Igualtat

L’ESMUC vol ser un referent en el respecte dels drets fonamentals de les persones, i s’ha compromès a prevenir i erradicar qualsevol discriminació per raó de sexe o gènere, de l’orientació sexual, de la identitat i/o l’expressió de gènere, situacions d’assetjament que puguin tenir lloc dins l’àmbit de l’Escola o d’altres conductes discriminatòries o d’abús de poder.

Amb el protocol antiassetjament, s’estableixen els mecanismes per protegir membres de la comunitat ESMUC i avançar cap a una societat més justa, cívica i respectuosa amb els drets i la dignitat de les persones.

L’ESMUC contra l’assetjament sexual i la discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere

Què és l’assetjament sexual?

Constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual, que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu (Art. 7.1LOIEDH)

Exemples de comportaments que poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual

Comportaments verbals:

 • Fer comentaris sexuals obscens

 • Fer bromes sexuals ofensives

 • Adreçar-se de forma denigrant o obscena

 • Difondre rumors sobre la vida sexual d’una persona

 • Preguntar o explicar fantasies o preferències sexuals

 • Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física d’altri

 • Parlar sobre les pròpies pràctiques o capacitats sexuals

 • Convidar persistentment a participar en activitats socials lúdiques

 • Oferir o fer pressió per concretar cites compromeses o trobades sexuals

 • Demandes de favors sexuals

Comportaments no verbals:

 • Mirades lascives al cos

 • Gestos obscens

 • Ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges d’internet de contingut sexual explícit

 • Cartes, notes o missatges de correu electrònic, de mòbil o per qualsevol altra xarxa social de contingut sexual de caràcter ofensiu

Comportaments físics:

 • Fer un apropament físic excessiu

 • Arraconar, buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona de forma innecessària

 • Establir contacte físic deliberat (pessigar, tocar, fer massatges)

 • Tocar intencionadament o “accidentalment” les parts sexuals del cos

Què és l’assetjament per raó de sexe o gènere?

Constitueix assetjament per raó de sexe o gènere qualsevol comportament no desitjat, verbal o físic, realitzat en funció del sexe o gènere d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu (Art. 7.2 LOIEDH)

Exemples de comportaments que poden evidenciar l’existència d’assetjament per raó de sexe o gènere 

 • Discriminar una treballadora o una alumna només pel fet de ser dona

 • Dur a terme qualsevol pràctica que comporti una vulneració dels drets de les dones pel simple fet de ser dones

 • Discriminar una treballadora o una alumna pel fet d’estar embarassada o per la seva maternitat

 • Discriminar un treballador o treballadora per motiu del seu gènere (perquè no exerceix el rol que culturalment s’ha atribuït al seu sexe) o en l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal i laboral

 • Mostrar actituds condescendents o paternalistes

 • Tenir conductes discriminatòries per raó de sexe o gènere

 • Adreçar-se a la persona de forma ofensiva

 • Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona per raó del seu sexe

 • Utilitzar humor sexista

 • Ignorar aportacions, comentaris o accions, per raó del sexe o gènere de la persona

 • Assignar tasques sense sentit o impossibles d’assolir per raó de sexe o gènere

 • Sabotejar la feina feta o impedir -deliberadament- l’accés als mitjans adequats per realitzar-la (informació, documents, equipament) per raó de sexe o gènere

 • Denegar de manera arbitrària permisos als quals la persona té dret per raó de sexe o gènere

Què és l’assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de gènere?

S’entén per Constitueix assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona
que tingui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica
o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest (Llei 11/2014)

Exemples de comportaments que poden evidenciar l’existència d’assetjament per l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de gènere 

 • Ridiculitzar, menysprear o aïllar les persones per raó de la identitat de gènere, l’expressió de gènere, i/o l’orientació sexual de la persona treballadora o alumna

 • Mostrar conductes discriminatòries pel fet de no ser heterosexual

 • Dirigir-se a la persona de forma ofensiva per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

 • Portar a terme actes o utilitzar expressions vexatòries que incitin a exercir violència contra una persona o col·lectiu per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

 • Fer desqualificacions, burles, acudits, gestos o comentaris ofensius amb connotacions LGTBIfòbiques a l’àmbit laboral o acadèmic, o fer mofa o ridiculització pública de drets reconeguts en l’àmbit de la igualtat i la diversitat

 • Incitar a l’odi, a la violència o a la discriminació contra els col·lectius LGBTI+

 • Fer bromes/acudits que estereotipin persones no heterosexuals

 • Denegar drets de conciliació a persones amb un model de família no tradicional

 • Discriminar pel fet de no ser cisgènere

 • Fer bromes/acudits que estereotipin persones transgènere

 • Ignorar aportacions, comentaris o accions (excloure, no prendre seriosament)

Altres conductes discriminatòries i d’abús de poder

Es considera discriminació qualsevol actuació que suposi un tracte desfavorable, d’inferioritat o excloent per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge i condició o circumstància personal o social (tals com nivell econòmic o poder adquisitiu, condicions físiques i/o intel·lectuals o qualsevol altra de caire “classista”), així com l’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat o edat, l’assetjament laboral i/o acadèmic

Violència en l’àmbit digital

Quan les conductes a les quals es refereix aquest Protocol es produeixin utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, a través d’internet, el telèfon i les xarxes socials (no és necessari que persona agressora i víctima tinguin un contacte físic presencial), estarem davant conductes de violència digital o ciberviolència

El compromís de l’ESMUC en la prevenció, la detecció i l’adopció de mesures contra l’assetjament i la discriminació

Garantir els següents principis en qualsevol procediment d’assetjament i discriminació:

 • Respecte i protecció

 • Confidencialitat

 • Dret a la informació i al testimoni de les persones afectades

 • Suport de persones formades específicament

 • Diligència i celeritat

 • Tracte just

 • Protecció davant possibles represàlies

En el cas que s’acrediti qualsevol cas d’assetjament sexual o discriminació, a la persona responsable se li aplicarà una sanció qualificada com a molt greu en les previsions disciplinàries i podrà ser acomiadada en el cas del personal o expulsada en el cas de l’alumnat.

Què puc fer si pateixo alguns tipus d’assetjament

La comissió antiassetjament

Està formada per:

 • La Direcció General
  Núria Sempere

 • La Cap de Recursos Humans
  Mònica Bayo
  La Tècnica de Gènere
  Gisela Garcia

 • Dues persones de la plantilla de l’ESMUC, una de les quals ha de pertànyer al col·lectiu del professorat i l’altra al d’administració i serveis
  Marc Heilbron
  Maria Franch

 • Una persona representant del Comitè d’Empresa
  Carme Sediles

El protocol antiassetjament

Pla d’Igualtat de l’ESMUC

El primer Pla d’Igualtat de l’ESMUC es va aprovar el maig de 2015. En aquests moments s’està elaborant el segon Pla d’Igualtat.