Exercicis Part B – Interpretació

En l’especialitat d’Interpretació hi ha tres exercicis.

B16.- Interpretació amb l’instrument (60% o 50%)

Té per objectiu mostrar les capacitats interpretatives de l’aspirant.

Per a totes les modalitats cal presentar un repertori mínim de quatre obres, d’una durada global no inferior a trenta minuts. Aquestes obres han de pertànyer a estils i períodes diferents i ser mínimament representatives del conjunt del repertori de l’instrument en relació amb l’àmbit al qual s’opta.

Les persones aspirants a diverses especialitats, àmbits, modalitats o itineraris han de fer aquest exercici per a cada una de les modalitats instrumentals a les quals optin.

Instruments del Jazz i la Música moderna, Flamenco i Música tradicional catalana

Per aquestes modalitats, l’escola facilitarà amb anticipació una de les peces, que s’haurà d’interpretar de manera obligada.

Obres obligades per les especialitats de:

La Comissió avaluadora valorarà la manera d’interpretar el tema, l’estil, el fraseig i el llenguatge emprat, el tempo, la tècnica de so, les escales usades, el sentit formal i la coherència general.

Instruments de la Música clàssica i contemporània, Cobla i Música antiga

Per optar a aquestes modalitats, cal facilitar les partitures de les obres a la comissió avaluadora. Es consideraran també obres els moviments o les parts d’obres que consten de diversos moviments o parts. Tanmateix, dos o més moviments d’una mateixa obra no es podrán considerar com a obres diferents.

Una de les obres ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup, sempre que tinguin caràcter concertant. L’aspirant interpretarà una o diverses d’aquestes obres davant la comissió avaluadora, que pot sol·licitar la interpretació de fragments. Com a mínim una d’aquestes obres ha de ser interpretada de memòria.

Per a la modalitat de cant, dins de l’àmbit de la música clàssica i contemporània, caldrà presentar vuit obres i hauran d’incloure, necessàriament: Oratori, Lied (o cançó de qualsevol nacionalitat) i Òpera. Optativament es pot presentar Opereta o Sarsuela. Cal interpretar totes les obres de memoria exceptuant l’Oratori.

Les persones aspirants a instruments de la Música antiga poden fer aquesta part amb l’instrument al qual opten o bé amb altres afins, segons la relació que segueix:

Els aspirants a aquests instruments:
Poden fer la prova amb:
Clarinet històric, contrabaix històric/violone, fagot històric, flauta travessera històrica, oboè històric, trompa natural, trompeta natural, violí històric, viola històrica i violoncel històric.
L'instrument al qual aspiren o l'instrument modern equivalent.
Sacabutx
L'instrument al qual aspiren o trombó.
Fortepiano
L'instrument al qual aspiren o piano.
Instruments de corda polsada de la música antiga
Qualsevol d'aquests instruments o guitarra.
Corneto, flauta de bec, viola de gamba i clavicèmbal
Amb aquests mateixos instruments.

La comissió avaluadora valorarà l’expressió, la comunicació, la fluïdesa i la intenció en la interpretació, la qualitat del so, el control tècnic de l’instrument, així com el grau de comprensió de les obres i la caracterització estilística.

B17.- Sessió de treball amb instrument (20%)

Té per objectiu detectar la capacitat de reacció i d’assimilació a unes demandes pedagògiques concretes.

L’aspirant rebrà una breu sessió de treball en relació amb el repertori interpretat, en la qual haurà de respondre a les indicacions pedagògiques de la comissió avaluadora.

Es valora la capacitat d’assimilació immediata a partir de les noves indicacions musicals i tècniques.

Aquesta sessió tindrà una durada de 10 minuts.

B18.- Lectura a vista, improvisació baix continu (20% o 30%)

a) Per als i les aspirants als àmbits d’instruments de la música clàssica i contemporània (excepte orgue), instruments de la música antiga (excepte clavicèmbal), instruments de música tradicional (excepte els de flamenco), es farà una prova d’interpretació amb lectura prèvia dels materials.

L’aspirant disposa de 10 minuts per a la preparació de la lectura d’una obra o fragment musical. La realització d’aquesta lectura podrà fer-se amb acompanyament d’un instrument polifònic, proporcionat pel centre.

Es valora la capacitat de lectura i de repentització musical, l’afinació i el sentit rítmic.

b) Per als i les aspirants a l’àmbit d’instruments de jazz i de la música moderna, i de la música tradicional en la vessant del flamenco: improvisació, d’una durada màxima de 10 minuts, sobre una base ritmicoharmònica donada per la comissió avaluadora, ja sigui en format enregistrat o escrit.

Es valora la creativitat i la imaginació en la improvisació i la conjunció amb el grup.

c) Per als i les aspirants a les modalitats de clavicèmbal i orgue es proposa la realització d’un baix continu de breu durada datat de la primera meitat del segle XVIII. L’aspirant disposa d’un temps breu per a la seva preparació.

Es valora la capacitat de realització del baix continu en la seva funció d’acompanyament.

En aquesta sessió, la comissió avaluadora podrà demanar a l’aspirant que segueixi determinades indicacions musicals.

Valoració dels exercicis de l’especialitat d’Interpretació

Part B (100%)
B16B17B18
Interpretació amb l’instrument Sessió de treball amb l’instrument Lectura a vista, improvisació o baix continu
Instruments CIC, Antiga, Cobla i Tradicional 60%20%20%
Instruments Jazz, MM i Flamenco 50%20%30%

Consulta el perfil d’ingrés dels estudiants d’Interpretació