Tràmits acadèmics de Grau

Pots trobar tota la informació sobre normatives i tràmits que afecten tant als estudis de Grau en ensenyaments artístics superiors de Música com als estudis de Màster, així com els horaris de les assignatures col·lectives, a la intranet de l’escola.

Anul·lació de convocatòria

L’estudiant pot sol·licitar l’anul·lació de convocatòria d’una o més assignatures matriculades que decideix no cursar per tal  que no se li qualifiqui com a suspens ni li computi en el nombre màxim autoritzat de convocatòries per superar una assignatura. (Consulta la intranet de l’escola ‘Informació acadèmica’).

L’estudiant pot sol·licitar l’anul·lació de convocatòria abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la docència de l’assignatura.

No s’acceptaran anul·lacions de convocatòria per a les assignatures de la matèria Música de conjunt. Es podran acceptar casos de força major i amb presentació dels justificants corresponents. (Normativa aprovada pel Consell de Direcció, 31-05-21).

L’anul·lació de convocatòria d’una assignatura no computa a efectes de l’aplicació de recàrrecs per matrícules successives en la mateixa assignatura.

L’anul·lació de convocatòria no comporta la devolució de l’import abonat.

Sol·licitud del títol

Un cop finalitzats els estudis, pots sol·licitar el títol de Grau en ensenyaments artístics superiors de Música.

Per fer-ho, cal que enviïs un correu electrònic a: secretaria.academica@esmuc.cat, amb l’assumpte “Tramitació del títol”. Hi hauràs d’adjuntar:

  • El formulari de sol·licitud emplenat

  • DNI (nacionalitat espanyola)

  • Carta d’identitat o passaport (altres països U.E.)

  • Acreditació de domini de la llengua estrangera, si no s’ha lliurat abans

La recollida del títol és únicament presencial. 

Caldrà que et personis a les oficines de l’ESMUC durant l’horari d’atenció al públic, o autoritzar una tercera persona per recollir-lo.

Altres comunicacions amb Secretaria Acadèmica

Per altres tràmits, empleneu el formulari general de sol·licitud. Per qualsevol consulta, contacteu amb Secretaria Acadèmica: secretaria.academica@esmuc.cat