Josep Lluís Zaragozà

Departament d'Educació i Mediació Artística

jzaragoza@esmuc.cat

Cap a una nova pedagogia musical

Josep Lluis Zaragoza

Formació


 • Professor superior de música en l’especialitat de clarinet i premi d’honor de fi de grau mitjà i superior al Conservatori Superior Municipal de Barcelona. • Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, itinerari de psicologia de l’educació.

Recerca

Línies d'investigació


 • Psicologia de la percepció musical

 • Didàctica de la música

 • Música a l’educació obligatòria

 • Pràctica reflexiva

 • Metodologia i estratègies didàctiques

Publicacions


 • Llibre: Didàctica de la Música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Graó. Barcelona, 2009.

 • Redactor de les ORIENTACIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM. MÚSICA A L’ESO. Departament d’Ensenyament (2011) (http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2ae82bbf-94ff-48af-82f5-29ef6e5b3942/musica_eso.pdf)

 • Membre de la comissió de redacció del nou CURRÍCULUM DE L'ÀMBIT ARTÍSITC (LOMCE) http://www.xtec.cat/monografics/documents/curriculum/secundaria/annex7.pdf

 • Membre de la comissió de redacció de les orientacions de COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC. http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-educacio-fisica.pdf

 • Competencia perceptiva de la música y patrones musicales. Revista Eufonia, didàctica de la música. Nº 86. de 2021.

 • De les prestacions instrumentals de l’educació musical. Revista Perspectiva escolar. Publicacions Rosa Sensat. 2013

 • Les competències específiques de l’àrea de música. Actes de les VIII jornades de música. ICE-UB 2012.  (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/42655)

 • Els currículums de música a la nova llei d’educació. Revista Escola catalana. 2008

 • Dinàmica de clase y estilo cognitivo del docente. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº17 de 1999.

 • Los adolescentes como aprendices reflexivos: sobre el gusto sí hay algo escrito.  En la revista Aula de innovación educativa nº 87 de 1999

 • La competencia afectiva del docente es una arma cargada de futuro. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº18 del 2000.

 • La lista de los 50 clàsicos populares. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº26 del 2002.

 • Midi to wav:partituras y soporte de audio ad hoc. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº 31 del 2004.

 • Principios musicales y estrategias metacognitivas en el aula. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº 36 del 2006.

 • Competencia interpretativa de la música y patrones musicales. Revista Eufonia nº86. Grao 2021.


 

Premis


 • Premi de la trajectòria professional en la 5a edició (2021) del premis de l’Associació AEMCAT (Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya)

Trajectòria


 • Formador de claustres de professorat d’escoles de música i conservatoris en competències musicals (Programació, didàctica i avaluació) Conservatori de Tortosa, Vila-seca i Reus.

 • Redactor i col·laborador del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el del currículum de Música del Batxillerat de les Arts (Anàlisi Musical) i en l’àmbit de la música en l’educació secundària obligatòria (LOE). Redactor de la comissió del currículum de música (LOMCE)

 • Coordinador general del grup de formadors de formadors en Currículum i Avaluació competencials  dels àmbits curriculars de secundària dels cursos implementats pel Departament d’Educació durant els cursos 17-18 i 18-19.

 • Formador de docents de música de secundària i coordinador del grup de formadors del curs de Currículum i Avaluació competencial, àmbit artístic-Música

 • Formador de Màster de Secundària i d’altres àmbits de formació didàctica a la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Madrid, Universitat Internacional de la Rioja i la Valencia International University.

 • Impartició de cursos, conferències i ponències al voltant de la didàctica de la música a diverses institucions: Associació d’ensenyants de música de Catalunya, Curs Internacional Manuel de Falla, Confederació de Associacions de Educació Musical de l’Estat Espanyol. ICE-UB, UAB, CSMIB, etc.

 • Director pedagògic (2011-13) del projecte d’innovació educativa de les Escoles Tàndem (Esmuc-Escola-Poblenou): LA MÚSICA COM A EIX TRANSVERSAL DEL CURRÍCULUM

 • Formador de l’Equip de Música de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona

 • Sots-coordinador de les proves d’accés a la universitat de la matèria Anàlisi Musical

 • Professor del mòdul de didàctica de l’instrument del Màster en Ensenyaments Artístics d'Estudis Avançats en Interpretació: Instruments de la Música Clàssica i Contemporània (MEAI). Professor de l’assignatura Bases psicopedagógicas de la educación musical del Màster Pedagogía para Músicos organitzat pel Departament de Pedagogia de l’ESMUC.

Docència

Ha estat Professor titular de Didàctica General de la Música a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) Catedràtic d’Ensenyament Secundari (especialitat música).