Màster oficial de Lied “Victoria de los Ángeles”

Crèdits ECTS60
Places disponibles12
Especialitats- Lied, Canción Española i Cançó Catalana, amb tot el repertori integrat.
- Canción Española i Cançó Catalana, per a persones estrangeres.
CalendariDel 27 de setembre de 2024 al 30 de juny de 2025
HorariClasses col·lectives: divendres i dissabtes quinzenalment. De manera puntual, algun diumenge.

Classes d'interpretació: setmanals, entre dilluns i dijous (horaris per determinar)
Idioma de docènciaCatalà, castellà, alemany
ModalitatPresencial. És necessari el 80% d'assistència per poder rebre qualificacions de les assignatures.
A part de la presencialitat en les hores de docència, l'alumnat ha de tenir disponibilitat per als assajos amb el duo. Per tant, durant el màster caldrà viure a prop de Barcelona o, en cas de residir lluny, tenir el duo a prop del lloc de residència per poder assajar assíduament
Preu crèdit61,25 €

El Màster en Ensenyaments Artístics Superiors d’Estudis Avançats en Interpretació: Lied, Cançó Espanyola i Cançó Catalana («Victoria de los Ángeles») és l’únic d’aquesta especialitat a l’Estat. És també un dels pocs màsters a Europa que treballa el Lied com a veritable música de cambra en duo cantant-pianista.

En relació a l’alumnat del màster de Lied, l’ESMUC té convenis amb la Fundació Victoria de los Ángeles, amb l’Institut Goethe de Barcelona i amb l’Associació Franz Schubert de Barcelona.

Accés i admissió

Com a requisit previ per poder accedir al Màster en Lied, cal acreditar una titulació de grau superior (240 crèdits ECTS).

Aquesta titulació pot consistir en:

 • Títol Superior oficial d’ensenyaments artístics musicals expedit a Espanya.

 • Títol emès per una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país d’expedició l’accés a ensenyaments de màster.

 • Títol segons els sistemes aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consulteu casos particulars), sempre que la titulació adquirida faculti en el país d’expedició l’accés a ensenyaments de postgrau.

Caldrà que l’alumne tingui coneixements dels idiomes de la seva especialitat. En cas que no sigui així, convé que durant la realització del màster cursi estudis d’aquests idiomes.

Per valorar la idoneïtat de les persones candidates, tindrà lloc una prova on caldrà presentar un repertori d’entre 15 i 20 minuts amb obres en diferents idiomes i d’estils diversos dins del gènere del Lied. 

Si els/les aspirants venen com a duo, faran la prova com a tal. Si els candidats venen individualment, cada pianista o cantant igualment haurà de presentar-se a la prova amb el/la seu/seva propi/pròpia acompanyant.

En cas de justificada impossibilitat de presencialitat a l’esmentada prova, es podrà valorar amb el tribunal la possibilitat de fer arribar un enllaç de Dropbox, Drive o canal YouTube, amb l’enregistrament audiovisual del repertori. L’enregistrament, d’una durada total entre 15 i 20 minuts, s’ha de fer amb càmera fixa, mostrant clarament la imatge de l’/la intèrpret, i fent-hi constar la data de realització, que ha de ser inferior als 6 mesos.

Pla d’estudis

El programa consta de les següents matèries:

Assignatura 
Crèdits 
Quadrimestre
Interpretació I 
10
1
Interpretació II 
10
2
Coach vocal o instrumental I 
3
1
Coach vocal o instrumental II 
3
2
Pràctiques artístiques externes (concerts públics) 
4
2
Recursos documentals i metodologies de recerca 
6
1
Treball final de màster (concert i memòria escrita) 6
anual
Actitud corporal i interpretació 
4
anual
Poètica 
4
anual
Fonètica alemanya aplicada a la interpretació (1)
2 anual
Fonètica francesa aplicada a la interpretació (1)
2 anual
Fonètica catalana aplicada a la interpretació (2)
2
anual
Fonètica espanyola aplicada a la interpretació (2) 2
anual
Estètica de la mélodie française 
2
anual
Cultura i literatura del Lied alemany
2
2
Cultura i literatura de la cançó catalana i la canción española
2
1

(1) Per a l’itinerari integrat de Lied, Canción i Cançó.

(2) Per a l’itinerari de Cançó i Canción per a estrangers. 

Objectius i competències

Aprofundir en la relació entre poesia, música, cantant i pianista, així com en la relació amb el propi cos i amb l’instrument, de cara a les especificitats tècniques i vivencials del gènere liederístic.

A partir de l’aprofundiment en totes aquestes relacions, convidar a una reflexió i possible revisió sobre la pròpia relació amb la música.

A qui s’adreça

El màster està adreçat a cantants i pianistes que vulguin endinsar-se en el món de la música escrita a partir d’un poema.

Tant a aquelles persones que tenen interès professional en el repertori liederístic, com a aquelles que vulguin conèixer els matisos i les riqueses que el text aporta a la música, i les especificitats tècniques que es requereixen per a abordar-los, per enriquir així la seva interpretació com a solistes o com a músics de cambra.

En determinats casos, també estaria obert a guitarristes o altres instrumentistes que, per algun motiu justificat, tinguessin interès en el tema.

Professorat

Coordinació: Josep Surinyac i Vicent Minguet


Poyato, Francisco. Interpretació; Pràctiques externes
Mateu, Assumpta. Coach vocal; Poètica
Surinyac, Josep. Col·lectives d’interpretació; Pràctiques externes
Baunard, Hervé. Actitud corporal i interpretació
Barnat, Laïla. Fonètica francesa
Taghikhani, Rochsane. Fonètica alemanya
Borne, Patrick. Estètica de la mélodie francesa
Vicent Minguet. Recursos documentals i metodologies de recerca
Salisi, Viviana. Cultura i Literatura del Lied Alemany; Cultura i Literatura de la Cançó catalana i la Canción española.

Calendari acadèmic

Classes col·lectives (curs 2023-2024)

 • Setembre: 29 i 30

 • Octubre: 6 i 7, 20 i 21

 • Novembre: 10 i 11, 24 i 25

 • Desembre: 15 i 16

 • Gener: 12 i 13, 26 i 27

 • Febrer: 9 i 10, 23 i 24

 • Març: 1 i 2, 15 i 16

 • Abril: 5 i 6, 19 i 20

 • Maig: 3 i 4, 17, 18 i 31

 • 1 de juny

Màster verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Mlied Esmuc

Vols més informació?

  DADES PERSONALS