Exercicis Part B – Direcció

En l’especialitat de Direcció hi ha quatre exercicis.

B4.- Exercici d’harmonització i instrumentació (30%)

Comporta dues parts: una primera d’harmonització a quatre veus d’un baix i/o una melodia donades, de no més de 8 compassos, i una segona d’instrumentació de l’harmonització de la primera part, per a una formació instrumental donada.

Es valora la correcció dels encadenaments harmònics i de la conducció de les veus, el sentit de frase, les modulacions i l’adequació harmònica al context de la veu donada, en el cas del primer exercici, i l’ús correcte dels instruments, la idoneïtat de les seves frases i del registre emprat en cada cas, les dinàmiques i tipus d’atac, i la correcció en les parts transportades en el cas d’instruments transpositors, l’adequació i equilibri de les combinacions instrumentals i el sentit estructural de la instrumentació proposada, en el cas del segon exercici.

El temps màxim per fer aquest exercici és d’una hora i trenta minuts.

B5.- Exercici de reconeixement auditiu (20%)

Consisteix en un exercici de reconeixement d’acords i un exercici de reconeixement d’errors a partir de l’audició amb notes canviades d’una partitura donada. Es valoren les capacitats auditives del candidat, que són un aspecte fonamental en aquesta especialitat, en el reconeixement dels elements i contextos proposats.

Aquest apartat té una durada màxima de quinze minuts.

B6.- Exercici de realització a vista (30%)

Els aspirants a l’especialitat de Direcció han de fer un exercici de reducció al piano d’una partitura per a orquestra, de no més de vuit compassos, per una plantilla de corda més algun instrument de vent, inclosos transpositors, i a més han de poder cantar una veu d’una obra o fragment coral, de no més de vuit compassos, que se’ls donarà.

Els aspirants també hauran de mostrar l’adequació del seu gest musical dirigint un petit fragment.

L’aspirant disposa de quinze minuts per a la preparació de la lectura de l’obra o fragment musical.

La comissió avaluadora podrà donar indicacions musicals sobre la realització, i sobre qüestions generals vinculades a l’especialitat, a les quals haurà de respondre l’aspirant. Es valora la capacitat d’afinació i entonació, i la capacitat d’extreure i tocar la informació musical principal. Es valoraran també les capacitats rítmiques i de fraseig, les capacitats de gest musical adequat, així com la capacitat de reacció i adequació a les indicacions de la comissió avaluadora.

B19.- Lectura a vista al piano (20%)

Té per objectiu detectar la capacitat de lectura i seguiment pianístic d’una partitura (rítmica, mètrica, dinàmiques, fraseig), la capacitat de reacció i la immediatesa musical.

L’aspirant disposa de quinze minuts per a la preparació de la lectura d’una petita peça o fragment musical, que haurà de tocar.

Es valora l’aptitud de lectura i de comprensió d’un text musical i la seva realització al piano. La comissió avaluadora tindrà en compte la capacitat del candidat per aproximar-se i confegir sentit musical al fragment.

Valoració dels exercicis de l’especialitat de Direcció
Part B Direcció
B4
Harmonització i instrumentació
30%
B5Reconeixement auditiu20%
B6Realització a vista30%
B19Lectura a vista al piano20%