Màster de direcció i gestió de centres educatius artístics

Crèdits ECTS60
CalendariDel 27/9/2024 fins el 11/7/2025
TitulacióMáster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics. Títol propi de l'Esmuc.
Idioma de docènciaCastellà
ModalitatSemipresencial
Preu crèdit71,70€

Reunió informativa (online): 19 març 2024 – 11:30
Sol·licitar enllaç d’accés a la reunió al mail: gestiocentresmaster@esmuc.cat

El Màster de direcció i gestió de centres educatius artístics és una oportunitat de formació i millora professional d’aquelles persones que vulguin afrontar els reptes d’aquesta realitat en centres de formació artística tant d’iniciativa pública com privada, mitjançant la recerca en organització educativa.

La realitat actual del sector de l’educació artística, amb projectes cada vegada més complexos, molt vinculats al territori i, en molts casos, interdisciplinaris, requereix professionals de la gestió i la direcció especialitzats. La importància de la gestió de l’equip, del seu talent, i d’un enfocament cap a la innovació, empeny el centre a donar resposta a les necessitats del territori, alhora que consolida un equip estable, motivat i alineat amb el projecte de centre.

Accés i admissió

En el moment de realitzar la preinscripció, els i les aspirants hauran de fer arribar a través del correu de contacte gestiocentresmaster@esmuc.cat:

 • Currículum vitae

 • Carta de motivació

Per accedir a aquest màster és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o bé una titulació expedida per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti, en el país expedidor, del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

Les titulacions d’accés a aquest màster són:

 • Llicenciatura o grau en música

 • Grau universitari

En el cas de no disposar de cap de les titulacions anteriors, la Comissió Acadèmica dels Estudis de Màster (CAEM) del Centre podrà acceptar l’admissió de l’aspirant, sempre que demostri un bagatge i capacitats per a la realització del màster. Si en el moment de finalitzar el màster, l’estudiant continua sense disposar d’una de les titulacions requerides per a l’accés, se li farà entrega d’un certificat d’aprofitament, però en cap cas de la titulació de màster.
L’admissió la resol la Comissió Acadèmica dels Estudis de Màster (CAEM) del centre. Aquesta comissió està formada per:

 • Coordinador/a de màsters i investigació del centre

 • Director del Màster

 • Coordinadors del màster

 • Dos membres de l’equip docent vinculats als estudis de màster

 • Responsable de la Gestió Acadèmica del Centre (o en qui delegui)

Una cop finalitzada l’admissió, l’adjudicació de places es realitzarà en base als següents criteris:

 • Currículum Vitae (60%)

 • Carta de motivació (40%)

Pla d’estudis
Assignatura Crèdits 
Quadrimestre
MATÈRIA 1 - Fonaments d' organizació educativa
Fonaments d'organizació educativa


Planificació de centre


Comunicació corporativa


Gestió econòmica, financera i de recursos


Gestió acadèmica i administrativa


MATÈRIA 2 - Sistema relacional i gestió d'equips
Cultura de centre

annual
Lideratge i gestió d'equips 

annual
Gestió de Recursos Humans


MATÈRIA 3 - Direcció educativa pel canvi
Models i eines en la direcció de centres 


Objetius i reptes en la direcció de centres 


MATÈRIA 4 - Qualitat i recerca en institucions
Qualitat i avaluació 


Innovació i investigació. Desenvolupament organitzatiu


MATÈRIA 5 - Projecte de direcció
Observació de projectes i equips

annual
Treball de fi de màster 

annual
Objectius i competències

La realitat de la gestió de les institucions educatives artístiques sol estar a cavall entre la gestió educativa i la gestió cultural, i és per això que proposem una formació que beu dels dos camps i que acompanya en la construcció d’aquest perfil professional.

Competències bàsiquesCompetències específiques
 • Les competències bàsiques són les contingudes en el punt 3.3 de l’Annex I del RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010, de 3 de juliol.

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.

 • Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 • Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Capacitat d’utilitzar una mirada estratègica en relació a la institució, el seu servei i l’entorn

 • Integrar els principis guia de la institució en les accions, els processos i els projectes

 • Adquirir consciència del grau d’impacte del servei sobre l’entorn

 • Valorar i cuidar la connexió i participació amb l’entorn i amb el sector

 • Reconèixer l’àmbit d’influència, l’entorn i els potencials usuaris, socis i col·laboradors.

 • Contribuir al desplegament de polítiques públiques per a la comunitat.

Capacitat de liderar equips i persones en en un entorn relacional positiu, d’una forma creativa, eficaç i eficient amb els principis guia del projecte

 • Dissenyar i executar els sistemes més adients per captar persones per a l’equip

 • Generar un clima que promogui el compromís (engangement) de les persones i saber gestionar els seus talents en pro de l’equip 

 • Gestionar els processos de promoció interna de la pròpia institució i conèixer els processos anàlegs que es duen a terme al propi sector

 • Generar dinàmiques d’autonomia, confiança i autogestió en el propi equip

 • Organitzar la feina i els equips amb un principi d’eficiència

 • Tenir cura i fer seguiment de les persones de l’equip

 • Conèixer i emprar la normativa de contractació pública en els processos de selecció i gestió del personal

Capacitat d’orientar l’organització cap a la qualitat i millora contínues mitjançant la investigació

 • Emprar l’avaluació continuada com a eina de millora institucional

 • Integrar la innovació i la recerca en els processos pedagògics i de gestió

 • Utilitzar indicadors de qualitat institucional per a la presa de decisions

 • Identificar les tendències en pedagogía de les arts, models i eines

Capacitat per a desenvolupar projectes de caràcter educatiu, cultural i artístic amb voluntat d’incidència, impacte o transformació comunitària

 • Analitzar l’entorn on es desenvolupa el projecte i fer una diagnosi de necessitats i oportunitats 

 • Definir objectius, dissenyar, planificar i fer seguiment de les diferents fases d’un projecte, així com utilitzar l’avaluació per la millora i reconducció 

 • Desenvolupar la gestió econòmica del centre utilitzant les eines adequades per a la seva execució per aconseguir la màxima eficiència

 • Desenvolupar els processos de gestió acadèmica de la propia institució, utilitzant les eines adequades per aconseguir la màxima eficiencia

 • Desenvolupar l’estratègia comunicativa de la pròpia institució

 • Conèixer i emprar la normativa vigent de referència a l’administració pública i la gestió indirecta de projectes

 • Generar i mantenir connexions i xarxes comunitàries en el propi sector

Sortides professionals

La consolidació de la carrera professional i laboral com a gestor/a a través d’una acreditació acadèmica de segon cicle, l’adquisició de les bases necessàries per la creació, transformació o gestió d’un centre educatiu artístic i la capacitació per a l’exercici de càrrecs directius, de gestió o de responsabilitat dins d’un centre educatiu artístic, desemboquen a sortides professionals com:

 • Direcció de centres educatius artístics

 • Membres d’equips directius de centres educatius artístics

 • Responsables de recursos humans dels centres educatius artístics

 • Tècnics d’educació en l’àmbit artístic

 • Altres càrrecs de responsabilitat

Professorat

Direcció del màster: Ignasi Gómez Margarit
Coordinació: Prof. Joan Fargas Castanys


L’equip docent del màster el conformen professionals amb experiència en la creació i direcció de centres educatius artístics de referència i que actualment es troben en actiu en el seu camp d’especialització: professorat dels departaments de Pedagogia i de Producció i Gestió de l’Escola Superior de Música de Catalunya, amb la col·laboració regular de professorat universitari i de reconeguts professionals del sector.

Serafín Antúnez: Fonaments d’organització educativa
Enric Aragonès: Objectius i reptes a la direcció de centres
Ester Bonal: Objectius i reptes a la direcció de centres
Ruben Bes: Planificació de centre | Orientació TFM | Innovació, investigació i desenvolupament organitzatiu
Maite Carol: Gestió econòmica, financera i de recursos
Javier Duque: Fonaments d’organització educativa
Miquel Àngel Essomba Gelabert: Cultura de centre | Lideratge i Gestió d’Equips
Carles Farràs: Planificació de centre | Gestió econòmica, financera i de recursos | Gestió de RRHH | Objectius i reptes a la direcció de centres
Joan Fargas: Observació de projectes i equips | Cultura de centre | Lideratge i Gestió d’Equips |
Joaquín Gairín Sallán: Qualitat i avaluació de projectes | Innovació, investigació i desenvolupament organitzatiu.
Blanca Gallo: Models i eines a la direcció de centres | Objectius i reptes a la direcció de centres
Ignasi Gómez: Fonaments d’organització educativa | Observació de projectes i equips
Manel Gonzalez Piñero: Objectius i reptes a la direcció de centres
Anna Puig Canal: Qualitat i avaluació de projectes | Innovació, investigació i desenvolupament organitzatiu.
Alberto Sampablo: Gestió econòmica, financera i de recursos | Gestió de RRHH
Núria Sempere: Fonaments d’organització educativa | Objectius i reptes a la direcció de centres
Jordi Umbert: Gestió econòmica, financera i de recursos | Models i eines a la direcció de centres | Objectius i reptes a la direcció de centres

Calendari acadèmic

El Màster es desenvolupa de setembre a juny i està plantejat de manera pràctica per tal que l’estudiant pugui vincular l’aprenentatge a la seva realitat o als seus projectes.

Hi haurà tres tipus de sessions:

 • En línia en horari auto gestionat pel propi estudiant, a partir del treball amb documents, material audiovisual, qüestionaris o pràctiques.

 • En línia presencial a través de vídeo conferències conduïdes pel professor/a de cada assignatura. (També exposicions de persones convidades, presentacions de projectes, taules rodones…) 

 • Tres períodes presencials a l’Esmuc (en moments del calendari que facilitin l’assistència a persones del sector). 

HORARIS

 • Classes: dimarts de 9:30 a 11 i d’11:30 a 13:00 h

 • Tutoria setmanal i activitats complementàries: divendres de 10:00 a 11:00 (11:30 en algunes sessions puntuals programades prèviament)

CALENDARI

 • Presentació del curs: 27 setembre 2024

 • Inici de les classes: 1 d’octubre 2024

 • Darrer dia de classes: 17 de juny 2’25

 • Defenses Treballs fi de Màster: setmana del 7-11 de juliol 2025.
  Convocatòria extraordinària: setmana de l’1-5 setembre 2025.

Períodes presencials a l’ESMUC

 • 11 i 12 d’octubre 2024 (divendres de 10 a 18:30 i dissabte de 9:30 a 17h)

 • 29 i 30 de novembre 2024 (divendres de 10 a 18:30 i dissabte de 9:30 a 17h)

 • Del 12 al 16 d’abril 2025 (12, 13, 14 i 15 de 9:30 a 17h; 16 de 9:30 a 14h)

A qui s’adreça

El Màster en gestió i direcció de centres educatius artístics té com principals grups de destinataris:

 • Membres d’equips directius de centres formatius artístics

 • Professors de centres de formació artístics interessats en fer el pas cap a la gestió

 • Estudiants que hagin finalitzat el grau i vulguin enfocar la seva professió cap a aquest terreny

 • Professionals de la gestió cultural

El perfil de l’alumne del màster està definit, entre d’altres, per les següents notes d’identitat i requisits :

 • Cercar la millora de la pròpia praxi professional, amb una actitud franca i oberta a la reflexió, la crítica, la transformació, la innovació i la recerca sobre l’activitat que es desenvolupa com a gestor.

 • Tenir en la direcció i la gestió un camp de dedicació basat en el servei als altres, amb components clars de desenvolupament personal i de predilecció vocacional. És central per a la realització amb èxit d’aquest màster posseir una profunda implicació amb l’educació i fer-se càrrec de les responsabilitats personals que comporta.

 • Plantejar la dedicació a la gestió com una carrera professional amb entitat pròpia: és la millor manera de donar sentit a uns estudis de màster que requereixen un important esforç personal, són una fita més en la planificació general de la pròpia carrera professional.

Beques
DIBA

La Diputació de Barcelona ofereix dues beques que cobreixen parcialment la Matrícula al Màster. Per presentar-s’hi, la sol·licitud l’ha de fer un ajuntament de la Província de Barcelona que tingui escola de música, i és recomanable que l’Escola de Música en qüestió participi de la Xarxa d’Escoles de Música i Arts de la DIBA. 


Fundació Carasso

Els estudiants del Màster DGCEA poden presentar-se a la beca que La Fundació Carasso ofereix per estudis superiors en mediació cultural Complemento Directo. Programa de apoyo a la formación superior en mediación cultural. 


Vols més informació?

  DADES PERSONALS