Normatives

Les normatives i reglaments que regeixen l’accés als serveis i l’ús de les instal·lacions i documents de la Biblioteca-CRAI ha estat aprovades pel Consell de Direcció de l’ESMUC:

Carta de drets i deures

Carta de drets i deures dels usuaris/es de la Biblioteca-CRAI de l’Escola Superior de Música de Catalunya

*Aprovada pel Consell de Direcció de l’ESMUC en data 6 de juny del 2006.

Drets

1. Disposar d’unes instal·lacions, equipaments i recursos d’informació adequats a les àrees de coneixement pròpies de l’Escola.

2. Obtenir informació independentment de la seva localització, mitjançant la consulta i el préstec local, i el préstec interbibliotecari.

3. Suggerir l’adquisició de nous fons necessaris per al desenvolupament de les activitats docents, de recerca i d’estudi.

4. Rebre assessorament en la cerca i l’obtenció d’informació, així com formació en els recursos i serveis que ofereix la Biblioteca.

5. Tenir la garantia de confidencialitat de les seves dades personals així com de les seves necessitats d’informació.

6. Rebre una atenció personalitzada, correcta i eficient per part del personal de la Biblioteca.

Deures

1. Contribuir a mantenir les instal·lacions, els equipaments i els recursos d’informació disponibles en les millors condicions per a les activitats pròpies de la Biblioteca.

2. Per tant no es poden introduir aliments ni begudes a la Biblioteca, ni malmetre cap document o equipament.

3. Respectar l’ordre de la documentació deixant els documents utilitzats als carros per a facilitar la seva futura localització. Un document mal col·locat és un document perdut.

4. Ser respectuós amb els usuaris/àries i contribuir a fer que la Biblioteca pugui complir adequadament les seves funcions, en un ambient general de silenci, que faciliti la concentració per a l’estudi, la investigació, la consulta i lectura dels materials.

5. Per tant cal tenir el telèfon mòbil silenciat i no es poden respondre trucades dins la Biblioteca, així com moderar el volum dels auriculars i evitar produir sorolls que puguin molestar la resta d’usuaris/àries.

6. Atenir-se a les normatives que regulen els serveis de la Biblioteca i mantenir les dades personals actualitzades per a poder gaudir dels serveis que així ho requereixen.

7. Respectar el personal de la Biblioteca i seguir les seves indicacions i suggeriments, així com els horaris d’obertura establerts.

L’incompliment reiterat d’aquests deures serà sancionat amb l’expulsió immediata de l’usuari/ària del recinte i amb la negació d’accés als serveis de la Biblioteca per un període de temps a determinar en funció de la gravetat de l’actuació.

Addenda (juny 2021):
Tenir un deutes amb l’Escola Superior de Música de Catalunya comporta l’exclusió dels serveis proporcionats per la Biblioteca-CRAI.

Reglament del servei de préstec

Reglament del servei de préstec de la Biblioteca-CRAI de l’ESMUC

*Aprovat pel Consell de Direcció de l’ESMUC en data 15 de desembre de 2014.

Preàmbul
L’objectiu del servei de préstec és facilitar la consulta dels fons de la Biblioteca fora del seu propi local a totes les persones autoritzades.

1. Definició
Utilitzar el servei de préstec vol dir treure el document de la Biblioteca per un temps determinat, i fer-se responsable de la seva conservació i retorn en el termini estipulat.

2. Usuaris/àries
Són usuaris/àries del servei tots els membres de l’Escola Superior de Música de Catalunya: alumnat, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis (PAS) i Alumni.
Poden utilitzar aquest servei les persones o institucions externes autoritzades.

3. Durada i condicions del préstec
3.1. El servei de préstec només pot ser utilitzat pels/per les titulars del carnet de l’Escola. En cas que els usuaris/àries no disposin de carnet però reuneixin les condicions esmentades en l’article 2 d’aquest Reglament, la Biblioteca els facilitarà un carnet propi per a l’ús del servei. És necessària la presentació d’aquest document sempre que es vulgui utilitzar el servei de préstec.
Els carnets d’alumnat, professorat i PAS perden la seva validesa quan finalitza la seva vinculació amb l’Escola. Els carnets d’Alumni i persones o institucions externes esmentades a l’article 2 tenen una validesa de 4 anys. Per la possessió d’aquest carnet s’haurà d’abonar l’import estipulat a les tarifes en vigor del servei de Biblioteca.
3.2 El personal docent i investigador i el PAS poden tenir fins a un màxim de 10 documents en préstec per un termini de 30 dies. Aquest termini pot ser prorrogable un màxim de 2 vegades sempre que cap altre/a usuari/ària hagi sol·licitat els documents en préstec i la petició de pròrroga es realitzi dins el termini hàbil del préstec.
3.3. L’alumnat del títol superior de música de l’Escola, de màsters, postgraus i formació continuada, i els/les Alumni o persones externes a l’Escola autoritzades a utilitzar aquest servei poden demanar en préstec fins a un màxim de 6 documents durant 15 dies, prorrogables en les mateixes condicions esmentades en l’apartat 3.2.
3.4. Les institucions externes poden tenir fins a un màxim de 20 documents en préstec durant 30 dies, prorrogables en les mateixes condicions esmentades en l’apartat 3.2.

4. Reserves
Tots els usuaris/àries poden fer reserva de les obres que estiguin en préstec, de manera que s’incorporaran a una llista d’espera. Es poden reservar fins a un màxim de 6 obres de manera simultània. Els usuaris/àries tenen un termini de 5 dies per recollir les seves reserves; passat aquest termini, la reserva serà anul·lada.

5. Documents objecte de préstec
Tot el fons de la Biblioteca pot ser objecte de préstec, a excepció d’alguns materials que, per la seva raresa, utilització freqüent, estat de conservació, etc., poden ser exclosos de préstec o objecte de préstec restringit. Els documents exclosos de préstec són els següents:
a)       Les obres de referència (enciclopèdies, catàlegs, diccionaris, etc.).
b)       LP, VHS, cassettes i microformes.
c)       Documents antics, rars i valuosos.
d)       Documents molt consultats, dels quals la Biblioteca només té un exemplar. En cas de tenir-ne diverses còpies, una o diverses d’aquestes queden excloses de préstec per assegurar-ne la possibilitat de consulta a la sala de lectura.
e)       Documents moderns exhaurits i difícilment reemplaçables.
f)        Projectes de final de carrera.
g)       El darrer exemplar publicat de cada títol de revista.
h)       Altres documents que el/la cap de la Biblioteca consideri que hagin de ser exclosos de préstec.

6. Incompliment del Reglament
6.1. El fet de no retornar els documents en préstec dins el termini establert serà motiu de sanció.
6.2. Les sancions s’aplicaran a partir del primer dia de retard. S’acumularà un punt de sanció per a cada dia i per a cada document que es retorni amb retard.
Quan un/a usuari/ària inscrit dins el grup de personal docent i investigador o de PAS acumuli 30 punts de bloqueig, no podrà endur-se documents en préstec durant 15 dies.
Quan un/a usuari/ària inscrit dins el grup d’alumnat del títol superior de música de l’Escola, de màsters, postgraus i formació continuada, d’Alumni o de persones externes a l’Escola autoritzades a utilitzar aquest servei acumuli 18 punts de bloqueig, no podrà endur-se documents en préstec durant 15 dies.
Quan un/a usuari/ària inscrit dins el grup d’institucions externes acumuli 60 punts de bloqueig, no podrà endur-se documents en préstec durant 15 dies.
Si s’acumulen més punts que el límit de bloqueig, aquests punts sobrants s’utilitzaran en la següent sanció.
6.3. L’acumulació de 6 setmanes de retard comportarà la suspensió del dret als serveis de préstec de la Biblioteca, Parc d’Instruments i Servei d’Audiovisuals, i al servei de reserva d’aules fins la regularització de la situació amb la Biblioteca. Un cop retornats els documents a la Biblioteca, l’usuari/ària podrà gaudir altre cop dels serveis de l’Escola, però li serà aplicada la corresponent suspensió del dret al servei de préstec de la Biblioteca tal i com s’estipula al punt 6.2 d’aquest reglament.
6.4. Es realitzaran un màxim de tres reclamacions per correu electrònic segons les dades personals de què disposa la Biblioteca. És responsabilitat de l’usuari/ària mantenir-les actualitzades.
L’usuari/ària que acumuli 5 setmanes de retard en el retorn d’un document rebrà una carta comunicant la situació i les sancions a aplicar si no es retorna el document en el termini d’una setmana.
6.5. En cas de pèrdua, l’usuari/ària haurà de restituir l’obra prestada per un exemplar de la mateixa edició, o, en cas d’una obra exhaurida, d’un exemplar de característiques similars proposat per el/la cap de la Biblioteca. Aquesta mateixa sanció serà també aplicada en cas de deteriorament de l’obra prestada per part de l’usuari/ària.
L’usuari/ària no podrà tornar a utilitzar els serveis de préstec de la Biblioteca, Parc d’Instruments i Servei d’Audiovisuals, ni el servei de reserva d’aules fins al compliment satisfactori de la sanció.
6.6. Tot el reglament afectarà per igual a l’alumnat, personal docent i investigador i PAS de l’Escola.
Les sancions a Alumni i persones o institucions externes autoritzades a utilitzar el servei de préstec de l’Escola es regiran pels punts 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6 d’aquest Reglament. El fet de no retornar un document en el termini màxim de 6 setmanes comportarà la pèrdua definitiva del carnet d’usuari/ària de la Biblioteca, i, en conseqüència, l’anul•lació permanent de l’accés a tots els serveis que la possessió d’aquest carnet dóna dret. Aquesta pèrdua impedirà a l’usuari/ària, permanentment i irrebatible, tornar a demanar el carnet d’usuari/ària i accedir al servei de préstec.
Les sancions a l’alumnat que ja s’han graduat es regiran pels punts 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6 d’aquest Reglament. El fet de no retornar un document en el termini màxim de 6 setmanes comportarà la impossibilitat d’accedir als serveis que ofereix a Alumni Esmuc, fins que no es retornin els documents objecte de préstec.

7. Clàusula final
Correspon al/a la cap de la Biblioteca vetllar pel compliment d’aquest Reglament i prendre les mesures adequades per al bon funcionament del servei.

Tenir un deutes amb l’Escola Superior de Música de Catalunya comporta l’exclusió de qualsevol benefici econòmic (beques, ajuts…), d’avaluació de les assignatures cursades i en darrer terme de serveis de l’Escola (Biblioteca-CRAI, Parc d’instruments…).