Exercicis Part B – Composició

En l’especialitat de Composició hi ha quatre exercicis.

B1.- Exercici d’escriptura (40%)

El candidat ha d’escriure un passatge musical entre dotze i setze compassos (segons la mètrica), desenvolupant un motiu donat en una estructura a quatre veus en una textura harmònica o contrapuntística pensada per a quatre instruments o veus igualment donats.

Es valora la forma i sentit de conjunt del treball, el sentit de frase, les modulacions, l’equilibri, el tractament de les veus o instruments, la correcció dels encadenaments harmònics i en la conducció de les veus, el grau d’utilització i desenvolupament del motiu, les anotacions musicals (lligadures, dinàmiques, reguladors, tempo, tipus d’atac, etc.), l’originalitat i la varietat de recursos emprats tot i valorant la coherència estructural i estilística globals. També es valorarà la llegibilitat de l’exercici.

El llenguatge del motiu donat és tonal. No cal transportar els instruments transpositors, si n’hi ha (partitura en do). El temps màxim per fer aquest exercici és de dues hores. L’aspirant tindrà la possibilitat de provar en un piano allò que escriu.

B2.- Exercici d’instrumentació (20%)

Consisteix en la instrumentació del mateix exercici de la prova d’escriptura, o bé d’un altre de nou, per a un grup d’instruments donats (tipus orquestra clàssica), entre els quals n’hi pot haver algun de transpositor.

Es valora l’ús correcte dels instruments, la idoneïtat de les seves frases i del registre emprat en cada cas, les dinàmiques i tipus d’atac, i la correcció en les parts transportades en el cas d’instruments transpositors. La comissió avaluadora valorarà quan el candidat no faci una mera assignació de cada veu a un instrument o grup d’instruments, i sàpiga desenvolupar noves parts i figuracions (arpegis, escales, glissandi, trinos, trèmolos, octavacions, reforços, etc.) per estendre i reforçar el sentit del fragment instrumentat. Finalment, es valorarà el sentit del timbre, l’adequació i equilibri de les combinacions instrumentals i el sentit estructural de la instrumentació proposada.

El temps màxim per fer aquest exercici és d’una hora i trenta minuts.

B3.- Presentació de música composta per l’aspirant (30%)

Amb aquesta finalitat, l’aspirant ha de presentar còpia d’un mínim de dues obres o treballs fets per ell/a que consideri rellevants o representatius quant a exemplificar experiència, tendència estilística, tècnica compositiva, contextos creatius, i interès musical, que estaran a disposició de la comissió avaluadora de composició per ser comentades amb l’aspirant en una sessió on se li podran fer preguntes sobre la música presentada i sobre els exercicis d’escriptura i instrumentació.

Es valorarà el sentit formal i estructural, el nivell tècnic i de recursos emprats, els referents musicals, la claredat i concreció en l’expressió d’idees musicals, el caràcter més o menys arriscat en l’escriptura, els apunts d’originalitat i el potencial mostrat en aquests treballs.

B19.- Lectura a vista al piano (10%)

Té per objectiu detectar la capacitat de lectura i seguiment pianístic de partitura (rítmica, mètrica, dinàmiques, fraseig), capacitat de reacció i immediatesa musical.

L’aspirant disposa de deu minuts per a la preparació de la lectura d’una petita peça o fragment musical, que haurà de tocar.

Es valora l’aptitud de lectura i de comprensió d’un text musical i la seva realització al piano. La comissió avaluadora tindrà en compte la capacitat del candidat per aproximar-se i transmetre sentit musical al fragment.

Valoració dels exercicis de l’especialitat de Composició
Part B Composició
B1Exercici d’escriptura
40%
B2Exercici d’instrumentació
20%
B3Presentació de música composta30%
B19Lectura a vista al piano10%