Política de col·leccions i donacions

Protocol de donacions de fons

Protocol d’acceptació de donacions de la Biblioteca-CRAI de l’ESMUC

La Biblioteca-CRAI de l’ESMUC ha constituït el seu fons de manera significativa gràcies a la generositat de totes les persones i entitats que hi han contribuït mitjançant donacions i cessions de llibres, revistes, CD, partitures i altres tipus de documents. 

Amb aquest protocol es pretén garantir que tots els documents que s’incorporen al catàleg s’adeqüin a la política de desenvolupament de la col·lecció de la Biblioteca i que es garanteixi l’aplicació d’uns criteris comuns a l’hora d’acceptar una donació.

Criteris generals d’acceptació de donacions

La Biblioteca-CRAI accepta totes les donacions de documents en bon estat de conservació, que són d’interès per a la docència i la recerca realitzada a l’ESMUC.


No s’accepten documents que es troben en els següents supòsits:

Criteris quantitatius
 • Documents duplicats, ja existents al fons de l’ESMUC.

 • Documents en formats obsolets (VHS, beta, disquets, cassets, discs de vinil, CD, etc.). Només s’acceptaran CD en els casos que els intèrprets, compositors i/o directors de l’enregistrament formin part de la comunitat ESMUC (professorat, alumnat, PAS i ex-alumnes).

 • Documents incomplets.

 • Documents amb continguts obsolets o de ràpida obsolescència, actualitzats per publicacions posteriors.

 • Documents en què el cost del trasllat superi i/o no sigui proporcional al valor de la donació.

 • Documents no originals protegits per la llei: obres fotocopiades o digitalitzades, còpies de vídeos o CD, etc.

 • Documents no publicats.

 • Documents que es poden trobar en format electrònic i d’accés no restringit.

 • Números solts d’una revista que no serveixin per completar la col·lecció de l’ESMUC.

 • Material menor o d’arxiu que no s’ajusti a cap fons específic existent.

 • Obres de literatura groga o de quiosc que es regalen amb diaris i revistes.

 • Separates de les quals la Biblioteca ja disposa de la publicació original.

 • Documents disponibles al fons de l’ESMUC en una altra llengua.

 • Documents disponibles al fons de l’ESMUC i publicats per una altra editorial.

.

Criteris qualitatius
 • Documents en mal estat de conservació.

 • Documents que no siguin dels àmbits d’interès per a l’estudi i el treball artístic desenvolupat a l’ESMUC.

 • Documents amb contingut no apropiat al nivell acadèmic de l’ESMUC.

 • Documents publicats més de quaranta anys enrere.

.

Quin tractament reben els documents i fons donats

Els documents procedents d’una donació s’integren al fons de l’ESMUC i es poden localitzar a través del catàleg de la Biblioteca, sent subjectes a les mateixes condicions d’ús que qualsevol altre document.

La Biblioteca envia una carta o correu electrònic al/a la donant agraint-li la seva contribució. Un cop catalogat el document, es fa constar el nom del/de la donant al registre bibliogràfic del catàleg.

Com fer una donació

Les donacions es formalitzaran a través del Formulari de donació de documents, que trobareu al final de la pàgina. És necessari presentar un breu inventari de la documentació que s’ofereix (indicant els camps d’autor/a, títol, editorial, suport i any).

La Biblioteca donarà una resposta per escrit a totes les propostes de donacions després d’haver estat valorades seguint els criteris esmentats anteriorment.

En cas que la Biblioteca accepti la donació, també es podrà fer càrrec del seu trasllat.

Al taulell es podran acceptar les donacions de petit volum.

  DADES PERSONALS

  DADES DE LA DONACIÓ