Exercicis Part B – Pedagogia

En l’especialitat de Pedagogia hi ha cinc exercicis.

Proves

B9.- Escrit sobre l’aprenentatge musical propi, trajectòria i motivació (15%)

Es facilitarà a tots les/els aspirants un full amb tres preguntes relatives al seu propi procés d’aprenentatge musical, la seva trajectòria i les seves motivacions per estudiar pedagogia. Les preguntes tindran un format de resposta oberta que convidi a la reflexió de les pròpies vivències. Els/les aspirants hauran de contestar les preguntes per escrit. L’extensió de les respostes serà d’una o dues pàgines.

La durada total de l’exercici B9 serà de 15 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge (70%)

Grau en què l’aspirant demostra capacitat d’atorgar significació, de connectar i de reflexionar sobre l’experiència del propi procés d’aprenentatge, tot desenvolupant-ne i explicant-ne aspectes concrets; actituds percebudes de curiositat, indagació, exploració, qüestionaments, etc.; realitza transferències del pla educatiu a la vida en general.
 
Capacitat comunicativa formal (30%)

Grau en què l’aspirant estructura el discurs escrit amb correcció, construeix arguments amb coherència i escriu amb correcció ortogràfica, sintàctica i expressiva.

B10.- Debat sobre un tema pedagògic (15%)

Es facilitarà un text de temàtica pedagògica de com a molt dues pàgines de llargada aproximadament, i en el que no es farà ús de vocabulari expert. Les persones aspirants disposaran d’una estona per llegir-lo i prendre apunts, i després s’iniciarà un col·loqui-debat dinamitzat per un dels membres de la comissió avaluadora. Aquest exercici es realitzarà en grups de aproximadament vuit aspirants.

La durada total de l’exercici B10 serà de 45 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Construcció del discurs (30%)

Grau en què l’aspirant demostra claredat i coherència a l’hora d’argumentar i justificar idees, expressa idees que tenen relació amb el text proposat amb claredat i concisió i segueix un fil central i/o pertinent, no col·lateral anecdòtic.

Contribució a la construcció del diàleg i del debat (70%)

Grau en què l’aspirant demostra capacitat d’interacció, de comunicació, d’expressió, d’escolta i de treball en equip, aportant alguna idea nova i mostrant iniciativa; recull idees i arguments d’altres i hi afegeix, matisa, contrasta; en el conjunt d’intervencions, ha fet servir un temps equitatiu, no acapara; la seva intervenció aporta alguna cosa/funció: obrir el debat, aprofundir, recollir, contrastar, sintetitzar, resumir, etc.

B11.- Lectura a vista amb l’instrument (15%)

Es facilitarà una peça a vista poc complexa, la qual es treballarà amb un grup d’aspirants de quatre/cinc integrants. Es demanarà que demostrin coneixements musicals com saber desenvolupar:

  • Un acompanyament

  • Una segona veu

  • Una variació

També es demanarà que desenvolupin diversos rols musicals: interpretar la melodia, fer-ne l’acompanyament, un baix, improvisar algun petit fragment a partir del elements donats, etc.

La durada total d’aquest exercici serà de 30 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Interpretació: Lectura musical a vista (50%)

Grau en què l’aspirant demostra precisió i correcció en la lectura musical i la capacitat de millorar els errors, i ho realitza amb expressivitat i comunicació.

Comprensió (percepció) del context musical i grupal (30%)

Grau en què l’aspirant situa el seu rol dins del conjunt sota unes indicacions determinades.

Creació i originalitat (20%)

Grau en què l’aspirant demostra capacitat d’improvisació i creativitat de manera adequada i demostra originalitat amb el material que proposa.

B12.- Dinàmiques musicals en grup (20%)

a. Habilitats motrius i sentit rítmic. 

En grups de vuit aspirants aproximadament, es proposaran algunes dinàmiques que tinguin a veure amb un escalfament rítmic actiu i de moviment, així com habilitats motrius en relació a l’espai. També es podrà demanar que realitzin una creació, variació i/o improvisació a partir d’un motiu musical i/o de moviment.

b. Veu i sentit melòdic-harmònic.

Es proposaran algunes dinàmiques que tinguin a veure amb la capacitat interpretativa vocal. Es treballarà a partir de la imitació i/o repentització d’una peça senzilla donada al mateix moment. A partir d’aquest material es treballaran determinats aspectes harmònics i melòdics amb resposta vocal per tal de discernir quin nivell de coneixements musicals tenen i quin ús fan de la veu. També es proposaran alguns exercicis de percepció i/o transcripció.

La durada total d’aquest exercici és de 40 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Habilitats motrius i sentit rítmic (25%)

Imitació i memorització (65%)
Grau en què l’aspirant reté un fragment musical i el repeteix de manera adequada amb el tempo i mètrica en el discurs de l’actuació realitzada en grup.
 
Improvisació i creació (35%)
Grau en què l’aspirant combina elements del discurs musical intervenint-hi de manera adequada amb el tempo, mètrica, modalitat i harmonia de l’actuació realitzada en grup.
 
Veu i sentit melòdic-harmònic (45%)

Imitació  i reproducció d’una melodia cantada (20%)
Grau en què l’aspirant reté una frase musical i la repeteix de manera adequada amb l’afinació, caràcter, tempo i mètrica en el discurs de l’actuació realitzada en grup.
 
Salut i correcció vocal (10%)
Grau en què l’aspirant mostra una emissió vocal saludable respecte dels paràmetres que indiquen alteració (veu bufada, rasposa, constreta i agreujada).
 
Afinació (30%)
Grau en què l’aspirant mostra adequació en l’alçada dels sons en relació al context musical de l’actuació (harmonia, mètrica…)
 
Habilitat de lectura cantada (40%)
Grau en què l’aspirant descodifica, amb la veu, les alçades intervàl·liques, ritmes, agògica i expressió de l’escriptura musical.
 
Capacitat de reacció i autocorrecció (30%)

Grau en què l’aspirant modifica la seva intervenció en el discurs musical, de forma autònoma, i de manera adequada amb el tempo, mètrica, modalitat i harmonia de l’actuació realitzada en grup.

B16.- Exercici d’interpretació (35%)

Té per objectiu mostrar les capacitats interpretatives de la persona aspirant.

En començar l’exercici caldrà presentar a la comissió avaluadora, per triplicat, les partitures de les obres. Es consideraran també obres els moviments o les parts d’obres de gran format (parts de suites, col·lecció d’un mateix opus, moviments de sonata…) que consten de diversos moviments o parts. Tanmateix, dos o més moviments d’una mateixa obra no podran ser considerats com a obres diferents.

El nombre mínim d’obres presentades és de quatre per a totes les modalitats, excepte per a la de cant dins de l’àmbit de la música clàssica i contemporània, que és de vuit.

Les obres que es proposen han de representar estils i períodes diferents.

Una de les obres ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup, sempre que tinguin caràcter concertant.

La persona aspirant interpretarà una o diverses d’aquestes obres davant la comissió avaluadora. Com a mínim una d’aquestes obres ha de ser interpretada de memòria. La comissió avaluadora pot sol·licitar-ne interpretacions fragmentàries.

La durada mínima del repertori a presentar és de trenta minuts.

Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, la persona aspirant haurà de procurar-se’ls pel seu compte.

Les persones que optin a diverses especialitats, àmbits, modalitats o itineraris han de fer aquest exercici més d’un cop si ho fan amb modalitats instrumentals diferents.

Pels instruments dels àmbits de Clàssica i Contemporània, Antiga i Tradicional, es valorarà l’expressió, la comunicació, la fluïdesa i la intenció en la interpretació, la qualitat del so, el control tècnic de l’instrument, així com el grau de comprensió de les obres i la caracterització estilística.

Pels instruments de l’àmbit de Jazz, la Música Moderna, el Flamenco i la Música d’Arrel, es valorarà la manera d’interpretar el tema, l’estil, el fraseig i el llenguatge emprat, el tempo, la tècnica de so, les escales usades, el sentit formal i la coherència general.

La comissió avaluadora també tindrà en compte que la tria d’autors i obres sigui representativa del conjunt del repertori de l’instrument, en relació amb l’àmbit al qual opten.

Les persones aspirants a instruments de la música antiga poden fer aquesta part amb l’instrument al qual opten o bé amb altres d’afins, segons la relació que segueix:

Els aspirants a aquests instruments:
Poden fer la prova amb:
Clarinet històric, contrabaix històric/violone, fagot històric, flauta travessera històrica, oboè històric, trompa natural, trompeta natural, violí històric, viola històrica i violoncel històric.
L'instrument al qual aspiren o l'instrument modern equivalent.
Sacabutx
Sacabutx o trombó.
Fortepiano
Fortepiano o piano.
Instruments de corda polsada de la música antiga
Qualsevol d'aquests instruments o guitarra.
Corneto, flauta de bec, viola de gamba i clavicèmbal
Amb aquests mateixos instruments.
Valoració dels exercicis de l’àmbit de Pedagogia

Barem

Part B Pedagogia
B9
Escrit sobre l’aprenentatge musical propi. Trajectoria i motivació
15%
B10
Debat sobe un tema pedagògic
15%
B11
Lectura a vista i treball amb l’instrument 15%
B12
Dinàmiques musicals en grup 20%
B16
Interpretació amb l’instrument 35%