Pla d’estudis: Especialitat veu

Tipus de matèria
Crèdits ECTS
Obligatòria comuna
20
Obligatòria d'especialitat
6
Optativa d'especialitat
12 o 18
Optativa
6 o 0
Pràctiques externes
4
Treball/concert fi de màster
12
Crèdits totals
60


Matèries
Assignatures
ECTS
Q.
Obligatòries comunes
Interpretació avançada
Interpretació instrumental I
10
1
Interpretació instrumental II
10
2
Pràctiques professionals
Pràctiques artístiques externes
4
2
Treball/concert fi de màster
Recursos documentals per la interpretació i metodologies d'investigació
6
1
Treball/concert final62
Obligatòries d'especialitat
Pràctica interpretativa
Coaching vocal
6
2
Optatives d'especialitat
Fonètica i poètica
Fonètica i dicció de la llengua espanyola
6
1-2
Fonètica i dicció de llengües estrangeres (alemany, francès)
6
1-2
Poètica 6
1-2
Formació pràctica complementaria
Treball escena per a cantants/es
6
1-2
Formació corporal especialitzada
6
1-2
Optatives (comunes a totes les especialitats)
Formació professional complementària
Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
6
2
Promoció professional
6
1
Fonaments didàctics de l'instrument al grau superior
6
2