Tràmits acadèmics de Màster

Anul·lació de convocatòria

L’estudiant pot sol·licitar anul·lació de convocatòria dins el termini establert pel centre d’una o més assignatures matriculades que no pugui cursar o que decideix no cursar, de manera que no se li qualifiqui com a suspens ni li computi en el nombre màxim de convocatòries autoritzat per superar una assignatura.

– L’anul·lació es pot sol·licitar abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la docència de l’assignatura.

– L’anul·lació de convocatòria no comportarà la devolució de l’import abonat en concepte de matrícula.

– L’estudiant haurà d’abonar novament l’import de la matrícula corresponent al nombre de crèdits de l’assignatura que torni a matricular.

Per aquest tràmit, empleneu el formulari general de sol·licitud i trameteu-lo a secretaria.academica@esmuc.cat

Sol·licitud del títol de màster

Un cop finalitzats els estudis, els estudiants que hagin cursat un dels màsters de l’ESMUC poden sol·licitar el diploma corresponent. Per fer-ho, cal emplenar la sol·licitud que pertoqui:

– Màster oficial: Sol·licitud del títol oficial de màster.
– Màster propi: Sol·licitud de títol propi de màster.

i adjuntar un dels següents documents:

– Nacionalitat espanyola: DNI
– Altres països UE: carta d’identitat o passaport
– Països fora de la UE: NIE o passaport

El títol es pot sol·licitar personalment a Secretaria Acadèmica, o a través del correu electrònic: secretaria.academica@esmuc.cat

Taxes

– Títol oficial de màster: 196,19 €
– Títol propi de màster: 98,05 €

La recollida del títol és únicament presencial. Caldrà personar-se a les oficines de l’ESMUC durant l’horari d’atenció al públic o autoritzar una tercera persona per recollir-lo. Autorització a tercers per la recollida del diploma.


Per altres tràmits, empleneu el formulari general de sol·licitud i trameteu-lo a secretaria.academica@esmuc.cat