Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ)

L’ESMUC estableix, documenta i manté un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ-ESMUC), d’acord amb les indicacions establertes en el programa AUDIT-EAS de l’agència de qualitat AQU Catalunya, sota les indicacions i seguiment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El SIGQ-ESMUC és un sistema basat en els processos formatius que despleguen les directrius definides al programa AUDIT-ESMUC. A més, el model de gestió emprat busca seguir el cicle de millora contínua:

 • Identificar que es fa i que és el que es vol fer i planificar les tasques a realitzar.

 • Desenvolupar les tasques planificades complint amb els compromisos adquirits.

 • Revisar les accions dutes a terme recollint evidències, mesurant els resultats i detectant desviacions respecte als objectius inicials.

 • Actuar analitzant les causes de les desviacions i determinant objectius de millora.

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat està format pel Manual de Qualitat, on s’exposen les línies bàsiques de la política de qualitat, i els diferents Processos relacionats amb la qualitat de tots els plans formatius de l’Esmuc.

Processos desenvolupats en el SGIQ
 • 1.1 Definir la política i els objectius de qualitat de la formació

 • 2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius

 • 3.1 Perfil d’ingrés, proves d’accés i admissió

 • 3.2 Matriculació

 • 3.3 Captació d’estudiants

 • 3.4 Suport i orientació als estudiants

 • 3.5 Desenvolupament de la metodologia d’ensenyament i avaluació

 • 3.6 Gestió de la mobilitat dels estudiants

 • 3.7 Gestió de les pràctiques externes

 • 4.1 Definició de la política de personal

 • 4.2 Selecció de personal

 • 4.2.1 Selecció de personal docent

 • 4.2.2 Selecció de personal de suport a la docència

 • 4.2.3 Selecció de personal d’administració i serveis

 • 4.3 Formació de personal

 • 4.4 Avaluació i reconeixement de personal

 • 5.1 Gestió i millora dels recursos materials

 • 5.2 Gestió i millora dels serveis

 • 6.1 Recollida i anàlisi dels resultats

 • 6.2 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments

 • 7.1 Publicació d’informació i rendició de comptes sobre els programes formatius