Exercicis Part B – Pedagogia

En l’especialitat de Pedagogia hi ha cinc exercicis.

Proves

B9.- Escrit sobre l’aprenentatge musical propi, trajectòria i motivació (15%)

Es facilitarà a tots les/els aspirants un full amb tres preguntes relatives al seu propi procés d’aprenentatge musical, la seva trajectòria i les seves motivacions per estudiar pedagogia. Les preguntes tindran un format de resposta oberta que convidi a la reflexió de les pròpies vivències. Els/les aspirants hauran de contestar les preguntes per escrit. L’extensió de les respostes serà d’una o dues pàgines.

La durada total de l’exercici B9 serà de 15 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge (70%)

Grau en què l’aspirant demostra capacitat d’atorgar significació, de connectar i de reflexionar sobre l’experiència del propi procés d’aprenentatge, tot desenvolupant-ne i explicant-ne aspectes concrets; actituds percebudes de curiositat, indagació, exploració, qüestionaments, etc.; realitza transferències del pla educatiu a la vida en general.
 
Capacitat comunicativa formal (30%)

Grau en què l’aspirant estructura el discurs escrit amb correcció, construeix arguments amb coherència i escriu amb correcció ortogràfica, sintàctica i expressiva.

B10.- Debat sobre un tema pedagògic (15%)

Es facilitarà un text de temàtica pedagògica de com a molt dues pàgines de llargada aproximadament, i en el que no es farà ús de vocabulari expert. Les persones aspirants disposaran d’una estona per llegir-lo i prendre apunts, i després s’iniciarà un col·loqui-debat dinamitzat per un dels membres de la comissió avaluadora. Aquest exercici es realitzarà en grups de aproximadament vuit aspirants.

La durada total de l’exercici B10 serà de 45 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Construcció del discurs (30%)

Grau en què l’aspirant demostra claredat i coherència a l’hora d’argumentar i justificar idees, expressa idees que tenen relació amb el text proposat amb claredat i concisió i segueix un fil central i/o pertinent, no col·lateral anecdòtic.

Contribució a la construcció del diàleg i del debat (70%)

Grau en què l’aspirant demostra capacitat d’interacció, de comunicació, d’expressió, d’escolta i de treball en equip, aportant alguna idea nova i mostrant iniciativa; recull idees i arguments d’altres i hi afegeix, matisa, contrasta; en el conjunt d’intervencions, ha fet servir un temps equitatiu, no acapara; la seva intervenció aporta alguna cosa/funció: obrir el debat, aprofundir, recollir, contrastar, sintetitzar, resumir, etc.

B11.- Lectura a vista amb l’instrument (15%)

Es facilitarà una peça a vista poc complexa, la qual es treballarà amb un grup d’aspirants de quatre/cinc integrants. Es demanarà que demostrin coneixements musicals com saber desenvolupar:

  • Un acompanyament

  • Una segona veu

  • Una variació

També es demanarà que desenvolupin diversos rols musicals: interpretar la melodia, fer-ne l’acompanyament, un baix, improvisar algun petit fragment a partir del elements donats, etc.

La durada total d’aquest exercici serà de 30 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Interpretació: Lectura musical a vista (50%)

Grau en què l’aspirant demostra precisió i correcció en la lectura musical i la capacitat de millorar els errors, i ho realitza amb expressivitat i comunicació.

Comprensió (percepció) del context musical i grupal (30%)

Grau en què l’aspirant situa el seu rol dins del conjunt sota unes indicacions determinades.

Creació i originalitat (20%)

Grau en què l’aspirant demostra capacitat d’improvisació i creativitat de manera adequada i demostra originalitat amb el material que proposa.

B12.- Dinàmiques musicals en grup (20%)

a. Habilitats motrius i sentit rítmic. 

En grups de vuit aspirants aproximadament, es proposaran algunes dinàmiques que tinguin a veure amb un escalfament rítmic actiu i de moviment, així com habilitats motrius en relació a l’espai. També es podrà demanar que realitzin una creació, variació i/o improvisació a partir d’un motiu musical i/o de moviment.

b. Veu i sentit melòdic-harmònic.

Es proposaran algunes dinàmiques que tinguin a veure amb la capacitat interpretativa vocal. Es treballarà a partir de la imitació i/o repentització d’una peça senzilla donada al mateix moment. A partir d’aquest material es treballaran determinats aspectes harmònics i melòdics amb resposta vocal per tal de discernir quin nivell de coneixements musicals tenen i quin ús fan de la veu. També es proposaran alguns exercicis de percepció i/o transcripció.

La durada total d’aquest exercici és de 40 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Habilitats motrius i sentit rítmic (35%)

Imitació i memorització (65%)
Grau en què l’aspirant reté un fragment musical i el repeteix de manera adequada amb el tempo i mètrica en el discurs de l’actuació realitzada en grup.
 
Improvisació i creació (35%)
Grau en què l’aspirant combina elements del discurs musical intervenint-hi de manera adequada amb el tempo, mètrica, modalitat i harmonia de l’actuació realitzada en grup.
 
Veu i sentit melòdic-harmònic (65%)

Imitació  i reproducció d’una melodia cantada (30%)
Grau en què l’aspirant reté una frase musical i la repeteix de manera adequada amb l’afinació, caràcter, tempo i mètrica en el discurs de l’actuació realitzada en grup.
 
Afinació (30%)
Grau en què l’aspirant mostra adequació en l’alçada dels sons en relació al context musical de l’actuació (harmonia, mètrica…)
 
Habilitat de lectura cantada (40%)
Grau en què l’aspirant descodifica, amb la veu, les alçades intervàl·liques, ritmes, agògica i expressió de l’escriptura musical.

B16.- Exercici d’interpretació (35%)

Té per objectiu mostrar les capacitats interpretatives de l’aspirant.

Per a totes les modalitats cal presentar un repertori mínim de quatre obres, d’una durada global no inferior a trenta minuts. Aquestes obres han de pertànyer a estils i períodes diferents i ser mínimament representatives del conjunt del repertori de l’instrument en relació amb l’àmbit al qual s’opta.

Les persones aspirants a diverses especialitats, àmbits, modalitats o itineraris han de fer aquest exercici per a cada una de les modalitats instrumentals a les quals optin.

Instruments del Jazz i la Música moderna, Flamenco i Música tradicional catalana

Per aquestes modalitats, l’escola facilitarà amb anticipació una de les peces, que s’haurà d’interpretar de manera obligada.

Obres obligades per les especialitats de:

La Comissió avaluadora valorarà la manera d’interpretar el tema, l’estil, el fraseig i el llenguatge emprat, el tempo, la tècnica de so, les escales usades, el sentit formal i la coherència general.

Instruments de la Música clàssica i contemporània, Cobla i Música antiga

Per optar a aquestes modalitats, cal facilitar les partitures de les obres a la comissió avaluadora. Es consideraran també obres els moviments o les parts d’obres que consten de diversos moviments o parts. Tanmateix, dos o més moviments d’una mateixa obra no es podrán considerar com a obres diferents.

Una de les obres ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup, sempre que tinguin caràcter concertant. L’aspirant interpretarà una o diverses d’aquestes obres davant la comissió avaluadora, que pot sol·licitar la interpretació de fragments. Com a mínim una d’aquestes obres ha de ser interpretada de memòria.

Per a la modalitat de cant, dins de l’àmbit de la música clàssica i contemporània, caldrà presentar vuit obres i hauran d’incloure, necessàriament: Oratori, Lied (o cançó de qualsevol nacionalitat) i Òpera. Optativament es pot presentar Opereta o Sarsuela. Cal interpretar totes les obres de memoria exceptuant l’Oratori.

Les persones aspirants a instruments de la Música antiga poden fer aquesta part amb l’instrument al qual opten o bé amb altres afins, segons la relació que segueix:

Els aspirants a aquests instruments:
Poden fer la prova amb:
Clarinet històric, contrabaix històric/violone, fagot històric, flauta travessera històrica, oboè històric, trompa natural, trompeta natural, violí històric, viola històrica i violoncel històric.
L'instrument al qual aspiren o l'instrument modern equivalent.
Sacabutx
L'instrument al qual aspiren o trombó.
Fortepiano
L'instrument al qual aspiren o piano.
Instruments de corda polsada de la música antiga
Qualsevol d'aquests instruments o guitarra.
Corneto, flauta de bec, viola de gamba i clavicèmbal
Amb aquests mateixos instruments.

La comissió avaluadora valorarà l’expressió, la comunicació, la fluïdesa i la intenció en la interpretació, la qualitat del so, el control tècnic de l’instrument, així com el grau de comprensió de les obres i la caracterització estilística.

Valoració dels exercicis de l’àmbit de Pedagogia

Barem

Part B Pedagogia
B9
Escrit sobre l’aprenentatge musical propi. Trajectoria i motivació
15%
B10
Debat sobe un tema pedagògic
15%
B11
Lectura a vista i treball amb l’instrument 15%
B12
Dinàmiques musicals en grup 20%
B16
Interpretació amb l’instrument 35%