d’Ensenyaments Artístics en Investigació Musical és desenvolupar un perfil científic individual i la formació d’investigadors especialitzats en diversos aspectes de la música i els seus camps d’interès. El programa d’especialització possibilita l’accés al tercer cicle i els altres àmbits de la recerca pública i privada.

D’una manera més detallada, els objectius del màster són:

 • 1. Promoure en cada estudiant un procés d’aprenentatge continu i d’alta qualitat que fomenti el seu desenvolupament autònom en la recerca i el prepari per a l’accés al doctorat.

 • 2. Oferir una formació avançada en les diverses especialitats musicològiques, estimulant la pràctica interdisciplinària i col·lectiva.

 • 3. Preparar l’alumnat per a l’accés a grups i a projectes de recerca, tant nacionals com internacionals, promovent el sentit crític i potenciant el treball en equip.

 • 4. Proporcionar el coneixement, la flexibilitat, la imaginació i els instruments d’avaluació per tal que l’alumnat pugui elaborar projectes innovadors i compromesos amb el retorn social de la música i la cultura.

 • 5. Promoure estratègies d’implementació de la música en institucions culturals dedicades principalment a altres disciplines artístiques i del coneixement per proposar accions, activitats, recursos i altres intervencions que afavoreixin la visualització de la música a la societat.

 • 6. Fomentar una recerca musical amb rigor acadèmic que sigui capaç, alhora, d’adaptar llurs continguts a productes característics de la divulgació especialitzada en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.

Competències generalsCompetències específiques
CG-1Demostrar capacitat d'abstracció, anàlisi crítica i síntesi en l'àmbit de la musicologia i l'etnomusicologia
CG-2Adquirir solvència en l'ús de les tècniques d'informació i comunicació com a eina útil per a l'aprenentatge, el treball col·laboratiu i la investigació
CG-3Dominar les principals eines de coneixement relacionades amb la música i la musicologia
CG-4Ser capaç de comunicar de forma oral i escrita, utilitzant la terminologia pròpia de la disciplina, els objectius i els resultats de la seva activitat professional i investigadora
CG-5Demostrar habilitat per elaborar projectes de recerca fonamentats científicament i de caràcter competitiu, fixant objectius i avaluant els processos i els resultats obtinguts
CG-6Ser solvent en el desenvolupament d'un aprenentatge que pugui ser autònom o autodirigit
CG-7Posseir la capacitat per treballar en un equip interdisciplinar
CG-8Ser capaç de reconèixer la diversitat i la multiculturalitat
CG-9Adquirir habilitat i resolució a la presa de decisions
CG-10Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i els resultats de l'activitat musicològica
CG-11Demostrar capacitat per desenvolupar, planificar i fer treballs acadèmics
CG-12
Conèixer i poder utilitzar efectivament les tècniques de recerca de les diferents disciplines musicològiques: documentació, treball de camp, noves tecnologies i experiència de la pròpia praxi musical entre d'altres
CE-1Aplicar de manera pertinent les diferents metodologies d'anàlisi dels fenòmens sonors i de les principals tendències historiogràfiques en musicologia i etnomusicologia
CE-2Estar capacitat per definir i fitar temes de recerca musical mitjançant metodologies adequades i actualitzades
CE-3Utilitzar metodologies de recerca i difusió específiques en reconeixement als valors de les músiques populars i de tradició oral
CE-4Dominar les tècniques de conservació, catalogació, edició i difusió musicals en tota mena de suports
CE-5Emprar mètodes de recerca actualitzats d‟altres disciplines de l‟àmbit de les humanitats i de les ciències socials
CE-6Dominar els principis legals fonamentals que regeixen la cultura musical a l'àmbit públic i privat
CE-7Demostrar solvència en la gestió, l'organització, la difusió i l'elaboració d'informes crítics d'activitats musicals de tipus acadèmic i/o empresarial
CE-8Ser capaç d'aplicar un coneixement crític del pensament estètic i dels valors fonamentals de les diferents cultures musicals
CE-9Ser capaç d'aplicar els coneixements en matèria de preservació i difusió del patrimoni musical
CE-10Saber difondre el valor de les diferents músiques que integren el panorama actual, les seves particularitats i projecció
CE-11Adquirir solvència individual i col·lectiva en la projecció de resultats de recerca, tant a nivell nacional com internacional, amb un domini de l'expressió més adequada al context comunicatiu
CE-12Aplicar la reflexió crítica del procés creatiu i la figura de l'artista com a creador i investigador
CE-13Ser capaç d'utilitzar les metodologies, tècniques i recursos de recerca relacionades amb la musicologia moderna
CE-14Demostrar un coneixement dels fonaments d'acústica musical, les característiques acústiques dels instruments, les possibilitats tècniques, sonores i expressives, així com les possibles combinacions.
CE-15Desenvolupar la capacitat de descobrir i aplicar reflexions crítiques sobre els processos de transmissió musical en contextos culturals diferents del propi
CE-16Ser capaç d'explorar el fet musical des de la pròpia praxi
CE-17Demostrar habilitat per reconèixer la importància de les relacions de la pràctica musical amb altres arts
CE-18Desenvolupar la capacitat de reflexió i elaboració de nous enfocaments analítics i teòrics
CE-19Aplicar el coneixement crític de les principals tendències de la filosofia de la història
CE-20Ser capaç de reconèixer la interdependència entre història, estètica, política i societat
CE-21Adquirir habilitat per imaginar, desenvolupar i realitzar projectes de recerca innovadors i compromesos amb el retorn social de la música i la cultura
CE-22Saber comunicar resultats de processos de recerca musicològics i etnomusicològics mitjançant el llenguatge audiovisual
A qui s’adreça

L’Escola Superior de Música de Catalunya, com a centre d’alta especialització en formació musical superior, ofereix un màster que s’adreça a persones amb una llicenciatura o grau en música i a persones amb un grau universitari i experiència musical acreditada amb el títol de grau mitjà o una prova d’accés (vegeu Accés i admissió). 

Perfils de l’estudiant:

 • Capacitat analítica i interès pels avenços en la investigació en l’àmbit de la Música.

 • Capacitat de comunicar, comprendre i transmetre conceptes abstractes en més d’una llengua i, en especial, en anglès.

 • Capacitat per treballar en equip, persistent, creatiu i amb iniciativa.

Per tant, el màster s’adreça a persones amb interès per desenvolupar la seva carrera professional en llocs d’investigació, en instituts de recerca públics o privats i en institucions que tinguin programes-projectes d’investigació en els seus diferents serveis o departaments.

Així mateix, el màster està especialment dirigit a estudiants que planegin inscriure’s a estudis de doctorat en l’àrea de Musicologia.

Professorat

Coordinació

Professorat

NomAssignatures
Asensio, Juan CarlosProjecte d'investigació propi del centre | Patrimoni musical
Bäcker, RolfProjecte d'investigació propi del centre
Chiantore, LucaMusicologia crítica i recerca artística
Costal, AnnaTreball final (col·lectiva) | Patrimoni musical
Curti, HoracioRecursos documentals i metodologies de la investigació musical
Ginesi, GianniPràctiques externes | Música i processos de globalització
Guaus, EnricMètodes d'anàlisi de dades musicals
López Cano, RubénRecursos documentals i metodologies de la investigació musical | Musicologia crítica i recerca artística
Pujol de Pagès, AriadnaEtnografia audiovisual |
Documentació audiovisual
Sartori, IlariaProjecte d'investigació propi del centre
Calendari acadèmic

Setembre 2024 – maig 2025

1r quadrimestre: 27 setembre 2024 – 24 gener 2023
2n quadrimestre: 31 gener 2025 – 23 maig 2025

Defensa Treball de fi de màster: 7-11 de juliol de 2025

Màster verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Aqu Master Recerca

Vols més informació?

  DADES PERSONALS