Informació sobre la qualitat dels programes formatius

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries (Marc VSMA) estableix els processos per al disseny, revisió, millora i certificació final dels estudis proposats per l’Escola Superior de Música de Catalunya a través del Departament d’Educació i impartits en el mateix centre. Una Comissió Específica d’Avaluació s’encarrega d’avaluar la verificació, el seguiment i la modificació de les titulacions. L’acreditació final rau en un equip extern de persones expertes que visita l’escola i revisa l’autoinforme i les evidències aportades pel Comitè d’Avaluació Interna de l’ESMUC. L’AQU publica aquests informes d’avaluació. També els publiquem aquí per facilitar el seu estudi i anàlisi per part dels diferents grups d’interès. 

Informes AQU

Informes d’autoavaluació ESMUC