Pla d’estudis: Orgue

Tipus de matèria
Crèdits ECTS
Obligatòria comuna
20
Obligatòria d'especialitat
6
Optativa d'especialitat
12 o 18
Optativa
6 o 0
Pràctiques externes
4
Treball i Concert de fi de màster 12
Crèdits totals
60
Matèries
Assignatures
ECTS
Q.
Obligatòries comunes
Interpretació avançada
Interpretació instrumental I
10
1
Interpretació instrumental II
10
2
Pràctiques professionals
Pràctiques artístiques externes
4
2
Treball i Concert de fi de màster Recursos documentals per la interpretació i metodologies d'investigació
6
1
Treball i Concert de fi de màster62
Obligatòries d'especialitat
Pràctica interpretativaImprovisació 6
1-2
Formació musical complementària Anàlisi Aplicada a la Interpretació61-2
Optatives d'especialitat
Pràctica interpretativa de conjuntMúsica de Cambra/Acompanyament Coral I i II61-2
Formació teòrica complementàriaFonaments d’Organeria: Història, Tipologies i Manteniment de l’Instrument 6
Història i Evolució del Repertori Organístic 6
Optatives (comunes a totes les especialitats)
Formació professional complementària (escollir 1 assignatura)Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
6
2
Promoció professional
6
1
Fonaments didàctics de l'instrument al grau6
2