Exercicis Part B – Producció i Gestió

En l’especialitat de Producció i Gestió hi ha tres exercicis.

B20.- Comentari de text (35%)

L’aspirant haurà de fer el comentari d’un text de tema vinculat a un esdeveniment musical o a una qüestió relacionada amb la gestió de les polítiques culturals de l’entorn musical, i respondre per escrit unes preguntes relacionades amb el text.

Es valorarà la capacitat de l’aspirant per recollir informació sobre temes d’actualitat vinculats a l’especialitat, analitzar l’entorn des d’una perspectiva global, entendre la música com un fenomen complex i multidimensional, argumentar i organitzar un discurs i expressar-se correctament per escrit.

B21.- Elaboració d’un projecte i carta de motivació (30%)

A partir d’unes premisses que farem arribar a les persones inscrites, elaborar i redactar un projecte i enviar-lo en el termini indicat. L’extensió màxima serà de 4 folis DIN A4, a 1,5 espais.

Es valorarà la capacitat de l’aspirant per organitzar un projecte musical a partir de les dades que se li ofereixin i per expressar per escrit les seves decisions.

A més, cal presentar una carta de motivació, amb dades biogràfiques, esmentant les principals qualitats personals que espera que siguin valorades en la fase de selecció. Extensió: 1 full DIN A4 a 1,5 espais.

B22.- Presentació projecte i entrevista (35%)

Presentació i defensa oral del projecte davant d’una comissió avaluadora. El temps per a la defensa és de 10 minuts. A continuació, la comissió avaluadora podrà demanar una ampliació dels conceptes i plantejaments de la part escrita del projecte o bé de la carta de motivació.

Es valorarà, a més dels continguts exposats, la capacitat de l’aspirant per reaccionar amb destresa davant les preguntes de la comissió avaluadora i per expressar oralment les seves decisions i plantejaments.

Valoració dels exercicis de l’especialitat de Producció i Gestió
Part B Producció i Gestió
B20Comentari de text35%
B21Elaboració d'un projecte30%
B22Presentació projecte i entrevista35%