Pla d’estudis: Especialitat guitarra

Tipus de matèria
Crèdits ECTS
Obligatòria comuna
20
Obligatòria d'especialitat
18
Optativa d'especialitat
6
Pràctiques externes
4
Treball i Concert de fi de màster
12
Crèdits totals
60
Matèries
Assignatures
ECTS
Q.
Obligatòries comunes
Interpretació avançada
Interpretació instrumental I
10
1
Interpretació instrumental II
10
2
Pràctiques professionals
Pràctiques artístiques externes
4
2
Treball i Concert de fi de màster Recursos documentals per la interpretació i metodologies d'investigació
6
1
Treball i Concert de fi de màster62
Obligatòries d'especialitat
Pràctica interpretativa de conjunt
Música de Cambra I i II 6
1-2
Formació teòrica complementària

La Tècnica Guitarrística. Història de les Metodologies i Aplicació a l’Execució Moderna 6
1-2
Anàlisi Aplicada a la Interpretació61-2
Optatives (comunes a totes les especialitats)
Formació professional complementària (escollir 1 assignatura) Aspectes Fisiològics i Psicològics de la Pràctica Interpretativa 6
2
Promoció professional
6
1
Fonaments didàctics de l'instrument al grau superior
6
2