Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ)

L’ESMUC estableix, documenta i manté un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ-ESMUC), d’acord amb les indicacions establertes en el programa AUDIT-EAS de l’agència de qualitat AQU Catalunya, sota les indicacions i seguiment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El SIGQ-ESMUC és un sistema basat en els processos formatius que despleguen les directrius definides al programa AUDIT-ESMUC. A més, el model de gestió emprat busca seguir el cicle de millora contínua:

  • Identificar que es fa i que és el que es vol fer i planificar les tasques a realitzar.

  • Desenvolupar les tasques planificades complint amb els compromisos adquirits.

  • Revisar les accions dutes a terme recollint evidències, mesurant els resultats i detectant desviacions respecte als objectius inicials.

  • Actuar analitzant les causes de les desviacions i determinant objectius de millora.

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat està format pel Manual de Qualitat, on s’exposen les línies bàsiques de la política de qualitat, i els diferents Processos relacionats amb la qualitat de tots els plans formatius de l’Esmuc.

Manual de Qualitat (en revisió)

Processos desenvolupats en el SIGQ